9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l?

0
649
làm ??p da
Cách làm ??p da m?t

Làn da tr? trung, t??i t?n và hoàn h?o không ph?i là món quà c?a thiên nhiên, b?n ch? có th? ??t ???c ?i?u này thông qua các bí quy?t, thói quen ch?m sóc ?úng ??n, khoa h?c.

1. Ph??ng pháp làm s?ch 4-2-4

9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l? - ?nh 1
N? ca s?, di?n viên n?i ti?ng Hàn Qu?c – Suzy là m?t trong nh?ng ng??i ?a chu?ng ph??ng pháp làm s?ch khuôn m?t 4-2-4 – ?nh: Brightside

Ph??ng pháp này có c? ch? ho?t ??ng là 4 phút thoa s?a r?a m?t lên da, 2 phút s? d?ng kem thanh l?c. Sau khi th?c hi?n xong, hãy dành thêm 4 phút ?? r?a s?ch da v?i n??c. Quá trình làm s?ch này giúp lo?i b? tri?t ?? các tác nhân x?u trên m?t.

2. Làm s?ch b?ng b?t bi?n Konjac

9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l? - ?nh 2
B?t bi?n s? giúp b?n làm s?ch làn da m?t cách tuy?t ??i – ?nh: Internet

?? làm s?ch làn da m?t cách c?n th?n, b?n có th? s? d?ng mi?ng b?t bi?n konjac ??c bi?t. ?ây là m?t mi?ng b?t bi?n ???c s?n xu?t t? ??r? c?a cây konjac.

Tr??c khi s? d?ng, hãy ngâm chúng trong n??c ?m vài phút. Sau ?ó, v?t nh? và làm s?ch khuôn m?t b?ng các chuy?n ??ng tròn, b?t ??u t? trán và di chuy?n xu?ng c?m.

3. Thoa m? ph?m theo th? t?

9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l? - ?nh 3
Không ph?i ai c?ng bi?t ??n cách d??ng da này – ?nh: Internet

Ví d?, ? châu Á, ph? n? có th? s? d?ng t?i 17 s?n ph?m ?? ch?m sóc dam?t. T?t c? các s?n ph?m làm ??p chuyên d?ng nên ???c áp d?ng theo cách sau:

??u tiên, áp d?ng nh?ng s?n ph?m có k?t c?u nh?, sau ?ó là nh?ng s?n ph?m n?ng h?n, và cu?i cùng là các lo?i kem và nh? t??ng dày nh?t nên ???c áp d?ng. B?ng cách này, làn da c?a b?n có th? h?p th? t?i ?a các thành ph?n ph?c h?i.

4. B?o v? khuôn m?t kh?i tia c?c tím

9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l? - ?nh 4
Tia c?c tím là tác nhân gây ra lão hóa, do ?ó, hãy b?o v? làn da th?t k? l??ng – ?nh: Internet

Hãy b?o v? làn da kh?i nh?ng tia sáng t? m?t tr?i. Ngoài ra, nên nh? r?ng, tia UV có th? ?nh h??ng ??n da ngay c? khi th?i ti?t u ám. ??ng th?i, m?i ngày, b?n ph?i s? d?ng kem ch?ng n?ng có ch? s? SPF trên 30 ?? b?o v? làn da kh?i các tác ??ng lão hóa do ánh sáng m?t tr?i gây ra.

5. S? d?ng n??c vo g?o cho làn da ??p h?n

9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l? - ?nh 5
N??c vo g?o là bí quy?t d??ng da hàng ??u t?i Nh?t B?n – ?nh: Internet

Su?t nhi?u th? k? qua, n??c g?o ?ã ???c s? d?ng ?? t?ng c??ng v? ??p c?a làn da và mái tóc. Th??ng xuyên r?a m?t b?ng lo?i n??c này s? làm cho làn da m?m m?i, d?o dai, c?i thi?n màu s?c và tông màu da c?c k? hi?u qu?.

