5 thói quen không ng? l?i chính là nguyên nhân gây t?n h?i ?ôi m?t c?a b?n

0
406
thói quen có h?i cho m?t
thói quen có h?i cho m?t

D?i m?t

Có th? khi b? ng?a, c?m m?t hay nhòe m?t thì hành ??ng d?i m?t s? giúp b?n c?m th?y d? ch?u, tho?i mái h?n. Tuy nhiên, vi?c d?i m?t quá m?nh tay có th? làm v? các m?ch máu và khi?n m?t h?n ?? lên.

M?t khác, chính hành ??ng d?i m?t này s? vô tình mang vi khu?n hay virus t? tay c?a b?n bám vào lông mi và mí m?t, t? ?ó làm t?ng nguy c? nhi?m trùng m?t.

Ngoài ra, n?u không c?n th?n mà gây ra v?t x??c thì có th? d?n t?i tình tr?ng viêm xung quanh m?t khi?n b?n c?m th?y khó ch?u và càng mu?n d?i m?t nhi?u h?n n?a.

Do ?ó, b?n hãy h?n ch? t?i ?a thói quen này ?? không gây t?n h?i ??n ?ôi m?t v? sau.

S? d?ng ?? công ngh? su?t c? ngày

B?n có bi?t r?ng, tia sáng màu xanh t? ?i?n tho?i, máy tính b?ng, hay laptop… có th? gây h?i không kém tia c?c tím t? ánh n?ng m?t tr?i.

Th? nên, khi b?n ch?m chú nhìn vào màn hình c?a chúng nhi?u gi? ??ng h? s? làm cho ?ôi m?t nhanh khô, nh?c m?i, d?n ??n tình tr?ng ?au ??u, c?ng th?ng th??ng xuyên.

?? kh?c ph?c tình tr?ng này thì b?n nên gi?m b?t th?i gian s? d?ng và n?u b?t bu?c ph?i s? d?ng thì nên dành nhi?u kho?ng th?i gian trong ngày ??ng lên v?n ??ng ?i l?i ch? không nên ng?i ì m?t ch? su?t c? ngày.

Ch?m vào m?t khi tay b?n

Bàn tay và ngón tay c?a b?n là n?i th??ng xuyên ti?p xúc v?i r?t nhi?u b?i b?n, vi khu?n và virus nên có th? gây nhi?m trùng n?u b?n ch?m tay lên m?t.

V?y nên, ?? gi? cho ?ôi m?t kh?e m?nh thì b?n nên tránh ch?m tay lên m?t m?t cách ng?u nhiên. Trong tr??ng h?p b?t bu?c ph?i ch?m tay lên m?t thì hãy nh? r?a tay b?ng xà phòng s?ch tr??c ?ã nhé.

5 thói quen không ng? l?i chính là nguyên nhân gây t?n h?i ?ôi m?t c?a b?n - ?nh 1.

S? d?ng thu?c nh? m?t quá th??ng xuyên

Thu?c nh? m?t có công d?ng làm co th?t m?ch máu trong m?t ?? làm gi?m l?u l??ng máu và giúp m?t ít xu?t hi?n v?n ?? h?n. Th? nh?ng, vi?c l?m d?ng thu?c nh? m?t th??ng xuyên s? gây kích ?ng cho m?t v? lâu dài.

Và ?ó là lý do vì sao khi b?n d?ng s? d?ng thu?c nh? m?t thì các m?ch máu l?i ti?p t?c giãn n? và ?ôi m?t c?a b?n s? l?i ?? nh? c?.

Do ?ó, n?u b?n s? d?ng thu?c nh? m?t theo ??n h??ng d?n c?a bác s? thì nên ch? ??ng ng?ng s? d?ng n?u th?y có hi?n t??ng kích ?ng, n?i m?n ho?c m?t s? tác d?ng tiêu c?c khác trên c? th?.

5 thói quen không ng? l?i chính là nguyên nhân gây t?n h?i ?ôi m?t c?a b?n - ?nh 2.

Quên t?y trang tr??c khi ng?

Mascara chính là m?t th? m? ph?m có th? làm h?i ?ôi m?t c?a b?n n?u không ???c t?y trang s?ch tr??c khi ?i ng?.

Ngoài ra, các thành ph?n trong m? ph?m c?ng có th? là tác nhân gây viêm b? mi, viêm k?t m?c, th?m chí là n?i m?n nh?t. M?t khác, dán mi gi? c?ng là m?t nguyên nhân làm gia t?ng nguy c? nhi?m trùng và khi?n th? l?c c?a b?n ngày càng suy y?u.

Theo Soha

>> Thói quen t?t ?? tránh tai bi?n tim m?ch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here