8 th?c ph?m dân dã giúp phòng ng?a ??t qu?

0
157
phong-chong-dot-quy

Rau mu?ng

Trong các lo?i rau lá xanh thì rau mu?ng khá ph? bi?n, và ?ây ???c xem nh? lo?i rau xanh ch?a c?c nhi?u các d??ng ch?t t?t và giúp phòng ch?ng nhi?u b?nh nguy hi?m. Chúng ch?a nhi?u canxi, các ch?t ch?ng oxy hóa có l?i cho vi?c duy trì gi?i h?n ho?t ??ng bình th??ng c?a áp l?c th?m th?u thành m?ch và gi? ?n ??nh huy?t áp. Vì v?y, nó r?t t?t cho ng??i b? cao huy?t áp, gi? gìn s?c kh?e tim m?ch.

Khoai lang

Trong thành ph?n dinh d??ngc?a khoai lang ch?a ngu?n ch?t x? d?i dào và các ch?t ch?ng oxy hóa giúp ng?n ch?n vi?c hình thành tích t? m?ng bám ??ng m?ch, t? ?ó gi?m thi?u nguy c? ??t qu? vô cùng hi?u qu?. Ngoài ra, rau lang còn r?t t?t cho h? tiêu hóa, giúp ???ng ru?t c?a b?n ho?t ??ng nh?p nhàng tr?n tru h?n r?t nhi?u, phòng ng?a b?nh táo bón, b?nh tr?.

?nh minh h?a

Cà chua

Cà chua r?t t?t cho s?c kh?e không ch? v?i tác d?ng thanh nhi?t, gi?i ??c, cung c?p vitamin cho c? th? mà còn có tác d?ng ?i?u hòa và làm h? huy?t áp. Ngoài ra, vi?c b?n ?n cà chua th??ng xuyên có th? giúp phòng ch?ng cao huy?t áp, ??c bi?t là khi ng??i cao huy?t áp có bi?n ch?ng xu?t huy?t trong ?áy m?t.

C?i xo?n

Trong thành ph?n dinh d??ng c?a rau c?i xo?n r?t giàu magie, không ch? t?t cho s?c kh?e tim m?ch và h? tr? gi?m cân mà chúng còn ho?t ??ng nh? m?t lo?i rau c? giúp làm giãn m?ch, thông t?c m?ch máu, b?o v? l?p trong cùng c?a thành m?ch máu. Bên c?nh ?ó, thành ph?n magie trong các lo?i rau c?i này còn giúp ng?n ng?a dòng canxi quá nhi?u và ??c h?i làm ?nh h??ng t?i m?ch máu và ??ng m?ch.

B??i

Trong thành ph?n c?a b??i có ch?a h?p ch?t naringeninho?t ??ng nh? m?t ch?t ch?ng oxy hóa hi?u qu? giúp gan ??t cháy m? th?a, t? ?ó h? tr? gi?m cân. ??ng th?i, b??i còn giúp c?i thi?n quá trình ki?m soát l??ng ???ng trong máu, gi? cho ???ng huy?t ?n ??nh nên r?t có l?i cho ng??i béo phì và có b?nh v? tim m?ch.

Chu?i

Chu?i chín giúp b? sung n?ng l??ng, t?ng l??ng ???ng huy?t nh?ng chu?i xanh l?i giúp gi?m huy?t áp, c?i thi?n ?? nh?y c?a insulin do ch?a các tinh b?t tr?. Khi ?? nh?y c?m c?a insulin ???c c?i thi?n, ???ng huy?t s? luôn ???c duy trì ? m?c ?n ??nh, h? tr? l?u thông máu, gi?m huy?t áp.

S?a ??u nành

S?a ??u này ???c bi?t ??n nh? m?t lo?i ?? u?ng c?c k? b? d??ng cho ng??i b? cao huy?t áp, giúp ?i?u ch?nh r?i lo?n lipid máu, phòng ch?ng x? v?a ??ng m?ch và giáng áp. U?ng s?a ??u nành v?i chút ???ng m?i ngày r?t có l?i cho ng??i b? x? v?a ??ng m?ch.

T?i

T?i không ch? giúp làm t?ng h??ng v? món ?n mà còn giúp làm h? m? máu, h? huy?t áp, kiên trì ?n t?i ?en, t?i s?ng ho?c t?i ngâm gi?m ho?c u?ng 5ml gi?m ngâm t?i m?i ngày thì huy?t áp c?a b?n s? luôn ???c ki?m soát t?t.

Theo Min Min/Sài Gòn Th? thao

>> 10 th?c ph?m giúp gi?m axit d? dày hi?u qu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here