?n, u?ng ngh? t??i, b?t ngh? b?a bãi: Không ch?a ???c b?nh mà còn r??c h?a vô ng??i

0
474
tác d?ng c?a ngh?
tác d?ng c?a ngh?
V?i công d?ng tuy?t v?i, ngh? tr? thành thu?c, gia v? quen thu?c c?a nhi?u gia ?ình
V?i công d?ng tuy?t v?i, ngh? tr? thành thu?c, gia v? quen thu?c c?a nhi?u gia ?ình

Nh?n ??nh v? kh? n?ng ch?a tr? c?a ngh?, nhi?u chuyên gia ??u cho r?ng, vì ngh? ch?a curcumin – tinh ch?t vàng r?t h?u ích. Ngoài ra, trong d??c ph?m, hóa h?c h?u c? có tính ch?t c?ng tính, c? ngh?, b?t ngh? ch?a kho?ng 0,2% curcumin nên khi ng??i dân s? d?ng theo ki?u “m?a lâu ??t áo”, ??n n?ng ?? nào ?ó tác d?ng.

Tuy nhiên, hi?n nay, ng??i dân ?ang s? d?ng m?t cách b?a bãi không có s? hi?u bi?t rõ ràng, ch?a có s? phân bi?t gi?a t?ng lo?i ngh?. Chính ?i?u ?ó vô tình gây h?i cho s?c kh?e ng??i s? d?ng.

Trao ??i v?i Gia ?ình M?i, PGS TS Ph?m H?u Lý – Nguyên Phó vi?n tr??ng vi?n Hóa h?c, Vi?n Hàn lâm Khoa h?c Vi?t Nam cho bi?t, vi?c s? d?ng nh?ng s?n ph?m t? ngh? c?n có ý ki?n c?a nhà chuyên môn. Nhi?u ng??i dân ?ang sai l?m trong cách s? d?ng có th? khi?n c? th? m?c b?nh, nh?t là vi?c s? d?ng ngh? t??i, b?t ngh? nh? hi?n nay.

C? th?, PGS TS Ph?m H?u Lý chia s?: “B?t ngh? t? c? ngh? xay ra, trong ?ó ch? có 0,2% tinh ch?t ngh?. Nh? v?y, nó ch? có tác d?ng dinh d??ng, không có tác d?ng ch?a b?nh vì ch?t curcumin – ch?t kh? n?ng ch?a b?nh trong ngh? r?t ít. Và b?t ngh?, ngh? còn có tinh d?u, có sáp, nh?a… nên r?t h?i cho gan n?u u?ng lâu dài”.

Ngoài ra, theo PGS TS Ph?m H?u Lý, vi?c cucurmin khó tan trong n??c nên nhi?u ng??i nghiên c?u ra curcumin nano – ?ng d?ng công ngh? t?ng ?? h?p th? t?i ?a tinh ch?t “vàng”.

Theo PGS TS Ph?m H?u Lý, vi?c s? d?ng s?n ph?m không rõ ngu?n g?c khi?n vi?c s? d?ng s?n ph?m không có tác d?ng, n?ng h?n có th? gây ?nh h??ng l?n t?i s?c kh?e.

“Tr??c tình tr?ng th? tr??ng có quá nhi?u ch? ph?m ch?a Curcumin nh? hi?n nay, các chuyên gia ?ã ??a ra l?i khuyên r?ng, mu?n phân bi?t th?t – gi? hãy cho s?n ph?m ?ó vào n??c. N?u s?n ph?m ?ó ch?t l??ng t?t, nó s? tan h?t, không váng, không c?n và n?u ng??c l?i ?ó là s?n ph?m Nano Curcumin không ??t ch?t l??ng”, PGS TS Ph?m H?u Lý chia s?.

Nhi?u thành ph?m t? ngh? ???c s?n xu?t, n? r? trên th? tr??ng
Nhi?u thành ph?m t? ngh? ???c s?n xu?t, n? r? trên th? tr??ng

Ngoài ra, theo chuyên gia, vi?c s? d?ng các s?n ph?m curcumin nên ??m b?o ?úng li?u l??ng theo quy ??nh. Tác d?ng ph? c?a tinh ch?t này có th? là bu?n nôn, tiêu ch?y, r?i lo?n chuy?n hóa s?t, ch?n protein hepcidin, gây ra thi?u s?t ? b?nh nhân m?n c?m.

Theo khuy?n cáo, m?c ?? s? d?ng c?a ngh? t??i: kho?ng 1,5-3g/ngày; b?t ngh?: 1-3g/ngày; tinh b?t ngh? (curcumin): 400-600mg, 3 l?n/ngày.

V?i nh?ng ng??i ?ã có s?n nguy c? s?i th?n, m?t, con s? này th?p h?n nhi?u, th?m chí có th? c?n tránh h?n ?? không làm phát sinh v?n ??.

?? bi?t chính xác mình có th? dùng l??ng bao nhiêu ?? không l?i b?t c?p h?i, hay mình có thu?c nhóm b? khuy?n cáo không dùng ngh? hay không, ng??i dùng bu?c ph?i ?i khám và làm theo l?i khuyên c?a bác s?.

Ngoài ra, m?i lo?i ngh?: Ngh? ?en, ngh? vàng, ngh? ??… có tác d?ng và phù h?p v?i th? tr?ng t?ng ng??i, không nên dùng m?t cách b?a bãi.

Theo Giadinhmoi

>>  Lý do nên b? sung ngh? vào ch? ?? ?n hàng ngày

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here