5 sai l?m d? x?y ra trong mùa hè gây h?i l?n cho s?c kh?e

0
329
sai l?m gây h?i s?c kh?e
sai l?m gây h?i s?c kh?e

5 sai l?m d? x?y ra trong mùa hè gây h?i l?n cho s?c kh?e

T?t c? chúng ta ??u bi?t r?ng mùa hè là mùa có nhi?t ?? cao nh?t trong n?m, ?ây c?ng là th?i gian khi?n chúng ta có nhu c?u u?ng n??c nhi?u nh?t. Cách mà nhi?u ng??i tr?i qua trong nh?ng ngày hè nóng n?c chính là t?m n??c l?nh, u?ng n??c l?nh và ng?i d??i làn gió l?nh c?a ?i?u hòa. Có v? nh? không có cách nào khác ?? v??t qua mùa hè n?u không có nh?ng th? này.

?? ??m b?o s?c kh?e c?a chúng ta, ngoài nh?ng ?i?u ki?n ?? h? tr? gi?i nhi?t, v?n còn r?t nhi?u ?i?u c?n chú ý trong mùa hè ?? ??m b?o ch?c ch?n r?ng b?n ?ã có gi?i pháp ch?m sóc s?c kh?e an toàn và lành m?nh nh?t.

Bài vi?t này c?a Bác s? Phùng Kh?i Hi?u, Giáo s? ??i h?c Y khoa Nam Ph??ng (TQ).

Nh?ng ?i?u không nên làm vào mùa hè

1, Không ?? gió ?i?u hòa tr?c ti?p th?i vùng c?t s?ng c?

Có r?t nhi?u ng??i thích ng?i ngay tr??c mi?ng ?ng ?i?u hòa ?? gió th?i vào ng??i. ?i?u này r?t nguy hi?m, không ch? d? b? c?m l?nh mà còn có th? b? s?t và r?t d? b? b?nh khác n?a n?u ?i?u hòa th?i gió tr?c ti?p vào ng??i b?n trong m?t th?i gian dài.

N?u máy ?i?u hòa th?i tr?c ti?p ??t s?ng c? thì nghiêm tr?ng h?n. Có r?t nhi?u mô m?m xung quanh ??t s?ng c?. Khi gió l?nh t? ?i?u hòa th?i vào c? trong m?t th?i gian dài, nh?ng t?n th??ng mô m?m này s? x?y ra, d?n ??n viêm mãn tính các c? và mô d??i da, t? ?ó có th? ?au l?ng, chu?t rút c? b?p và các tri?u ch?ng khác.

BS c?nh báo v? thói quen u?ng n??c ?ng ?c vào mùa hè và 4 sai l?m r?t nhi?u ng??i m?c - ?nh 1.

2, Không ?? m?t tr?i chi?u th?ng vào m?t

?ôi m?t là m?t c? quan r?t m?ng manh. Khi m?t tr?i chi?u sáng tr?c ti?p vào m?t, nó s? khi?n m?t b? lão hóa nhanh h?n và th?m chí gây ra các b?nh v? m?t khác nhau.

Vì v?y, c?n ph?i làm t?t vi?c ch?ng n?ng cho m?t. ? nh?ng n?i n?ng g?t, n?ng chi?u xuyên qua t?m m?t, t?t nh?t là ?eo kính râm. Ngoài kính râm và m?, kem ch?ng n?ng, hãy ?n nhi?u th?c ph?m t?t cho m?t h?n.

BS c?nh báo v? thói quen u?ng n??c ?ng ?c vào mùa hè và 4 sai l?m r?t nhi?u ng??i m?c - ?nh 2.

3, Không nên u?ng n??c quá nhanh

Mùa hè r?t d? ?? m? hôi, do ?ó b?n s? có c?m giác khát n??c, luôn trong tình tr?ng mu?n u?ng n??c.

Nhi?u ng??i do tiêu hao n??c nhanh trong c? th? và h? c?m th?y khát m?t cách m?nh m?. Khi nhìn th?y n??c, h? khó có th? ch? ??i nên s? u?ng ngay l?p t?c, b?n s? quan sát th?y nhi?u ng??i v?a ?i n?ng v? s? “tu ?ng ?c” c? m?t c?c n??c l?n, th?m chí nhi?u c?c. ?i?u này r?t nguy hi?m.

Vì u?ng quá nhanh, n??c s? xâm nh?p vào máu, làm loãng máu và t?ng l??ng máu trong c? th? con ng??i. ?i?u này c?c k? nguy hi?m ??i v?i nh?ng ng??i có s?c kh?e tim m?ch kém. M?t tình tr?ng vô ý nh? có th? gây ra nh?i máu c? tim.

BS c?nh báo v? thói quen u?ng n??c ?ng ?c vào mùa hè và 4 sai l?m r?t nhi?u ng??i m?c - ?nh 3.

4, Không nên ?i t?p th? d?c bu?i sáng quá s?m

Chúng ta ??u bi?t r?ng th??ng xuyên t?p th? d?c bu?i sáng có th? t?ng c??ng th? l?c và c?i thi?n kh? n?ng mi?n d?ch c?a c? th?.

Nh?ng vào mùa hè, vi?c d?y quá s?m ?? ?i ra ngoài t?p th? d?c l?i là vi?c có th? gây h?i cho c? th?. Vì môi tr??ng s?ng ? các thành ph? hi?n r?t thi?u an toàn, có nhi?u ch?t gây ô nhi?m không khí, ??m ??c, nên n?u b?n duy trì thói quen d?y quá s?m ?? ?i ra ngoài, se hít vào nh?ng không khí r?t ô nhi?m và ??m ??c ?ó.

Vào bu?i sáng s?m tinh m?, các ch?t ô nhi?m trong không khí ch?a ch?a tiêu tan, n?u chúng ta d?y th? d?c ngoài tr?i, hít quá nhi?u ch?t th?i n?ng, r?t nhi?u th? t?p b?n, không t?t cho s?c kh?e.

BS c?nh báo v? thói quen u?ng n??c ?ng ?c vào mùa hè và 4 sai l?m r?t nhi?u ng??i m?c - ?nh 4.

5, Không nên ?n nhi?u ?? l?nh

?i?u này s? gây ra nh?ng ph?n ?ng r?t khó ch?u v?i d? dày c?a chúng ta. N?u b?n luôn duy trì thói quen ?n nhi?u th?c ph?m l?nh, nó có kh? n?ng gây ra các b?nh v? ???ng tiêu hóa.

Th?i ti?t vào mùa hè r?t nóng. U?ng n??c l?nh và ?? gió ?i?u hòa th?i vào ng??i có th? mang l?i cho chúng ta s? mát m? tr?c ti?p, nh?ng vì s?c kh?e trong dài h?n, chúng ta ph?i c? g?ng u?ng ít ?? u?ng l?nh, ?i?u ch?nh lu?ng gió th?i ?i?u hòa ?úng cách và s? d?ng kem ch?ng n?ng thích h?p.

Nên chú ý ?n thêm m?t s? lo?i trái cây và rau qu?, chúng không ch? giàu vitamin và n??c, mà còn có th? khát, gi?i nhi?t và gi?i ??c.

*Theo BS Gia ?ình (TQ) / Soha

>> Ch?a ?n sáng u?ng cà phê có h?i ??n th? nào?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here