B?nh ti?u ???ng, nguyên nhân gây b?nh và bi?n pháp ch?a tr?

0
490
b?nh ti?u ???ng
b?nh ti?u ???ng

Ti?u ???ng làm suy gi?m ch?t l??ng cu?c s?ng ng??i b?nh, ng??i b?nh ti?u ???ng th??ng có các tri?u ch?ng ?i?n hình nh? u?ng nhi?u n??c, khát n??c, ti?u nhi?u, ?ói nhi?u, l??ng ???ng trong máu và n??c ti?u t?ng cao. B?nh th??ng g?p ? l?a tu?i trung niên và nam gi?i nhi?u h?n n? gi?i. Nh?n bi?t s?m các tri?u ch?ng và ?i?u tr? k?t h?p v?i th?m khám ??nh k? là ?i?u vô cùng quan tr?ng.

Nh?n bi?t s?m các d?u hi?u b?nh ti?u ???ng

B?nh ti?u ???ng th??ng g?p d??i 2 d?ng chính: ti?u ???ng typ1 và ti?u ???ng typ 2. D?ng tuýp 1 th??ng có xu h??ng phát tri?n nhanh chóng, ch? trong vòng 2 tu?n và m?c ?? nghiêm tr?ng h?n trông th?y.

Còn ? tuýp 2, các tri?u ch?ng b?nh ti?u ???ng h?u nh? r?t nh? và ít nên h?u nh? ng??i b?nh ??u b? qua và không bi?t mình mang b?nh.

Các d?u hi?u chung c?a b?nh ti?u ???ng là ng??i b?nh luôn c?m th?y khát n??c, ?i ti?u nhi?u l?n, ??c bi?t vào ban ?êm, ng??i c?m th?y m?t m?i, u? o?i, gi?m cân, b? ph?n sinh d?c b? ng?a ho?c b? n?m âm ??o tái phát nhi?u l?n.

Ng??i b?nh ti?u ???ng tuýp 2 các tri?u ch?ng có th? g?p nhi?u h?n ti?u ???ng tuýp 1 là chu?t rút, táo bón, m?t ngày càng m?, da d? b? nhi?m trùng, tái phát nhi?u l?n.

Ng??i b?nh c?ng nên hi?u r?ng, không ph?i d?u hi?u nào c?a b?nh ti?u ???ng c?ng xu?t hi?n cùng lúc, do ?ó, hãy c?nh giác n?u b?n có b?t k? m?t d?u hi?u nào ? trên. Có th? xét nghi?m ???ng huy?t t?i nhà b?ng các thi?t b? ?o ???ng huy?t an toàn ?? theo dõi l??ng ???ng huy?t tr??c khi ?n, sau khi ?n c?a mình có nguy c? b? b?nh không.

Trên th?c t? c?ng có nhi?u tr??ng h?p nh?m l?n b?nh ti?u ???ng v?i b?nh lý có tri?u ch?ng t??ng t?. Cách t?t nh?t ?? phát hi?n k?p th?i b?nh ti?u ???ng là xét nghi?m máu ??nh k?.

Nguyên nhân gây b?nh ti?u ???ng

Nguyên nhân chính gây b?nh ti?u ???ng ch? y?u do thi?u insulin, ti?u ???ng tuýp 1 do hàm l??ng insulin trong c? th? b? thi?u h?t, b?nh ti?u ???ng tuýp 2 do bài ti?t không ?? nhu c?u c?a c? th?. Hai nguyên nhân này s? gây ra hi?n t??ng ???ng thi?u h?t trong máu gây b?nh ti?u ???ng.

