10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh?

0
147
giam-can-ben-vung

B?ng cách c?t gi?m 500 calo m?i ngày thông qua vi?c ?i?u ch?nh ch? ?? ?n u?ng và t?p th? d?c, b?n có th? gi?m kho?ng 0,5kg m?t tu?n. N?u b?n ch? c?n duy trì cân n?ng hi?n t?i, hãy gi?m 100 calo m?i ngày là ?? ?? tránh t?ng thêm 1-2 cân mà h?u h?t ng??i tr??ng thành ??u t?ng m?i n?m.

Hãy s? d?ng m?t ho?c nhi?u chi?n l??c ??n gi?n, không gây khó ch?u d??i ?ây ?? giúp gi?m cân mà không c?n ph?i ?n kiêng kham kh?:

?n sáng m?i ngày

10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh? - ?nh 1.

M?t bát ng? c?c nguyên h?t v?i trái cây và s?a ít béo ?? b?t ??u ngày m?i nhanh chóng và b? d??ng.

M?t thói quen ph? bi?n ??i v?i nhi?u ng??i ?ã gi?m cân và gi? ???c ?ó là ?n sáng hàng ngày. Chuyên gia dinh d??ng Elizabeth Ward, tác gi? cu?n sách The Pocket Idiot’s Guide to the New Food Pyramids, cho bi?t: “Nhi?u ng??i ngh? r?ng b? b?a sáng là m?t cách tuy?t v?i ?? c?t gi?m calo, nh?ng h? th??ng ?n nhi?u h?n su?t c? ngày”. “Hãy th? m?t bát ng? c?c nguyên h?t v?i trái cây và s?a ít béo ?? b?t ??u ngày m?i nhanh chóng và b? d??ng” – chuyên gia Ward t? v?n.

?óng b?p vào ban ?êm

10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh? - ?nh 2.

Hãy ?? c?n b?p c?a b?n yên t?nh vào ban ?êm.

Hãy thi?t l?p th?i gian ?? b?n có th? b? qua nh?ng b?a ?n khuya hay ?n v?t khi xem tivi. U?ng m?t tách trà, ng?m m?t viên k?o c?ng ho?c th??ng th?c m?t bát kem nh? ho?c s?a chua ?ông l?nh n?u b?n mu?n th? gì ?ó ng?t ngào sau b?a t?i, nh?ng sau ?ó, hãy ?ánh r?ng ?? b?n s? ít ?n ho?c u?ng b?t c? th? gì khác – chuyên gia dinh d??ng Elaine Magee, tác gi? c?a Comfort Food Makeovers g?i ý.

Ch?n ?? u?ng có calories m?t cách thông minh

10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh? - ?nh 3.

?? u?ng có ???ng làm t?ng l??ng calo, nh?ng không làm gi?m c?m giác ?ói nh? th?c ?n ??c.

?? u?ng có ???ng làm t?ng l??ng calo, nh?ng không làm gi?m c?m giác ?ói nh? th?c ?n ??c. Hãy th?a mãn c?n khát c?a b?n b?ng n??c l?c, n??c có ga v?i cam quýt, s?a tách béo ho?c ít béo, ho?c m?t ph?n nh? n??c ép trái cây 100%.

Hãy th? m?t ly n??c ép rau c? b? d??ng và ít calo ?? kìm hãm b?n n?u b?n c?m th?y ?ói gi?a các b?a ?n. Hãy c?n th?n v?i l??ng calo trong r??u, chúng s? khi?n b?n t?ng cân nhanh chóng. N?u b?n có xu h??ng u?ng m?t ho?c hai ly r??u vang ho?c m?t ly cocktail vào h?u h?t các ngày, h?n ch? r??u vào cu?i tu?n có th? là m?t cách ti?t ki?m calo r?t l?n.

?n nhi?u h?n các lo?i th?c ph?m có hàm l??ng calo th?p

10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh? - ?nh 4.

Hãy l?a ch?n nhi?u trái cây và rau có hàm l??ng calo th?p, nhi?u.

?n nhi?u trái cây và rau có hàm l??ng calo th?p, nhi?u s? l?n át các lo?i th?c ph?m khác có nhi?u ch?t béo và calo h?n. Di chuy?n th?t ra gi?a ??a và x?p lên trên các lo?i rau. Ho?c th? b?t ??u b?a tr?a ho?c b?a t?i v?i m?t món salad rau ho?c m?t bát súp làm t? n??c dùng, Ti?n s? Barbara Rolls, tác gi? c?a K? ho?ch ?n u?ng Th? tích g?i ý.

“Hãy d? tr? nhà b?p c?a b?n v?i nhi?u trái cây và rau qu? và trong m?i b?a ?n và b?a ?n nh?, hãy bao g?m m?t vài ph?n ?n. Ch? ?? ?n u?ng c?a b?n s? ???c b? sung nhi?u vitamin, khoáng ch?t, ch?t dinh d??ng th?c v?t, ch?t x?, và n?u b?n ?n các s?n ph?m siêu dinh d??ng, b?n s? không tìm ??n l? bánh quy”, chuyên gia Ward kh?ng ??nh.

L?a ch?n ng? c?c nguyên h?t

10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh? - ?nh 5.

Hãy l?a ch?n ng? c?c nguyên h?t cho kh?u ph?n ?n c?a mình.

B?ng cách thay th? ng? c?c tinh ch? nh? bánh mì tr?ng, bánh ng?t, bánh quy và bánh quy b?ng ng? c?c nguyên h?t, b?n s? b? sung thêm ch?t x? c?n thi?t và s? no nhanh h?n, do ?ó b?n có nhi?u kh? n?ng ?n m?t ph?n h?p lý h?n. Theo ?ó, hãy ch?n bánh mì và mì ?ng làm t? lúa mì nguyên cám, g?o l?t, b?t cám, b?ng ngô và bánh quy làm t? lúa m?ch ?en nguyên h?t.

