Ch?y b? gi?m cân mà m?c ph?i nh?ng sai l?m này thì vi?c t?p luy?n c?ng tr? nên vô ngh?a

0
607
ch?y b? ?úng cách
ch?y b? ?úng cách

Ch?y quá nhanh khi m?i b?t ??u

Khi m?i b?t ??u ch?y, b?n ??ng nên d?n h?t s?c l?c ?? ch?y th?t nhanh và xa. ?i?u này không h? t?t cho s?c kh?e và còn khi?n c? th? c?a b?n b? m?t n??c nhanh h?n. Thay vì ch?y quá nhanh khi m?i b?t ??u, b?n nên kh?i ??ng v?i nh?p ch?y ch?m t? t?, sau ?ó t?ng t?c d?n d?n ?? gi? n?ng l??ng ?n ??nh cho ??n khi b?n t?i v?ch ?ích ?ã ?? ra.

Ch?y b? gi?m cân mà m?c ph?i nh?ng sai l?m này thì vi?c t?p luy?n c?ng tr? nên vô ngh?a - ?nh 1.

?i giày sai so v?i c? chân

Nh?ng ?ôi giày sai kích c? v?i ?ôi chân c?a b?n, hay nh?ng ?ôi giày quá c? có th? gây ra ch?n th??ng trong quá trình t?p luy?n. Do ?ó, b?n nên tìm mua nh?ng ?ôi giày ch?t l??ng ? các c?a hàng uy tín. Ngoài ra, b?n c?ng có th? nh? nhân viên bán hàng t? v?n ?? tìm mua m?t ?ôi giày ch?y phù h?p v?i m?c ?ích t?p luy?n c?a mình. Nh? ?ó, ?ôi chân c?a b?n s? luôn ???c tho?i mái và không b? t?n th??ng trong quá trình v?n ??ng.

Ch?y b? gi?m cân mà m?c ph?i nh?ng sai l?m này thì vi?c t?p luy?n c?ng tr? nên vô ngh?a - ?nh 2.

M?c qu?n áo không phù h?p

Hãy chú ý ??n ch?t li?u và kích c? b? trang ph?c mà b?n ch?n ?? ?i t?p. B?i nh?ng b? qu?n áo không phù h?p, ch?t li?u v?i nóng b?c và quá ch?t so v?i c? th? b?n s? gây khó ch?u c?ng nh? làm c?n tr? hi?u qu? c?a vi?c t?p luy?n. V?y nên, khi ch?y thì b?n c?n m?c nh?ng b? trang ph?c th? thao g?n gàng, ch?t li?u v?i thoáng mát, phù h?p v?i th?i ti?t là t?t nh?t.

Ch?y b? gi?m cân mà m?c ph?i nh?ng sai l?m này thì vi?c t?p luy?n c?ng tr? nên vô ngh?a - ?nh 3.

Sai v? trí tay

Nhi?u ng??i trong quá trình ch?y th??ng ?ánh tay r?t m?nh, nh?ng có ng??i l?i vung tay quá cao. Tuy nhiên, ?i?u này l?i khi?n vi?c di chuy?n c?a b?n tr? nên n?ng n? và nhanh m?t s?c, t? ?ó khi?n hi?u qu? t?p luy?n không ??t nh? mong mu?n.

V? trí tay lý t??ng trong quá trình ch?y là gi? tay ? ngay th?t l?ng m?t góc 90 ?? và chuy?n ??ng nh?p nhàng trong quá trình ch?y.

Ch?y b? gi?m cân mà m?c ph?i nh?ng sai l?m này thì vi?c t?p luy?n c?ng tr? nên vô ngh?a - ?nh 4.

S?i chân quá dài trong các b??c ch?y

M?t s? ng??i v?n cho r?ng, khi ch?y thì nên s?i nh?ng b??c th?t dài ?? t?ng t?c ?? và hi?u qu? t?p luy?n cao. Th? nh?ng, vi?c s?i chân dài khi ch?y l?i chính là sai l?m khi ch?y b?, khi?n b?n nhanh c?m th?y m?t và ?u?i s?c ?i r?t nhanh. M?t khác, nó còn gây ra ch?ng ?au c? quanh x??ng ?ng chân, n?ng h?n là ch?n th??ng c? xung quanh x??ng ?ng chân. V?y nên, khi ch?y b? thì b?n nên s?i các b??c chân v?a ph?i, nh?p nhàng theo t?ng b??c ch?y ?? tránh g?p ch?n th??ng trong quá trình ch?y.

Ch?y b? gi?m cân mà m?c ph?i nh?ng sai l?m này thì vi?c t?p luy?n c?ng tr? nên vô ngh?a - ?nh 5.

L??i u?ng n??c sau khi ch?y

Sau khi ch?y thì c? th? b?n s? m?t ?i m?t l??ng n??c l?n và vi?c b? sung n??c ngay sau ?ó là ?i?u c?n làm tr??c tiên. Ngoài ra, không ch? u?ng n??c sau khi ch?y mà c?n u?ng n??c c? tr??c khi ch?y ?? tránh làm c? th? m?t n??c và ??t ???c hi?u qu? t?p luy?n cao h?n.

Ch?y b? gi?m cân mà m?c ph?i nh?ng sai l?m này thì vi?c t?p luy?n c?ng tr? nên vô ngh?a - ?nh 6.
Theo Kenh14

>> B?n nên t?p bao nhiêu cái ch?ng ??y m?i ngày ?? ??t hi?u qu? cao nh?t?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here