Các bi?n pháp ch?a b?nh ti?u ???ng

Hi?n nay, ?? vi?c ch?a b?nh ti?u ???ng ??t hi?u qu?, ng??i b?nh c?n kiên trì tuân th? ch? ?? ?n u?ng, v?n ??ng c?ng nh? phác ?? ?i?u tr? c?a bác s?. D??i ?ây là m?t s? l?u ý:

?i?u tr? b?ng ch? ?? ?n u?ng

Ng??i b?nh c?n ??m b?o ch? ?? ?n ??y ?? ch?t ??m, béo, b?t ???ng, vitamin, mu?i khoáng v?i s? l??ng h?p lý. C? th? nh? sau:

  • Gi? l?ch các b?a ?n ?úng gi?. Ch? ?n th?t t?i ?a trong 2 b?a, các b?a còn l?i nên b? sung nhi?u rau và các s?n ph?m ng? c?c.
  • Lo?i b? các th?c ?n nhi?u m?. S? r?t có l?i n?u ?n nhi?u th?c ?n có ít n?ng l??ng nh? rau, n?m khô, d?a chu?t…
  • Không ???c b? b?a, ngay c? khi không mu?n ?n.
  • Làm m?i vi?c ?? gây c?m giác ngon mi?ng.
  • ?n ch?m, nhai k?.
  • Dù ngon mi?ng c?ng không ?n quá nhi?u.
  • Ch? bi?n th?c ?n d??i d?ng lu?c và n?u chín là chính, không rán, chiên, dùng m? ??ng v?t.
  • Khi c?n ph?i ?n kiêng và h?n ch? s? l??ng, c?n ph?i gi?m th?c ?n m?t cách t? t?, theo th?i gian. Không ?n kiêng m?t cách ??t ng?t s? có tác ??ng x?u ??n ???ng huy?t. Khi ?ã ??t ???c m?c yêu c?u c?n duy trì ch? ?? ?n kiêng m?t cách kiên nh?n, không ???c t?ng, gi?m tu? ý.
  • Tuân th? nguyên t?c th?c ?n ?a d?ng, nhi?u thành ph?n, ?n ?? ?? có tr?ng l??ng v?a ph?i, h?n ch? ?n ch?t béo, ??c bi?t là m? ??ng v?t, ?n m?t l??ng v?a ph?i ch?t x?, h?n ch? ?n m?n, tránh r??u bia và th?c u?ng có c?n.
  • Nên có b?a ph? tr??c khi ?i ng?, có th? ch? c?n m?t ly s?a hay m?t lát d?a h?u.

?i?u tr? b?ng ch? ?? v?n ??ng

Theo khuy?n cáo c?a Liên ?oàn ?ái tháo ???ng th? gi?i, b?nh nhân ?ái tháo ???ng type 2 nên t?p luy?n t?ng c?ng 30 – 45 phút m?i ngày, t? 3-5 ngày m?i tu?n ho?c 150 phút/tu?n. Lo?i v?n ??ng d?o dài nh? ?i b?, ch?y, b?i, nh?y dây, ?i xe ??p, nên ??t ?? c??ng ?? nh?m làm t?ng nh?p tim và t?n s? hô h?p. Khuy?n khích t?p luy?n ??i kháng 3 l?n/tu?n.

Khi ?ã xu?t hi?n bi?n ch?ng, bi?n ch?ng th?n kinh ngo?i biên và t? ch?, ng??i b?nh nên v?n ??ng nh? nhàng, không mang vác v?t n?ng, nên b?i l?i, ??p xe, chèo thuy?n, t?p luy?n các ??ng tác ng?i t?i ch?, v?n ??ng tay. Tránh các v?n ??ng ch?y trên th?m, t?p kéo dài, ch?y b?, t?p luy?n chân.

Khi xu?t hi?n các bi?n ch?ng b?nh th?n, b?nh nhân ti?u ???ng nên ho?t ??ng t? nh? ??n v?a, tránh ho?t ??ng c??ng ?? cao.

Khi xu?t hi?n nh?ng bi?n ch?ng nh? b?nh võng m?c ng??i b?nh nên ch?i các môn th? thao ít tác ??ng lên tim m?ch nh?: b?i l?i, ?i b?, bài t?p d?o dai nh?, ??p xe t?i ch?, bài t?p s?c b?n. Tránh các ho?t ??ng c?n s?c m?nh nh? c? t?, ch?y b?, qu?n v?t, t?p luy?n d?o dai m?nh.

