7 ??ng tác yoga giúp b?n “h? nhi?t” trong mùa hè

0
451
??ng tác yoga
??ng tác yoga
7 ??ng tác yoga giúp b?n “h? nhi?t” trong mùa hè - ?nh 1.

Tadasana, hay còn g?i là Trái Núi, là t? th? c? b?n nh?t trong các ??ng tác yoga . B?n có th? t?p ??ng tác này b?t c? lúc nào trong ngày, không nh?t thi?t ph?i là khi b?ng ?ói. Gi? t? th? này ít nh?t 10-12 giây, tùy thu?c vào s? tho?i mái c?a b?n.

7 ??ng tác yoga giúp b?n “h? nhi?t” trong mùa hè - ?nh 2.

Baddha Konasana hay còn g?i là t? th? cánh b??m. ?ây là bài t?p yoga t??ng ??i ??n gi?n và có nhi?u l?i ích cho các b? ph?n trên c? th?. Th?c hi?n Baddha Konasana kho?ng 10-12 phút vào bu?i sáng ho?c t?i. Hãy ch?c ch?n là b?n th?c hi?n bài t?p này sau b?a ?n g?n nh?t 4-6 ti?ng.

7 ??ng tác yoga giúp b?n “h? nhi?t” trong mùa hè - ?nh 3.

Anjaneyasana, t? th? Tr?ng khuy?t. Th?c hi?n bài t?p này vào bu?i sáng khi b?ng r?ng s? mang l?i hiêun qu? t?t nh?t. Hãy gi? 10-15 giây m?i chân.

7 ??ng tác yoga giúp b?n “h? nhi?t” trong mùa hè - ?nh 4.

Simhasana – t? th? s? t?: Bài t?p yoga này là “k? h?y di?t” v?i m?i lo?i b?nh t?t. T? th? khá d? dàng, tho?i mái và ch? m?t 30 giây ?? t?p. Hãy l?u ý t?p vào bu?i sáng khi b?ng ?ói.

7 ??ng tác yoga giúp b?n “h? nhi?t” trong mùa hè - ?nh 5.

Ustrasana – t? th? l?c ?à: ?ây là bài t?p có m?c ?? trung bình. T?p ít nh?t 30-60 giây ??ng tác này. Bài t?p này c?n ph?i ???c th?c hi?n khi b?ng r?ng vào sáng ho?c t?i và ph?i có s? h??ng d?n c?a h??ng d?n viên.

7 ??ng tác yoga giúp b?n “h? nhi?t” trong mùa hè - ?nh 6.

Bhujangasana – t? th? h? mang: ?ây là m?t ph?n c?a bài t?p Surya Namaskar. T? th? này khá khó c?n ???c th?c hi?n khi b?ng r?ng tuy?t ??i. Th?c hi?n ??ng tác trong 15-30 giây.

7 ??ng tác yoga giúp b?n “h? nhi?t” trong mùa hè - ?nh 7.

Savasana – t? th? xác ch?t: ??ng tác này trông có v? d? nh?ng th?c ra l?i r?t khó vì nó bao g?m c? “t?t” hoàn toàn tâm trí và c? th?. ? trong t? th? Savasana 10-12 phút, nh?ng hãy c?n th?n ??ng r?i vào gi?c ng? khi t?p bài t?p này./.

Theo VOV

>> Kiên trì làm ?i?u này vào bu?i sáng, c? ngày tràn ??y n?ng l??ng, kh?e m?nh ít ?m ?au

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here