Ch?ng c?n t?n ti?n v?n có làn da ??p nh? duy trì các tips ch?m sóc da t? chuyên gia ch?m sóc da n?i ti?ng

0
505
bí quy?t làm ??p da
bí quy?t làm ??p da

Melanie Grant (Chuyên viên ch?m sóc da n?i ti?ng trên th? gi?i), ng??i ?ã t?ng làm vi?c v?i r?t nhi?u ngôi sao nh? Jessica Gomes, Bambi Northwood-Blyth, Lara Worthington… ?ã chia s? các bí quy?t vàng ?? có ???c làn da ??p.

Ch?ng c?n t?n ti?n v?n có làn da ??p nh? duy trì các tips ch?m sóc da t? chuyên gia ch?m sóc da n?i ti?ng - ?nh 1.
Ch?ng c?n t?n ti?n v?n có làn da ??p nh? duy trì các tips ch?m sóc da t? chuyên gia ch?m sóc da n?i ti?ng - ?nh 1.
Ch?ng c?n t?n ti?n v?n có làn da ??p nh? duy trì các tips ch?m sóc da t? chuyên gia ch?m sóc da n?i ti?ng - ?nh 1.

Th?t b?t ng? là nh?ng tips ch?m sóc da ???c Melanie chia s? ??u vô cùng ??n gi?n và ch?ng khó th?c hi?n chút nào.

Chú ý ch?m sóc da t? bên trong

?i?u này nghe th?t bình th??ng, nh?ng Melanie nh?n m?nh r?ng, chúng ta nên t?p trung ch?m sóc da t? bên trong thay vì ch? quan tâm ??n nh?ng bi?u hi?n bên ngoài. M?c dù cô không ph?i là m?t chuyên gia dinh d??ng nh?ng v?i nh?ng kinh nghi?m ?ã thu nh?t ???c, Melanie cho r?ng, ?? có ???c m?t làn da ??p thì y?u t? ?nh h??ng r?t l?n chính là duy trì l?i s?ng sinh ho?t và ?n u?ng lành m?nh. “Ngoài vi?c ng? ?? gi?c và h?n ch? c?ng th?ng thì thói quen ?n u?ng lành m?nh c?ng ?óng vai trò vô cùng quan tr?ng” – Melanie chia s?.

Các lo?i th?c ph?m mà chúng ta nên b? sung th??ng xuyên là b?, cá h?i, các lo?i h?t nh? qu? óc chó, h?t chia… vì chúng ch?a nhi?u axit béo lành m?nh. ??c bi?t, n?u b?n k?t h?p ch? ?? ?n này v?i vi?c h?n ch? tiêu th? ho?c tránh s? d?ng gluten, b?t mì và ???ng tinh luy?n thì làn da s? còn ???c c?i thi?n lên t?t h?n.

Ch?ng c?n t?n ti?n v?n có làn da ??p nh? duy trì các tips ch?m sóc da t? chuyên gia ch?m sóc da n?i ti?ng - ?nh 2.

Luôn s? d?ng kem ch?ng n?ng

Melanie nh?n m?nh r?t nhi?u trong vi?c dùng kem ch?ng n?ng m?i ngày, b?i ?ây chính là chìa khóa quan tr?ng trong vi?c ch?m sóc da. Khi b?n s? d?ng kem ch?ng n?ng ??u ??n thì làn da s? ???c ng?n ng?a vi?c hình thành s?c t?, giúp làn da không b? ??i màu và h?n ch? các d?u hi?u lão hóa, ch?y x? da. Do ?ó, Melanie c?ng khuyên b?n nên ??u t? vào m?t s?n ph?m kem ch?ng n?ng ch?t l??ng và s? d?ng nó th??ng xuyên.
Ch?ng c?n t?n ti?n v?n có làn da ??p nh? duy trì các tips ch?m sóc da t? chuyên gia ch?m sóc da n?i ti?ng - ?nh 3.

T?y da ch?t th??ng xuyên

?? có ???c m?t làn da t??i tr?, c?ng bóng thì vi?c c?p n??c ??y ?? và t?y t? bào ch?t th??ng xuyên là ?i?u vô cùng c?n thi?t. Do khi chúng ta già ?i, quá trình bong da t? nhiên s? ch?m l?i, t? ?ó t?o ra các t? bào ch?t bám ? trên da và khi?n da chúng ta x?n màu. Vì v?y, hãy dành th?i gian t?y t? bào ch?t ??u ??n kho?ng 2 – 3 l?n/tu?n ?? lo?i b? các t? bào ch?t già nua.

Ch?ng c?n t?n ti?n v?n có làn da ??p nh? duy trì các tips ch?m sóc da t? chuyên gia ch?m sóc da n?i ti?ng - ?nh 4.

Không b? qua vi?c ch?m sóc vùng da ng?c và vai

??ng ch? chú ý bôi kem ch?ng n?ng hay d??ng ?m trên da m?t mà quên m?t ph?n ng?c và vai c?ng c?n ???c ch?m sóc c?n th?n. Do nh?ng vùng này, da th??ng m?n và m?ng h?n nên c?n chú ý ch?m sóc ?? không xu?t hi?n n?p nh?n c?ng nh? tránh ???c b? x?n màu. Do ?ó, Melanie khuyên b?n nên chú tr?ng ch?m sóc c? vùng da này, ??c bi?t ph?i bôi kem d??ng ?m và kem ch?ng n?ng th??ng xuyên m?i giúp b?o v? da toàn di?n.

Ch?ng c?n t?n ti?n v?n có làn da ??p nh? duy trì các tips ch?m sóc da t? chuyên gia ch?m sóc da n?i ti?ng - ?nh 5.

Ngu?n: Mathildelacombe / Kenh14

>> Cách làm tr?ng da m?i t? s?a chua, ??m b?o ai bi?t c?ng mê m?n

>> 9 bí m?t giúp làn da tr?ng m?n, hoàn h?o mà nh?ng ng??i ph? n? ??p ít khi ti?t l?

>> C? l?p l?i nh?ng thói quen này khi r?a m?t ch? khi?n làn da ngày càng khô x?n, thi?u s?c s?ng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here