?i?u tr? b?ng th?o d??c

M?t s? th?o d??c r?t t?t cho ng??i b?nh ti?u ???ng ?i?n hình nh? m??p ??ng, nha ?am, cây cà ri, cây húng qu?, lá xoài… Ng??i b?nh có th? k?t h?p b? sung các th?o ???c này trong ch? ?? ?n u?ng s? t?t trong quá trình ?i?u tr?.

?i?u tr? ti?u ???ng b?ng thu?c

Trong b?nh ti?u ???ng typ 1, các t? bào beta tuy?n t?y b? h?y ho?i nên không ti?t ra ???c insulin cho c? th?. Lúc này b?nh nhân c?n ph?i ???c ?i?u tr? b?ng insulin.

??i v?i b?nh ti?u ???ng tuýp 2, hi?n t??ng thi?u ch?t insulin do 3 b?t th??ng gi?m insulin, kháng insulin và t?ng s?n xu?t glucose t? gan. Do ?ó vi?c ch?a b?nh ti?u ???ng c?n ph?i dùng các nhóm thu?c h? ???ng huy?t lo?i u?ng làm cho c? th? t?ng s?n xu?t ch?t insulin, làm gi?m tình tr?ng kháng insulin, và ng?n ng?a hin? t??ng h?p th? carbohydrat ? ru?t. M?i ch? ??nh v? dùng thu?c c?n tuân th? theo h??ng d?n c?a bác s?.

Phòng ng?a b?nh ti?u ???ng nh? th? nào?

Ki?m tra ???ng huy?t th??ng xuyên giúp phòng ng?a nguy c? ti?u ???ng

B?nh ti?u ???ng th?c s? nguy hi?m vì khó phát hi?n, vì v?y hãy chú ý phòng ng?a b?nh ti?u ???ng ngay khi nó ch?a có c? h?i t?n công b?n:

Gi?m cân tránh béo phì. Theo k?t qu? nhi?u công trình nghiên c?u, b?nh ti?u ???ng s? phát tri?n ch?m ?? d? ?i?u tr? h?n n?u b?nh nhân gi?m ???c 5-7% tr?ng l??ng c?a c? th?. Gi?m cân và ho?t ??ng th? thao th??ng xuyên c?ng giúp c? th? có kh? n?ng s?n xu?t insulin cao h?n – nguyên nhân chính ?? không m?c b?nh ti?u ???ng.g??i gi?m ???c 5-7% tr?ng l??ng c? th?.

Có ch? ?? ?n u?ng phù h?p, ch?n th?c ph?m ít ch?t béo, ???ng và natri, th?c u?c nên ch?n nh?ng ?? u?ng ít calorie. B?n hãy thay th? các th?c ph?m làm t? g?o tr?ng b?ng ng? c?c ho?c g?o l?t, n?u ?i?u ki?n không cho phép, hãy c? g?ng ?n ít các ch?t trên.

B? thu?c lá và ch?t kích thích t?o cu?c s?ng lành m?nh phòng ng?a nguy c? ti?u ???ng.

Ki?m tra huy?t áp, cholesterol và máu th??ng xuyên. B?nh nhân ti?u ???ng typ 2 th??ng b? cao huy?t áp và l??ng cholesterol cao. V?y nên ng??i b?nh nên duy trì huy?t áp ? m?c th?p h?n 130/80mmHg ?? ng?n ng?a các b?nh ?i kèm b?nh ti?u ???ng. Ngoài ra, b?n c?ng nên t?o thói quen khám s?c kh?e ??nh k? 3-6 tháng 1 l?n ?? phát hi?n s?m b?nh ti?u ???ng và c? các b?nh khác, ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng s?m bao gi? c?ng t?t và d? h?n

Theo Omron-yte

>> D?u hi?u h? ???ng huy?t ? b?nh nhân ti?u ???ng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here