10 m?o làm ??p t?i nhà v?i gi?m táo

0
418
làm ??p b?ng gi?m táo
làm ??p b?ng gi?m táo

Gi?m táo ch?a các enzym lành m?nh và là m?t ch?t kh? trùng t? nhiên, kháng n?m và kháng khu?n. Nó c?ng có kh? n?ng lo?i b? b?i b?n và s?n ph?m trang ?i?m tích t? trên da mà không làm da b? khô hay d? ?ng. M??i m?o nh? sau ?ây s? mách b?n cách s? d?ng gi?m táo ?? ch?m sóc s?c ??p hàng ngày.

1. D?u x?

D?u g?i ??u và các s?n ph?m t?o ki?u tóc theo th?i gian có th? khi?n mái tóc c?a b?n m?t ?? bóng và thi?u s?c s?ng. ?? ch?m sóc tóc, b?n có th? tr?n m?t mu?ng canh gi?m v?i m?t ly n??c ?m, thoa dung d?ch này lên tóc sau khi g?i. ?? nguyên nh? th? hai phút tr??c khi g?i l?i. Các axit trong gi?m s? làm tóc sáng bóng và ??y s?c s?ng.

2. Bông t?y trang

Gi?m là m?t ch?t t? nhiên làm se l? chân lông ??ng th?i lo?i b? b?t k? b?i b?n nào còn sót l?i trên da. Sau khi r?a m?t, hãy dùng 1 mi?ng bông g?c t?m gi?m táo lau vùng ch? T. B?i b?n ho?c ph?n trang ?i?m còn sót l?i trên da s? dính vào mi?ng bông, tr? l?i cho b?n làn da t??i sáng. N?u b?n lo l?ng v? mùi khó ch?u c?a gi?m thì ??ng lo l?ng, gi?m táo sau khi khô s? không ?? l?i b?t k? mùi gì.

xzc

3. Ch?t kh? mùi

N?u b?n ?ã quy?t ??nh t? b? các ch?t kh? mùi có ch?a chì ??c h?i, thì gi?m táo là m?t l?a ch?n an toàn và d? dàng, nh?t là vào mùa hè. Sau khi t?m, ch? c?n bôi m?t chút gi?m táo lên nách. Tính ch?t kháng khu?n t? nhiên c?a gi?m s? di?t các vi khu?n gây ra mùi c? th?.

4. N??c súc mi?ng

Các b?nh nh? hôi mi?ng và b?nh nha chu có liên quan ??n vi khu?n phát tri?n m?nh trên l??i và k? r?ng. Ch? ?ánh r?ng hàng ngày không ?? ?? tiêu di?t vi khu?n trong mi?ng. Bi?n pháp: Tr?n m?t mu?ng cà phê gi?m v?i m?t n?a c?c n??c, s? d?ng nh? n??c súc mi?ng, ng?m m?t chút gi?m pha n??c trong mi?ng ít nh?t ba phút s? giúp r?ng mi?ng kh?e h?n.

5. M?t n?

Làm m?t n? làm m?n da b?ng cách s? d?ng m?t vài nguyên li?u ??n gi?n. Tr?n 50% gi?m táo và 50% ??t sét betonite thành m?t h?n h?p s?n s?t. Có th? thêm m?t vài gi?t tinh d?u nh? d?u cây trà, b?ch ?àn ho?c hoa o?i h??ng có tác d?ng làm sáng da vào h?n h?p. ??p h?n h?p lên m?t, ?? nguyên nh? th? và th? giãn trong 15 phút.

6. N??c ngâm chân

?? làm d?u s? ?au nh?c c?a chân, kh? mùi và làm m?m da, ?? m?t tách gi?m táo vào m?t ch?u n??c ?m. Ngâm ?ôi chân c?a b?n trong ch?u n??c ít nh?t 15 phút, nó s? giúp ?ôi chân gi?m m?t m?i và b?t s?ng. Thêm vào ?ó, ch? c?n s? tr? giúp c?a 1 viên ?á b?t, b?n s? d? dàng lo?i b? d??c l?p da khô, da chai c?ng khó ch?u.

7. ?i?u tr? ch?ng giãn t?nh m?ch

Giãn t?nh m?ch có th? gây ?au và khó ch?u cho nh?ng ng??i ho?t ??ng chân tay nhi?u. Ngâm m?t mi?ng bông trong gi?m, sau ?ó áp mi?ng bông tr?c ti?p lên nh?ng vùng b? giãn tinh m?ch tr??c khi ?i ng?. B?n c?ng có th? tr?n m?t vài thìa gi?m vào kem d??ng da, và thoa lên da sau khi t?m. Nh?ng ??ng quên tham kh?o ý ki?n bác s? tr??c khi dùng nhé.

8. Làm m?m da

T?m n??c có pha gi?m táo s? cho b?n làn da m?m m?i và s?n ch?c. Gi?m s? t? t? lo?i b? các ??c t? ra kh?i c? th? qua da trong khi b?n n?m th? giãn trong b?n t?m. Ph??ng pháp này c?ng mang l?i hi?u qu? t??ng t? cho nh?ng ng??i b? nhi?m n?m candida ho?c nhi?m các lo?i khu?n khác. B?n c?ng có th? tr?n d?m, m?t ong và d?u ô liu v?i nhau và cho h?n h?p trên vào n??c t?m ?? mang l?i hi?u qu? t?t h?n.

9. Gi?m l? loét và m?n r?p

Gi?m táo c?ng có tác d?ng trong vi?c ?i?u tr? các v?t l? loét ?au ??n hay nh?ng n?t m?n x?u xí. Ngay sau khi có d?u hi?u v?t loét xu?t hi?n, b?n hãy thoa m?t ít gi?m tr?c ti?p lên vùng da b? l? loét. Gi?m c?ng có th? giúp làm khô các m?n n??c ?ã hình thành. Nh?ng ng??i b? mun r?p ? vùng kín có th? chu?n b? m?t h?n h?p g?m m?t mu?ng canh gi?m và m?t c?c n??c, và thoa nó lên m?n b?ng m?t mi?ng bông s?ch.

10. Ch?m sóc làn da b? t?n th??ng do ánh sáng m?t tr?i

Trong tr??ng h?p b?n b? b?ng da do ph?i n?ng quá nhi?u, gi?m táo là m?t s? l?a ch?n tuy?t v?i ?? ch?m sóc da. Ngâm m?t chi?c kh?n trong gi?m ?ã ???c làm l?nh, sau ?ó áp chi?c kh?n lên làn da b? b?ng. Ngoài ra, b?n có th? cho gi?m vào m?t bình x?t, phun tr?c ti?p lên da.

*Mách nh?: N?u không tìm th?y gi?m táo làm s?n, b?n có th? t? ch? bi?n gi?m táo b?ng s? d?ng ph? li?u t? nhà b?p. Cho n??c, lõi và v? táo vào m?t cái l? l?n. ??y kín l?, ?? l? n?i thoáng mát, táo s? lên men trong kho?ng hai tháng. L?c n??c gi?m vào m?t cái chai ?ã ti?t trùng, và sau ?ó t?n h??ng nh?ng li?u pháp làm ??p v?i l? gi?m táo do chính b?n làm ra. Chúc b?n thành công.

Theo Lifehack/SK&?S

>> Bí quy?t làm tr?ng m?n da b?ng cà chua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here