C?n b?nh ung th? t?ng chóng m?t ? Vi?t Nam: ?ây là 5 d?u hi?u c?n nh?

0
366
d?u hi?u ung th? gan
d?u hi?u ung th? gan

Gia t?ng chóng m?t

Theo Giáo s? Tr?n V?n Thu?n – Giám ??c b?nh vi?n K trung ??ng, ung th? gan phát tri?n chóng m?t. ?ây là c?n b?nh ung th? hàng ??u ? nam gi?i. N?u n?m 2000 t? l? b?nh nhân nam b? ung th? gan ? Vi?t Nam ch? h?n 5787 ca b?nh. N?m 2010, t? l? là 9372 ca b?nh thì ??n n?m 2018, con s? này ?ã lên t?i 19.568 ca, chi?m 18,5 % t?ng s? ca m?c ung th? ? nam gi?i.

T? l? t? vong vì ung th? gan ? Vi?t Nam là 18 nghìn ca hàng n?m. Ung th? gan ?ã cán ?ích ung th? ph?i tr? thành c?n b?nh ung th? ?áng s? nh?t v?i 25. 335 ca m?c phân b? theo ?? tu?i t? 50 – 60 tu?i, 60 – 70 tu?i và 30 – 40 tu?i x?p ? v? trí th? ba.

Nguyên nhân ung th? gan gia t?ng chóng m?t do ? Vi?t Nam n?m trong vùng có nhi?u y?u t? nguy c?. Nhi?m vi rút viêm gan B mãn tính chi?m 60 – 80 % ca ung th? gan, nhi?m vi rút viêm gan C chi?m t? 5 – 20 % ca báo cáo. Ngoài ra, các y?u t? khác nh? nghi?n r??u, nhi?m aflatoxin, ph?i nhi?m ch?t ??c dioxin.

C?n b?nh ung th? t?ng chóng m?t ? Vi?t Nam: ?ây là 5 d?u hi?u c?n nh? - ?nh 1.

B?n ?? ung th? gan ? Vi?t Nam n?m trong vùng có t? l? cao nh?t

? Vi?t Nam dù có ch??ng tình tiêm phòng v?c xin m? r?ng kho?ng 15 n?m tr? l?i ?ây. Tuy nhiên, ý th?c c?a ng??i dân v? b?nh còn kém nh?t là ? vùng nông thôn. Hi?n nay, ch?a có ch??ng trình sàng l?c ung th? gan qu?c gia ch? y?u ng??i b?nh ??n b?nh vi?n phát hi?n b?nh khi sang giai ?o?n ti?n tri?n, giai ?o?n mu?n.

Ví d? th?ng kê c?a B?nh vi?n Ch? R?y, TP.HCM s? ca ung th? gan không còn kh? n?ng ?i?u tr? trong nh?ng n?m 2010- 2015 chi?m t?i g?n 41%.

M?c dù các k? thu?t, ph??ng pháp ?i?u tr? gan phát tri?n nh?ng ?i?u tr? ung th? gan v?n là v?n ?? l?n ? n??c ta do tình trang viêm gan vi rút.

GS Thu?n cho bi?t vi?c tuyên truy?n phòng ch?ng ung th? ?ã ??t ???c nh?ng thông tin ?áng kh? quan. Tuy nhiên ki?n th?c c?a ng??i dân v? d?u hi?u c?nh báo ung th? còn th?p. T? l? ng??i dân bi?t ???c 4 d?u hi?u c?nh báo nguy c? ung th? ch? chi?m 22,3 %; 19,7 % không k? ???c b?t c? d?u hi?u ung th? nào.

D?u hi?u ung th? gan

C?n b?nh ung th? t?ng chóng m?t ? Vi?t Nam: ?ây là 5 d?u hi?u c?n nh? - ?nh 2.

D?u hi?u c?nh báo ung th? gan

Th? nh?t, vàng da, vàng m?t. ?ây là bi?u hi?n ??u tiên ?? chu?n ?oán ng??i m?c các b?nh v? gan. Vàng da không ??n thu?n là da có màu vàng mà c? niêm m?c ho?c k?t m?c m?t c?ng có màu vàng. Vàng da tuy không ph?i là b?nh, nó ch? là m?t tri?u ch?ng nh?ng nó l?i là bi?u hi?n nhi?u lo?i b?nh khác nhau trong ?ó có ung th? gan.

Nguyên nhân là do s? bài ti?t s?c t? m?t (bilirubin) trong máu t?ng cao. M?i tác ??ng vào t? bào gan dù là c?p tính hay mãn tính ??u ?nh h??ng ??n t? bào gan, sau ?ó tác ??ng lên s? bài ti?t c?a m?t gây vàng da. ?i kèm theo vàng da, vàng m?t là hi?n t??ng vàng chân, tay, ?i ngoài phân b?c màu, n??c ti?u s?m màu.

Th? hai, ?au ho?c s? th?y u ? h? s??n. Khi các kh?i u phát tri?n l?n s? gây ra hi?n t??ng chèn ép lên các c? quan khác, gây c?m giác ?au t?c vùng gan. Gan th??ng xuyên ch?u nh?ng ??t t?n công c?a b?nh, xu?t hi?n nh?ng c?n ?au nh? kim châm t?i gan.

Dùng tay ?n nh? có th? th?y các kh?i nh? bên h? s??n. ?ây có th? ???c coi là m?t trong nh?ng d?u hi?u nh?n bi?t b?nh ung th? gan.

Th? ba, tiêu hóa kém nh? các bi?u hi?n chán ?n, ?n không tiêu, ch??ng b?ng…. Nguyên nhân do gan là m?t b? ph?n quan tr?ng trong c? th? con ng??i có tác d?ng chuy?n hóa glucid, lipit, chuy?n hóa các axit amin, t?ng h?p protein…

Khi gan b? t?n th??ng các ch?c n?ng này b? ?nh h??ng nghiêm tr?ng, quá trình s?n sinh ra các ch?t ?? chuy?n hóa th?c ?n b? r?i lo?n. Vì th?c ?n không ???c chuy?n hóa h?t nên ng??i b?nh th??ng xuyên ??y b?ng, chán ?n, ?n không tiêu…

Th? t?, m?t m?i, s?t cân: Ng??i m?c ung th? gan do ch?c n?ng gan suy gi?m, ?nh h??ng ??n quá trình tiêu hóa nên d?n ??n hi?n t??ng suy nh??c c? th?, m?t m?i.

Th? n?m, m?t s? ng??i có d?u hi?u ng?a ngoài da. Bình th??ng gan có nhi?m v? trung hòa ??c t? và ?ào th?i, khi ch?c n?ng gan suy gi?m s? gây tích t? ??c t? trong c? th? và bài ti?t qua da gây nên tình tr?ng m?n ng?a. Vùng ng?a th??ng xu?t hi?n nhi?u ? tay và chân, ng?a nhi?u vào n?a ?êm và sáng.

Theo Soha

>> HEPOSAL- Phòng ng?a bi?n ch?ng viêm gan, ung th? gan

>> An m?ch MH – Bài tr? m? máu, l?c s?ch m? gan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here