Ch?a ho, gi?m ?au cho tr? s? sinh v?i lá h?

0
509
ch?a ho b?ng lá h?
ch?a ho b?ng lá h?

Ngoài là món ?n quen thu?c trong các b?a ?n, lá h? còn ???c s? d?ng nhi?u trong các bài thu?c ch?a b?nh. Khi tr?i tr? l?nh, tr? s? sinh th??ng d? m?c các b?nh nh? ho, viêm h?ng. N?u các m? không bi?t cách ?i?u tr? k?p th?i, chúng s? d?n ??n nh?ng v?n ?? nghiêm tr?ng h?n. Khi b?nh còn ? m?c ?? nh?, các m? nên s? d?ng nh?ng cách ch?a tr? dân gian nh? s? d?ng lá h? ?? ?i?u tr? ho d?t ?i?m.

Xoa d?u c?n ?au h?ng v?i lá h?, chanh, ngh?

Ch?a ho, gi?m ?au cho tr? s? sinh v?i lá h? ?nh 1
Cách làm: Chu?n b? 10g lá h?, 20g ngh? t??i, 1 qu? chanh t??i, vài viên ???ng phèn nh?. R?a s?ch lá h? ?? ráo n??c c?t ng?n. Ngh? vàng g?t v?, r?a s?ch và c?t nh?. Chanh r?a s?ch và x?t thành t?ng lát m?ng. Cho các nguyên li?u vào chung chén nh?, tr?n thêm ???ng phèn r?i cho vào n?i h?p cách th?y 30 phút. M? ch?t n??c cho bé u?ng ngày 2 -3 l?n. M?i l?n 5ml.

Tr? ho v?i lá h? và ???ng phèn

Lá h? và ???ng phèn bài thu?c ???c s? d?ng r?t ph? bi?n, vì v?i ???ng phèn có th? dùng ???c cho tr? nh? d??i 1 tu?i

Cách dùng lá h? ch?a ho cho tr? s? sinh cùng ???ng phèn r?t ??n gi?n, ch? c?n ch?n l?y m?t n?m lá h? t??i v?i ?? già v?a ph?i, sau ?ó r?a s?ch toàn b? r?i ?? cho ráo n??c, c?t nh?, b? toàn b? lá h? vào trong bát, cùng v?i ?ó cho vào trong bát m?t l??ng ???ng phèn v?a ?? và h?p cách th?y cho ??n khi lá h? trong bát  m?m và ???ng phèn tan hoàn toàn.

Gi?m ?au khi bé moc r?ng ?i n??c ép lá h?

Ch?a ho, gi?m ?au cho tr? s? sinh v?i lá h? ?nh 2

Cách làm: M? mua lá h? t??i v? r?a s?ch, c?t ng?n, xay nhuy?n và v?t l?y n??c c?t vào m?t chi?c chén s?ch. Sau ?ó, dùng g?c ho?c bông th?m n??c lá h?, xoa nh? lên vùng n??u c?a bé vài l?n.

L?u ý: M? nên r?a s?ch tay tr??c khi th?c hi?n ph??ng pháp này. Th?i ?i?m thích h?p nh?t là sau khi cho bé bú t? 30 phút tr? lên.

Lá h? tr? t?a l??i ? tr? nh?

Tr? s? sinh th??ng d? b? t?a l??i (n?m). M? hãy dùng lá h? ?? r? mi?ng cho bé phòng t?a l??i c?ng là m?t trong nh?ng tác d?ng c?a lá h? ??i v?i tr? s? sinh.

Cách làm: L?y 10 lá h? giã nát, ch?t l?y n??c c?t. Pha v?i m?t chút n??c ?m. Sau khi cho tr? bú kho?ng 30 phút ho?c tr??c khi bé bú, m? r?a tay s?ch, x? g?c ti?t trùng vào ??u ngón tay tr? ch?m vào n??c lá h? r? r?i r? lên vùng n??u và l??i c?a con. Ch? làm vài l?n, các n?t n?m s? bi?n m?t.

Theo phunusuckhoe

>> S? th?t v? t? th? ng? nh? ??u hàng c?a tr? s? sinh s? khi?n b? m? b?t ng? l?m ??y

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here