4 nhóm ng??i nên h?n ch? ?n qu? nhãn

0
313
qua-nhan

1. Thành ph?n dinh d??ng có trong qu? nhãn

Nhãn r?t giàu giá tr? dinh d??ng, giàu n?ng l??ng, giàu protein, ???ng t? nhiên, các lo?i vitamin và khoáng ch?t nh?: vitamin C, B1, PP, kali, photpho, magie, s?t, axit h?u c?, ch?t x?, có l?i cho h? th?n kinh, tiêu hóa, tu?n hoàn…

4 nhóm ng??i nên h?n ch? ?n qu? nhãn - ?nh 1.

Qu? nhãn ngon và nhi?u dinh d??ng.

2. Tác d?ng c?a qu? nhãn

T?ng c??ng vitamin C cho c? th?

Trong 100 g nhãn có ch?a 84 mg vitamin C, cung c?p 93% l??ng vitamin C c?n hàng ngày cho nam gi?i và 100% nhu c?u vitamin C c?a n? gi?i. Vitamin C trong nhãn còn h?u ích trong vi?c t?ng s?c ?? kháng, ch?ng c?m cúm, t?ng c??ng h? mi?n d?ch.

Nhãn t?t cho x??ng kh?p

Nhãn có ch?a nhi?u ??ng t?t cho s?c kh?e c?a h? x??ng kh?p. Theo khuy?n cáo, ng??i l?n nên tiêu th? 900 mg ??ng m?i ngày. Trong 100 g nhãn t??i s? cung c?p 19% mg ??ng, trong 100 g nhãn khô cung c?p 807 mg ??ng, cung c?p 90% l??ng ??ng ng??i l?n nên n?p vào c? th? m?i ngày.

DS. ?? B?o: Sách “Th?n Nông b?n th?o” g?i trái nhãn là “ích trí qu?” b?i ?ây là qu? có tác d?ng d??ng huy?t, ích trí th?n hi?u. ??c bi?t, các b? ph?n khác c?a cây nhãn ??u có th? s? d?ng làm thu?c.

?n nhãn giúp gi?m nguy c? thi?u s?t, thi?u máu

Trong 100 g nhãn khô ch?a kho?ng 5 mg s?t, t??ng ???ng 62% nhu c?u s?t hàng ngày c?n cho nam gi?i và 28% l??ng s?t h?ng ngày c?n cho n? gi?i.

?n nhãn t?t cho m?t

Riboflavin là lo?i vitamin quan tr?ng trong nhóm vitamin B r?t t?t cho m?t. Trong khi ?ó, theo m?t nghiên c?u, n?u không h?p th? ??y ?? ribofalvin có th? làm t?ng nguy c? r?i lo?n v? m?t, ??c bi?t là ??c th?y tinh th?. Nam gi?i c?n 1,3 mg riboflavin m?i ngày và n? gi?i c?n 1,1 mg. 100 g nhãn t??i cung c?p 0,14 mg riboflavin, trong khi 100 g nhãn khô cung c?p 0,5 mg.

4 nhóm ng??i nên h?n ch? ?n qu? nhãn - ?nh 2.

Nhãn h?m gà t?t cho ng??i thi?u máu.

3. Ai không nên ?n nhi?u nhãn?

Ng??i th?a cân béo phì : không nên ?n nhi?u nhãn vì nhãn có l??ng ???ng cao, cung c?p nhi?u n?ng l??ng. ?n 300g nhãn, thì n?ng l??ng s? t??ng ???ng v?i 1 bát c?m tr?ng. Vì v?y, nh?ng ng??i ?ang mu?n gi?m cân c?n h?t s?c l?u ý, ng??i b? th?a cân béo phì ch? nên ?n vài qu? nhãn m?i l?n, không nên ngày nào c?ng ?n nhãn.

Ng??i ?ái tháo ???ng : Nhãn nhi?u ???ng, có v? ng?t s?c. Vì v?y, nh?ng ng??i có b?nh ?ái tháo ???ng không nên ?n nhãn.

Ng??i ?ái tháo ???ng dù ch? ?n vài qu? nhãn nh?ng c?ng khi?n cho l??ng ???ng t?ng cao. Do ?ó, ng??i ?ái tháo ???ng l?ng nghe và tham kh?o ý ki?n c?a bác s? tr??c khi quy?t ??nh ?n nhãn.

Ph? n? mang thai: Ph? n? khi mang thai d? b? ?ái tháo ???ng thai k?. Vì v?y, nên ?? ý l??ng ???ng huy?t c?a mình tr??c khi ?n nhãn và nên tham kh?o ý ki?n c?a bác s?. Theo ?ông y, nhãn gây nóng trong, ?au b?ng, ch?y máu, th?m chí gây ??ng thai, ?nh h??ng t?i s?c kh?e thai nhi và m? b?u.

Ng??i b? m?n nh?t: Ng??i có c? ??a nóng trong, hay n?i m?n nh?t c?ng c?n h?n ch? ?n nhãn. Khi ?n nhãn, nên b? sung thêm n??c l?c và rau xanh s? gi?m tình tr?ng sinh nhi?t, n?i m?n nh?t.

4 nhóm ng??i nên h?n ch? ?n qu? nhãn - ?nh 3.

Nhãn l?ng b?c tôm.

4. Cách ch?n nhãn t??i, ngon

Khi ch?n nhãn b?n nên mua lo?i có c? chùm, lá t??i, cu?ng xanh nhìn c?ng cáp, có mùi th?m ??c tr?ng c?a nhãn. Chúng ta c?ng có th? dùng tay ?? bóp nh? qu? nhãn, n?u th?y m?m tay, không b? c?ng thì ?ó là qu? nhãn nhi?u th?t, chín ngon.

Nhãn có v? quá sáng và s?ch bóng hay ?ã r?ng cành có th? là nhãn ?ã ???c b?o qu?n b?ng thu?c. Nhãn chín t? nhiên không có thu?c nhi?u khi th??ng có ki?n bò ? ph?n qu? và cành. Tránh ch?n nh?ng qu? nhãn ?ã th?i, h?ng, có ??m ?en.

Nên ch?n qu? nhãn có kích th??c to, v? nhãn có màu vàng s?m, nhãn dày cùi, khô, h?t nh? và m?ng n??c. Khi n?m s? có v? th?m ng?t và dai s?n s?t.

Lo?i nhãn Trung Qu?c th??ng dùng ch?t b?o qu?n nên v? r?t s?ch s?, màu nh?t, v? m?ng và lá to h?n. Nhãn Trung Qu?c cùi c?ng khá dày nh?ng nh?t và không có mùi th?m. ??u cu?ng c?a nhãn có dùng ch?t b?o qu?n nên có mùi l?, h?c.

5. Các cách ch? bi?n món ngon v?i nhãn

Nhãn có th? ch? bi?n thành nhi?u món ?n ngon h?p d?n.

– Chè h?t sen long nhãn.

– Th?t gà h?m long nhãn.

– Món này t?t cho ng??i b? thi?u máu.

– Gà s?t chanh long nhãn.

– Nhãn l?ng b?c tôm.

Theo SK?S

>> Nh?ng l?i ích s?c kh?e ?áng kinh ng?c c?a qu? chu?i

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here