Bài t?p yoga 3 phút m?i ngày t?ng c??ng ch?c n?ng não c?u hi?u qu? cho m?i l?a tu?i

0
544
bài t?p super Brain Yoga
bài t?p super Brain Yoga

Trong khi các v?n ?? v? trí nh? th??ng liên quan ??n lão hóa thì ngày nay không ít ng??i tr? c?ng g?p ph?i tình tr?ng này. Theo kh?o sát c?a ?H California (M?) có kho?ng 14% ng??i tr? (?? tu?i t? 18-39) g?p v?n ?? v? trí nh?. May m?n thay, có m?t lo?t các bài t?p ??n gi?n ???c g?i là Super Brain Yoga có th? giúp b?n ??i phó v?i v?n ?? này. Nó có hi?u qu? t?ng s?c m?nh tinh th?n b?ng cách cân b?ng c? hai bán c?u não và ch? ??o n?ng l??ng cho tâm trí c?a b?n. B? sung bài t?p 3 phút này vào thói quen hàng ngày ?? c?i thi?n hi?u su?t và n?ng ?? cho não.

bài t?p yoga, bài t?p cho não, bài t?p Super Brain Yoga

Bài t?p yoga 3 phút m?i ngày t?ng c??ng ch?c n?ng não c?u hi?u qu? cho m?i l?a tu?i?.

D??i ?ây là chi ti?t các b??c, b?n ?ã s?n sàng ch?a?.

1. Th?c d?y s?m và h??ng m?t v? phía m?t tr?i.

Th?i gian t?t nh?t ?? th?c hành bài t?p Super Brian Yoga là vào bu?i sáng, vì v?y b?n nên d?y s?m. Hãy ch?c ch?n r?ng b?n ph?i h??ng m?t v? phía ?ông, n?i m?t tr?i m?c. Ng??i cao tu?i ph?i h??ng m?t v?i phía b?c. ?? ch?c ch?n, b?n có th? dùng la bàn ho?c s? d?ng ?ng d?ng la bàn trên ?i?n tho?i ?? ki?m tra.

bài t?p yoga, bài t?p cho não, bài t?p Super Brain Yoga

2. Tháo b? ?? trang s?c.

Hãy ch?c ch?n r?ng b?n không ?eo b?t kì ?? trang s?c nào bao g?m c? nh?n c??i. Nh?n l??i vào vòm mi?ng, ??ng sau r?ng và ?? nó ? ?ó su?t c? bu?i t?p th? d?c.

bài t?p yoga, bài t?p cho não, bài t?p Super Brain Yoga

3. ??ng th?ng.

T? th? r?t quan tr?ng trong yoga. ??ng th?ng ?? ?n ??nh ?ôi chân c?a b?n và gi? l?ng th?ng trong su?t c? phiên t?p là ?i?u b?n c?n ghi nh? và th?c hi?n.

bài t?p yoga, bài t?p cho não, bài t?p Super Brain Yoga

4. L?y ?úng v? trí tay.

Nâng bàn tay trái lên, qua qua ph?n trên c?a c? th?, và ??t nó lên tai ph?i. ??m b?o ngón cái n?m ? phía tr??c c?a tai. Bây gi? nh?c tay ph?i lên, ??a qua ph?n trên c?a c? th? và l?y ph?n tai trái c?a b?n. Ngoài ra, ??m b?o ngón tay ph?i c?a b?n ? phía tr??c tai. B?n ph?i b?m c? hai tai cùng m?t lúc.

bài t?p yoga, bài t?p cho não, bài t?p Super Brain Yoga

5. B?t ??u làm squats.

– Hít vào qua m?i và t? t? ng?i x?m. ?? tránh thêm áp l?c lên ??u g?i, hãy ch?c ch?n r?ng ??u g?i c?a b?n không v??t qua m?t cá chân.

– ??ng lên khi b?n th? ra.

– L?p l?i bài t?p kho?ng 2-3 phút. Hãy nh? gi? th?ng l?ng và l??i luôn ch?m vào vòm mi?ng c?a b?n.

bài t?p yoga, bài t?p cho não, bài t?p Super Brain Yoga

6. L?p l?i bài t?p hàng ngày.

M?t trong nh?ng khía c?nh quan tr?ng nh?t c?a b?t k? bài t?p nào là tính ??u ??n. B?t ??u th?c hi?n bài t?p ??n gi?n này m?i ngày và b?n s? nh?n th?y s? khác bi?t l?n trong m?c ?? t?p trung trong vòng vài tu?n. B?n s? c?m th?y nh?ng thay ??i ?áng k? v? tinh th?n c?a b?n trong vòng vài tháng.

bài t?p yoga, bài t?p cho não, bài t?p Super Brain Yoga

7. R? ng??i thân cùng tham gia

N?u b?n có con, hãy d?y cho chúng cách th?c hi?n các bài t?p Super Brain Yoga. Nh?ng bài t?p này th?c s? ??n gi?n nh?ng có th? là thói quen hàng ngày giúp c? nhà vui v? v?i nhau. Sau bu?i h?c, tr? s? t?p trung h?n và s?n sàng ti?p thu nhi?u thông tin m?i.

bài t?p yoga, bài t?p cho não, bài t?p Super Brain Yoga

Các b?n ?ã th? t?p Super Brain Yoga ch?a? N?u ch?a, hãy b?t ??u t?p ngay ngày mai nhé. Nó ch? chi?m m?t 3 phút m?i l?n t?p thôi nh?ng hi?u qu? thì vô cùng l?n nên ??ng l??i nhé.

Huy?n Nguy?n (Theo Nld.com.vn)

>> 15 ??ng tác yoga giúp “là ph?ng” b?ng d??i, liên t?c th?c hi?n trong m?t vài ngày th?y m? ph?n eo ?ã bi?n m?t!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here