Ki?m soát môi tr??ng c?a b?n

10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh? - ?nh 6.

Tránh xa s? cám d? b?ng cách tránh xa các nhà hàng ?n u?ng tho?i mái.

M?t chi?n l??c ??n gi?n khác ?? giúp c?t gi?m l??ng calo là ki?m soát môi tr??ng c?a b?n – m?i th? t? vi?c d? tr? nhà b?p c?a b?n v?i nhi?u l?a ch?n lành m?nh cho ??n l?a ch?n nhà hàng phù h?p. ?i?u ?ó có ngh?a là tránh xa s? cám d? b?ng cách tránh xa các nhà hàng ?n u?ng tho?i mái.

Và khi nói ??n các b?a ti?c, “hãy ?n m?t b?a ?n nh? lành m?nh tr??c ?ó ?? b?n không b? ?ói và hãy ch?n l?c khi b?n l?p ??y ??a c?a mình trong b?a ti?c t? ch?n”, Ward g?i ý. Tr??c khi quay l?i ?? ?n thêm, hãy ??i ít nh?t 15 phút và u?ng m?t c?c n??c l?n.

C?t gi?m kh?u ph?n ?n

10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh? - ?nh 7.

Gi?m kh?u ph?n ?n t? 10% -20%.

Không c?n làm gì khác ngoài vi?c gi?m kh?u ph?n ?n t? 10% -20%, b?n ?ã gi?m ???c cân. H?u h?t các ph?n ???c ph?c v? ? c? nhà hàng và t?i nhà ??u l?n h?n b?n c?n. Ti?n s? Brian Wansink, tác gi? c?a cu?n sách ?n u?ng vô tâm, cho bi?t ki?m soát kh?u ph?n ?n ngay l?p t?c b?ng cách s? d?ng bát, ??a và c?c nh?. B?n s? không c?m th?y thi?u th?n vì th?c ?n trông s? phong phú trên nh?ng chi?c ??a trang nhã.

Thêm nh?ng b??c ?i

10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh? - ?nh 8.

T? ki?m cho mình m?t chi?c máy ??m b??c ?i và d?n d?n thêm nhi?u b??c khác cho ??n khi b?n ??t 10.000 b??c m?i ngày.

T? ki?m cho mình m?t chi?c máy ??m b??c ?i và d?n d?n thêm nhi?u b??c khác cho ??n khi b?n ??t 10.000 b??c m?i ngày. Trong su?t c? ngày, hãy làm b?t c? ?i?u gì b?n có th? ?? n?ng ??ng h?n – t?ng t?c ?? trong khi nói chuy?n ?i?n tho?i, d?t chó ?i d?o thêm và di?u hành t?i ch? trong các qu?ng cáo truy?n hình. Có m?t máy ??m b??c chân ?óng vai trò nh? m?t ??ng l?c và l?i nh?c nh? liên t?c.

Thêm protein vào các b?a ?n chính và b?a ?n nh?

10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh? - ?nh 9.

Thêm m?t ngu?n protein n?c ho?c ít ch?t béo vào m?i b?a ?n chính và b?a ?n nh? s? giúp b?n c?m th?y no lâu h?n.

Thêm m?t ngu?n protein n?c ho?c ít ch?t béo vào m?i b?a ?n chính và b?a ?n nh? s? giúp b?n c?m th?y no lâu h?n, do ?ó b?n ít có kh? n?ng ?n quá nhi?u. Hãy th? s?a chua ít béo, m?t ph?n nh? các lo?i h?t, b? ??u ph?ng, tr?ng, ??u ho?c th?t n?c. Các chuyên gia c?ng khuyên b?n nên ?n nhi?u b?a nh?, th??ng xuyên và ?n nh? (c? 3-4 gi? m?t l?n) ?? gi? l??ng ???ng trong máu ?n ??nh và tránh ?n quá nhi?u.

Chuy?n sang các l?a ch?n thay th? nh? h?n

10 cách gi?m cân b?n v?ng mà không c?n ?n kiêng kham kh? - ?nh 10.

B?n có th? c?t gi?m calo m?t cách d? dàng n?u b?n s? d?ng các s?n ph?m ít ch?t béo và nh? h?n.

B?t c? khi nào b?n có th?, hãy s? d?ng các phiên b?n ít ch?t béo c?a n??c x?t salad, s?t mayonnaise, các s?n ph?m t? s?a và các s?n ph?m khác. Chuyên gia Magee nói: “B?n có th? c?t gi?m calo m?t cách d? dàng n?u b?n s? d?ng các s?n ph?m ít ch?t béo và nh? h?n, và n?u s?n ph?m ???c tr?n v?i các thành ph?n khác, s? không ai nh?n ra. Thay th? thông minh h?n là ph?t bánh mì k?p v?i mù t?t thay vì s?t mayonnaise; ?n khoai lang n??ng thay vì ?n khoai tây tr?ng; s? d?ng s?a tách kem thay vì cho kem s?a vào trong cà phê c?a b?n; gi? pho mát trên bánh mì sandwich; và s? d?ng m?t ít d?u gi?m vào món salad c?a b?n thay vì ?? ??y n??c s?t kem.

Theo S?c kh?e và ??i s?ng

>> Cách làm tr?ng r?ng t?i nhà t? nhiên, ti?t ki?m, hi?u qu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here