6 lo?i vaccine phòng COVID-19 ?ã ???c c?p phép t?i Vi?t Nam

0
361
vaccine phòng COVID-19
vaccine phòng COVID-19

1. Vaccine COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Vaccine COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Vaccine COVID-19 do T?p ?oàn AstraZeneca s?n xu?t ?ã ???c c?p phép s? d?ng kh?n c?p t?i 181 qu?c gia, vùng lãnh th? và ???c T? ch?c Y t? th? gi?i (WHO) ??a vào danh sách s? d?ng kh?n c?p. ??n nay, vaccine này ?ã ???c s? d?ng t?i 119 qu?c gia, vùng lãnh th? v?i t?ng s? vaccine ?ã s? d?ng kho?ng 980 tri?u li?u.

T?i Vi?t Nam, vaccine AstraZeneca ?ã ???c B? Y t? phê duy?t có ?i?u ki?n cho nhu c?u c?p bách trong phòng, ch?ng d?ch COVID-19.

Vi?t Nam ?ã ti?p nh?n t?ng c?ng 8.716.290 li?u sau 15 ??t giao Vaccine . Vaccine AstraZeneca ???c tri?n khai tiêm ch?ng t?i Vi?t Nam t? tháng 3/2021, hi?n ?ang có s? l??ng s? d?ng nhi?u nh?t t?i Vi?t Nam.

2. Vaccine Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V)

Vaccine Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V)

Vaccine Gam-COVID-Vac do Vi?n Nghiên c?u Gamaleya, Nga s?n xu?t ?ã ???c c?p phép s? d?ng t?i 70 qu?c gia, vùng lãnh th?. ??n nay, vaccine này ?ã ???c s? d?ng t?i 49 qu?c gia v?i t?ng s? vaccine ?ã s? d?ng kho?ng 85 tri?u li?u.

T?i Vi?t Nam, vaccine Sputnik V ?ã ???c B? Y t? phê duy?t có ?i?u ki?n vaccine cho nhu c?u c?p bách trong phòng, ch?ng d?ch COVID-19. Gi?a tháng 3/2021, Vi?t Nam ti?p nh?n 2.000 li?u vaccine Sputnik V do Chính ph? Liên bang Nga vi?n tr? và s? d?ng cho g?n 900 ng??i. Ngày 1/8, Vi?t Nam nh?n thêm 10 nghìn li?u vaccine Sputnik V do Chính ph? Liên bang Nga t?ng.

3. Vaccine Vero Cell c?a Sinopharm

V?c xin Vero Cell c?a Sinopharm

Vaccine Vero Cell do Sinopharm phát tri?n và Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd.,- Trung Qu?c s?n xu?t, ?ã ???c c?p phép s? d?ng t?i 64 qu?c gia, vùng lãnh th?, ?ã ???c T? ch?c Y t? th? gi?i ??a vào danh sách s? d?ng kh?n c?p. ??n nay, vaccine  này ?ang s? d?ng t?i 59 qu?c gia v?i kho?ng 800 tri?u li?u ?ã ???c s? d?ng.

T?i Vi?t Nam,  vaccine Vero Cell ?ã ???c B? Y t? phê duy?t có ?i?u ki?n cho nhu c?u c?p bách trong phòng, ch?ng d?ch COVID-19. Vi?t Nam ?ã ti?p nh?n 500.000 li?u  vaccine Sinopharm do Chính ph? Trung Qu?c vi?n tr? và ?ang tri?n khai tiêm ch?ng t? tháng 7/2021. Qu?ng Ninh là ??a ph??ng ??u tiên tri?n khai tiêm xong 88.100 li?u m?i 1 và s? ti?n hành tiêm m?i 2 t? ngày 4/8. Riêng Bình Liêu Qu?ng Ninh ?ã ??t ?? bao ph? tiêm  vaccine ??i v?i 50% dân s? toàn huy?n.

Thành ph? H? Chí Minh nh?n c?ng là lo?i  vaccine này.

4. Vaccine Comirnaty c?a Pfizer/BioNTech

Vaccine Comirnaty c?a Pfizer/BioNTech

 Vaccine  c?a Pfizer/BioNTech ?ã ???c c?p phép s? d?ng t?i 111 qu?c gia và vùng lãnh th? và ???c T? ch?c Y t? th? gi?i ??a vào danh sách s? d?ng kh?n c?p. ??n nay, vaccine này ?ã ???c s? d?ng t?i 97 qu?c gia v?i kho?ng 850 tri?u li?u ?ã ???c s? d?ng.

 Vaccine Comirnaty ?ã ???c B? Y t? phê duy?t có ?i?u ki?n cho nhu c?u c?p bách trong phòng, ch?ng d?ch COVID-19. Vi?t Nam ?ã ti?p nh?n t?ng c?ng 746.460 li?u vaccine Pfizer và ?ang tri?n khai tiêm ch?ng.

5. Vaccine Spikevax (Tên khác là: Covid-19 Vaccine Moderna)

Covid-19 Vaccine Moderna

 Vaccine Spikevax do Moderna s?n xu?t ?ã ???c c?p phép s? d?ng t?i 64 qu?c gia, vùng lãnh th? và ???c T? ch?c Y t? th? gi?i ??a vào danh sách s? d?ng kh?n c?p. ??n nay, vaccine này ?ã ???c s? d?ng t?i 63 qu?c gia v?i kho?ng 340 tri?u li?u.

 Vaccine này ?ã ???c B? Y t? phê duy?t s? d?ng có ?i?u ki?n cho nhu c?u c?p bách trong phòng, ch?ng d?ch COVID-19. Tính ??n nay, Vi?t Nam ?ã ti?p nh?n t?ng c?ng 5.000.100 li?u  vaccine Moderna do Chính ph? M? vi?n tr? thông qua COVAX Facility và ?ang tri?n khai tiêm ch?ng.

6. COVID-19  Vaccine Janssen

COVID-19 vaccine Janssen

 Vaccine Janssen do Janssen Pharmaceutica NV (B?) và Janssen Biologics B.V (Hà Lan) s?n xu?t ???c c?p phép s? d?ng t?i 56 qu?c gia, vùng lãnh th? và ???c T? ch?c Y t? th? gi?i ??a vào danh sách s? d?ng kh?n c?p. ??n nay, vaccine này ?ã ???c s? d?ng t?i 34 qu?c gia v?i kho?ng 60 tri?u li?u ?ã s? d?ng.

 Vaccine do Janssen s?n xu?t ?ã ???c B? Y t? phê duy?t s? d?ng có ?i?u ki?n cho nhu c?u c?p bách trong phòng, ch?ng d?ch COVID-19. Hi?n nay, Vi?t Nam ch?a ti?p nh?n  vaccine này.

T?t c? các  vaccine ???c c?p phép và ??a v? Vi?t Nam s? d?ng ??u ??m b?o an toàn và hi?u qu?./.

Theo Moh.gov.vn – B? Y T?

>> H??ng d?n cách ??ng ký tiêm v?c xin Covid-19

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here