Ch?t k? di?u này c?ng có th? ???c s? d?ng ?? c?i thi?n tình tr?ng tóc, b?n hãy dùng n??c vo g?o ?? x? tóc sau khi g?i.

6. Thêm b?c hà và trà xanh vào quy trình làm ??p

9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l? - ?nh 6
B?c hà và trà xanh ??u là nguyên li?u t? nhiên tuy?t v?i cho làn da – ?nh: Internet

B?c hà và trà xanh là nh?ng y?u t? quan tr?ng trong vi?c ch?m sóc làn da. Nh?ng s?n ph?m này ???c ch?a trong nhi?u lo?i m? ph?m làm ??p. Th??ng xuyên s? d?ng b?c hà và trà xanh s? làm cho làn da kh?e m?nh và t?a sáng h?n r?t nhi?u.

7. T?o b?t tr??c khi thoa lên m?t

9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l? - ?nh 7
?? b?o v? làn da, hãy t?o b?t tr??c khi thoa s?a r?a m?t lên – ?nh: Internet

B?n nên tránh chà xát tr?c ti?p các s?n ph?m t?y r?a t?o b?t lên làn da. Thay vào ?ó, hãy t?o b?t trong lòng bàn tay tr??c, sau ?ó thoa nh? nhàng lên da ?? t?ng l?u l??ng máu ??n da, l?n l??t t?ng c??ng quá trình ph?c h?i và giúp tr? hóa.

8. Bí quy?t ?? làn da tr?ng m?n, không tì v?t

9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l? - ?nh 8
Làn da không ??u màu t?o c?m giác khó ch?u – ?nh: Brightside

?? có ???c k?t qu? t?t nh?t, b?n c?n ph?i t?y t? bào ch?t và ??p m?t n? làm tr?ng da. ??u tiên, l?y 1/2 mu?ng cà phê ???ng tr?n ??u cùng 1 mu?ng cà phê b?t g? ?àn h??ng và n?a qu? cà chua nghi?n m?n. Nh? nhàng chà h?n h?p lên làn da theo chuy?n ??ng tròn trong 5 – 10 phút. Sau ?ó, r?a s?ch b?ng n??c mát.

?? làm m?t n? d??ng tr?ng da, hãy nghi?n nhuy?n 1 c? khoai tây, l?c l?y n??c ép cho ra chi?c bát nh?. ?? 2 mu?ng cà phê b?t g?o, 1 mu?ng cà phê m?t ong và 3 mu?ng cà phê n??c c?t chanh vào r?i tr?n ??u. Áp d?ng m?t l?p dày lên da m?t, ?? trong 30 – 40 phút. Sau ?ó nh? nhàng mát xa trong 2 – 5 phút, r?a s?ch b?ng n??c ?m.

9. S? d?ng tinh d?u

9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l? - ?nh 9
Tinh d?u có th? thay th? hàng lo?t các s?n ph?m d??ng da trên th? tr??ng – ?nh: Brightside

Không ch? trên khuôn m?t, b?n có th? s? d?ng d?u h?u c? nh? d?u d?a, d?u b?, d?u ô liu trên các b? ph?n khác c?a c? th?. Tinh d?u d?a s? nuôi d??ng mang l?i cho b?n làn da hoàn h?o mà không gây h?i.

Sau khi t??ng t?n 9 bí m?t trong vi?c ch?m sóc da này, hãy nhanh tay l?u l?i và áp d?ng ngay ?? s? h?u m?t m?c ??p không tì v?t.

Theo Phunusuckhoe

>> Khám phá bí quy?t gi?m cân t? nhi?u n??c trên th? gi?i, có n??c ch? dành toàn b? th?i gian ??… ?n

>> 11 lo?i tinh d?u xóa tan n?i lo lão hóa

>> Cách làm tr?ng da m?i t? s?a chua, ??m b?o ai bi?t c?ng mê m?n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here