6 d?u hi?u c?nh báo b?nh s?i th?n mà b?n không nên ch? quan b? qua

0
475
b?nh s?i th?n
b?nh s?i th?n

S?i th?n là m?t b?nh hình thành t? s? k?t t?a c?a các ??c t? ch?t ch?a trong n??c ti?u. Có r?t nhi?u y?u t? là nguyên nhân d?n ??n s?i th?n nh? nhi?m ??c, tiêu th? th?c ph?m, l?m d?ng m?t s? lo?i thu?c… Do ?ó, b?n c?n tìm hi?u m?t s? d?u hi?u nh?n bi?t c?n b?nh này t? s?m ?? k?p th?i phòng tránh ngay t? bây gi? nhé!

?i ti?u nhi?u, ti?u bu?t rát

Nh?ng ng??i m?c b?nh s?i th?n th??ng ?i ti?u nhi?u h?n so v?i bình th??ng, m?c dù l??ng n??c u?ng vào không thay ??i. Ngoài ra, h? còn g?p ph?i tình tr?ng ti?u bu?t do các viên s?i ?ã di chuy?n t? bàng quang ra ni?u ??o.

6 d?u hi?u c?nh báo b?nh s?i th?n mà b?n không nên ch? quan b? qua - ?nh 1.

Bu?n nôn và nôn

?ây c?ng là m?t hi?n t??ng th??ng g?p c?a ng??i m?c b?nh s?i th?n. Nguyên nhân là do nh?ng c?n ?au quá s?c b?i s?i th?n, do ?ó, h? ph?i nôn ra ?? t?ng kh? ch?t ??c ra ngoài vì th?n không còn tác d?ng bài ti?t ch?t c?n bã ???c n?a. Bên c?nh ?ó, nh?ng dây th?n kinh trong ???ng tiêu hóa và th?n c?ng có liên quan t?i nhau nên khi g?p tình tr?ng t?c ngh?n th?n s? làm co th?t c? tr?n ? ni?u qu?n và th?n, t? ?ó d?n t?i c?m giác bu?n nôn và nôn.

6 d?u hi?u c?nh báo b?nh s?i th?n mà b?n không nên ch? quan b? qua - ?nh 2.

S?t

Ng??i m?c b?nh s?i th?n c?ng d? b? nhi?m trùng ???ng ti?t ni?u, ?i?u này khi?n h? b? ?m s?t và th?y gai ng??i.

6 d?u hi?u c?nh báo b?nh s?i th?n mà b?n không nên ch? quan b? qua - ?nh 3.

N??c ti?u ??i màu

S?i s? làm t?n th??ng niêm m?c ?ng th?n, t? ?ó gây ch?y máu và ??i màu n??c ti?u. Th?m chí, nhi?u tr??ng h?p còn kèm theo c?m giác ?au rát, ti?u ra máu, n??c ti?u có mùi hôi, h?ng. Khi tình tr?ng này kéo dài, b?n còn d? b? nhi?m trùng th?n và n??c ti?u s? ra m?, có màu tr?ng ??c.

?au vùng th?t l?ng, hông

C?n ?au này th??ng kh?i phát t? vùng th?t l?ng, hông, sau ?ó lan r?ng xu?ng b?ng d??i. D?u hi?u này th??ng là s?i n?m ? ?ài b? th?n ?ang di chuy?n xu?ng ni?u qu?n, t? ?ó t?o áp l?c trong lòng ni?u qu?n, gây co th?t ni?u qu?n nên xu?t hi?n c?n ?au d? d?i ? vùng th?t l?ng, hông.

6 d?u hi?u c?nh báo b?nh s?i th?n mà b?n không nên ch? quan b? qua - ?nh 5.

S?ng vùng b?ng

Khi ?ã ti?n tri?n ??n giai ?o?n n?ng, b?nh s?i th?n còn có th? g?p ph?i tình tr?ng s?ng th?n. D?u hi?u d? nh?n th?y là s?ng ? khu v?c xung quanh b?ng…

6 d?u hi?u c?nh báo b?nh s?i th?n mà b?n không nên ch? quan b? qua - ?nh 6.
Theo Kenh14

>> Nh?ng thói quen x?u gây h?i th?n, th?m chí có th? d?n t?i suy th?n nh?ng r?t nhi?u ng??i m?c

>> B?nh ?ái tháo ???ng: Nh?ng bi?n ch?ng âm th?m và nguy hi?m

>> Ng??i m?c b?nh ti?u ???ng nên s?a ngay 5 thói quen này ?? ?i?u tr? b?nh hi?u qu? h?n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here