7 cách phòng ng?a s?i th?n hình thành: Th?c hi?n m?i ngày, không lo b? b?nh!

0
443
cách phòng ng?a s?i th?n
cách phòng ng?a s?i th?n

S?i th?n là m?t v?t r?n hình thành trong th?n khi n?ng ?? m?t s? ch?t trong n??c ti?u tích t? quá nhi?u. Kích th??c c?a s?i th?n có th? khác nhau. Khi ? trong th?n, m?t hòn s?i có th? không gây ?au ??n ho?c h?i ?au.

7 cách phòng ngừa sỏi thận hình thành: Thực hi�n m�i ngày, không lo b� b�nh!

Nh?ng m?t hòn s?i l?n h?n th??ng không trôi ?i và m?c k?t trong ???ng ti?t ni?u, nó b? m?c k?t có th? ch?n dòng ch?y c?a n??c ti?u, gây ?au nhi?u ho?c ch?y máu.

Tri?u ch?ng ?i?n hình c?nh báo c? th? ?ang có viên s?i trong th?n là b? ?au khi ?i ti?u, có máu trong n??c ti?u, c?m th?y m?t c?n ?au nhói ? l?ng hay b?ng d??i – vi? tri? gi?a ng?c và hông.

C?n ?au có th? kéo dài trong m?t th?i gian ng?n hay dài. B?n có th? bu?n nôn và ói m?a khi c?n ?au xu?t hi?n.

Không có cách nào g?i là t?i ?u nh?t ?? phòng ng?a nh?ng viên s?i th?n xu?t hi?n, ??c bi?t là n?u gia ?ình b?n có ng??i m?c b?nh này. Các bác s? cho r?ng v?i s? k?t h?p gi?a ch? ?? ?n u?ng, nh?ng thay ??i trong l?i s?ng và s? h? tr? c?a thu?c, b?n s? gi?m ???c nguy c? b? s?i th?n.

7 cách phòng ng?a s?i th?n hình thành: Th?c hi?n m?i ngày, không lo b? b?nh! - ?nh 1.

1. U?ng ?? n??c

U?ng nhi?u n??c là cách t?t nh?t ?? ng?n ng?a s? hình thành s?i th?n. C? th? ?? n??c c?ng s? giúp th?n và gan l?c nh?ng ch?t ??c t?t h?n, gi?m thi?u tình tr?ng tích t? ch?t ??c trong gan, th?n d?n ??n s?i.

B?n nên u?ng thêm n??c cam và n??c chanh, 2 th?c u?ng ch?a ch?t citrate có th? giúp phòng ng?a s?i oxalat canxi, c?ng nh? s?i axít uric.

??ng quên u?ng 8 c?c n??c m?i ngày ho?c u?ng ?? ?? b?n có th? th?i 2 lít n??c ti?u. N?u b?n ho?t ??ng ra nhi?u m? hôi, hãy u?ng thêm n??c. ?? bi?t c? th? ?? n??c hay không, b?n nhìn vào màu s?c n??c ti?u.

2. B? sung th?c ph?m giàu canxi

?a s? s?i th?n có thành ph?n chính là canxi, do ?ó nhi?u ng??i cho r?ng nên h?n ch? canxi ?? phòng ng?a s?i th?n. ?i?u này hoàn toàn sai.

Ch? ?? dinh d??ng nghèo canxi l?i t?ng nguy c? m?c s?i th?n c?ng nh? b? loãng x??ng cho m?i ng??i. Tuy nhiên, b? sung canxi không ?úng cách c?ng có th? t?ng nguy c? m?c s?i th?n c?a b?n.

?? phòng ng?a s?i th?n, m?i ng??i nên ?n các th?c ph?m giàu canxi nh? b?, phô mai ho?c u?ng s?a, s?a ??u nành thay vì u?ng các lo?i thu?c b? sung canxi và vitamin D.

3. H?n ch? mu?i

Vi?c gi?m l??ng mu?i trong ch? ?? ?n c?ng có th? c?t gi?m l??ng oxalate trong n??c ti?u, nh? ?ó c?ng có th? gi?m nguy c? b? s?i th?n. M?c tiêu th? mu?i c?n thi?t cho m?i ngày v?i ng??i bình th??ng kho?ng 2.500 miligam.

7 cách phòng ng?a s?i th?n hình thành: Th?c hi?n m?i ngày, không lo b? b?nh! - ?nh 2.

4. ?n ít các th?c ph?m ch?a nhi?u oxalat

Oxalat là lo?i axit có th? d?n ??n s? hình thành s?i th?n oxalat canxi. B?n nên h?n ch? tiêu th? các th?c u?ng nh? soda, trà ?á, sô cô la, cây ??i hoàng, dâu tây, rau c?i bó xôi, c? d?n, cà phê, khoai lang và các lo?i h?t, nh?ng lo?i th?c ph?m ch?a nhi?u oxalat.

5. H?n ch? tiêu th? ??m ??ng v?t

Nh?ng th?c ph?m này ch?a nhi?u purin, nh?ng ch?t t? nhiên chuy?n hóa ho?c phân h?y thành axit uric trong n??c ti?u và góp ph?n hình thành s?i th?n.

H?n ch? ?n các th?c ph?m th?t, tr?ng và cá… s? gi?m nguy c? hàm l??ng axit uric trong n??c ti?u nên c?ng phòng ???c b?nh s?i th?n.

6. Tránh b? sung vitamin C

U?ng b? sung C h?ng ngày su?t th?i gian dài có th? d?n ??n th?a vitamin C, làm t?ng h?p thu canxi t? ru?t, canxi trong máu cao gây s?i th?n, ??c bi?t là v?i nam gi?i.

7. S? d?ng th?o d??c

Di?p h? châu ???c m?nh danh là “thu?c phá v? s?i”, là m?t bài thu?c dân gian n?i ti?ng ?? ?i?u tr? s?i th?n. Lo?i th?o d??c này giúp ng?n ng?a vi?c hình hành các viên s?i oxalat và canxi. Nó c?ng giúp gi?m kích th??c các viên s?i ?ang n?m trong th?n.

M?t nghiên c?u c?a tr??ng ??i h?c D??c Santa Catarina (Brazil-1984) ?ã phát hi?n m?t alkaloid c?a Di?p h? châu (phyllan thoside) có tác d?ng ch?ng co th?t c? vân và c? tr?n, các nhà khoa h?c ?ã nh? vào ?i?u này ?? gi?i thích hi?u qu? ?i?u tr? s?i th?n, s?i m?t c?a cây thu?c.

* Theo Healthline/Soha

>> 8 d?u hi?u quan tr?ng nh?t c?nh báo th?n b? nhi?m ??c n?ng: C?n phát hi?n và ?i khám s?m

>> Không c?n t?i b?nh vi?n, b?n v?n có th? bi?t ???c c? th? ?ang thi?u ch?t gì qua 4 d?u hi?u khác th??ng trên khuôn m?t

>> 5 d?u hi?u c?nh báo nh?ng c?n b?nh nguy hi?m thông qua ?ôi bàn tay c?a b?n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here