Chu?i tiêu: “th?n d??c” ??y lùi các lo?i b?nh th??ng g?p

0
429
chu?i tiêu
chu?i tiêu

Chu?i tiêu là m?t lo?i qu? không còn xa l? v?i nhi?u ng??i. Qu? chu?i tiêu chín xu?t hi?n r?t th??ng xuyên sau m?i b?a ?n c?a ng??i Vi?t, là lo?i qu? tráng mi?ng “???c lòng” c? ng??i l?n và tr? nh? b?i v?a ng?t th?m, v?a r?t d? ?n.

Chuá»?i tiêu: â??thần dượcâ? Ä?ẩy lùi các loại bá»?nh thường gặp

Qu? chu?i tiêu xanh hay hoa chu?i c?ng là nguyên li?u chính trong nh?ng món khoái kh?u c?a ng??i Vi?t nh? “Chu?i xanh n?u ??u th?t”, “N?m hoa chu?i”, “Bún bung hoa chu?i”…

Trong y h?c dân gian, chu?i tiêu ???c ?ánh giá là bài thu?c r?t th?n kì khi có th? ?i?u tr? ???c r?t nhi?u lo?i b?nh ph? bi?n nh?ng cách th?c hi?n l?i h?t s?c ??n gi?n.

Cu?n sách “Cây thu?c và ??ng v?t làm thu?c ? Vi?t Nam” – n?i t?p h?p nghiên c?u c?a các chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c D??c li?u – D??c c? truy?n t?i Vi?t Nam ?ã phân tích r?t chi ti?t v? nh?ng l?i ích t? và cách th?c áp d?ng chu?i trong ?i?u tr? nhi?u b?nh th??ng g?p.

Theo ?ó, không ch? ph?n ru?t qu? chu?i mà ngay c? v? qu?, th?m chí ngay c? c? chu?i, lá chu?i hay d?ch nh?a ch?y t? thân cây c?ng vô cùng h?u ích.

Qu? chu?i tiêu chín có v? ng?t, tính r?t l?nh, có tác d?ng thanh nhi?t, nhu?n ph?, ch? khát (làm gi?m khát), nhu?n tràng, gi?i ??c.

Qu? chu?i chín c?ng có tác d?ng c?c h?u hi?u trong vi?c làm d?u và thúc ??y s? lên da non ? các v?t th??ng t?n c?a ru?t trong viêm ru?t k?t có loét, ??ng th?i ch?ng các r?i lo?n ? ru?t và d? dày, các b?nh tiêu ch?y c?p tính và mãn tính, b?nh viêm ru?t, táo bón và b?nh thi?u vitamin C.

Theo các chuyên gia d??c h?c c? truy?n, chu?i tiêu chín r?t t?t cho tr? th?, tr? ?ang ?? l?n hay ng??i c?n d??ng s?c, ng??i già, ng??i lao ??ng trí óc và chân tay. Chu?i c?ng r?t t?t cho h? x??ng, s? sinh tr??ng và giúp cân b?ng th?n kinh.

Nh?ng ng??i m?c b?nh suy nh??c ???c khuy?n cáo nên ?n chu?i hàng ngày. Tuy nhiên, có m?t l?u ý là trong chu?i r?t giàu hydrat carbon, ng??i ?ái tháo ???ng không ???c t? ý dùng n?u không có ý ki?n c?a th?y thu?c.

Không ch? ph?n ru?t qu?, mà ngay c? ph?n v? qu? c?ng là bài thu?c r?t h?u ích. Theo ?ó, v? qu? chu?i tiêu chín v? ng?t, chát, tính ôn, có tác d?ng ch? t? (làm gi?m tri?u ch?ng t?), sát trùng.

V? qu? chu?i tiêu ch?a l?, ?au b?ng, th? t? theo ph??ng th?c s?c u?ng v?i li?u t? 15 ??n 30g m?t ngày. Ngoài ra, c?ng có th? dùng v? qu? chu?i tiêu s?c l?y n??c ?? r?a nh?ng ch? b? m?n ng?a, l? loét.

Chu?i tiêu: “th?n d??c” ??y lùi các lo?i b?nh th??ng g?p - ?nh 1.

Qu? chu?i tiêu xanh (Hình minh h?a: kadalys.com)

Chu?i tiêu xanh c?ng có r?t nhi?u công d?ng bên c?nh chu?i tiêu chín. Qu? này th??ng ???c dùng ch?a b?nh tiêu ch?y và ki?t l? trong khi b?t qu? chu?i tiêu xanh ?? phòng và ch?a loét d? dày. Bên c?nh ?ó, v? qu? chu?i xanh có tác d?ng làm se và di?t n?m, nh?a c?a qu? xanh thì có th? dùng ?? ch?a h?c lào.

Ngoài qu? chu?i, nh?ng b? ph?n khác c?a cây chu?i ??u r?t h?u ích trong ?i?u tr? các lo?i b?nh th??ng g?p.

C? th?, lá chu?i tiêu non còn ? trong thân gi?, giã nát ?? ??p là thu?c giúp c?m máu v?t th??ng, làm d?u v?t b?ng.

C? chu?i tiêu thì có v? ng?t, l?nh, có tác d?ng thanh nhi?t, gi?i ??c. D?ch nh?a ch?y ra t? thân và r? chu?i tiêu v? ng?t chát, tính hàn, có tác d?ng thanh nhi?t, l??ng huy?t (thanh gi?i nhi?t tà ? ph?n huy?t), gi?i ??c, tr? nhi?t suy?n (khó th? do nhi?t), ti?u ra máu và m?n nh?t.

Bài thu?c u?ng t? c? và r? chu?i tiêu giã l?y n??c c?t ho?c d?ch l?y t? thân cây có th? giúp ch?a s?ng t?y, nh?t s?ng ?au, nóng quá phát cu?ng, mê s?ng, co gi?t, ki?t l?, tiêu ch?y.

Các bài thu?c c? th? có chu?i tiêu:

– Ch?a trúng ??c do ?n u?ng: c? chu?i tiêu thái mi?ng, cho ??y n?i, ?? ng?p n??c, s?c ??c l?y m?t bát cho u?ng ?? làm nôn m?a.

– Ch?a nh?t s?ng ? s?ng l?ng, v?t s?ng t?y, m?n nh?t: c? ho?c r? chu?i tiêu giã nát ??p.

– Ch?a ph? nhi?t (b?nh do nhi?t tà xâm ph?m ph?, th??ng gây ra các tri?u ch?ng nh? má ?? h?ng, ho ??m ??c, ?au ng?c hay suy?n th? m?nh, kh?c ra máu.) và b?nh ?àm xuy?n: r? chu?i tiêu t??i 60g, rau sam 30g giã nát, ép l?y n??c sau ?ó ?un âm ?m, b? bã u?ng n??c.

– Ch?a ti?u ra máu: r? chu?i tiêu t??i 120g, c? nh? n?i 30g, s?c n??c u?ng.

– Ch?a s?t cao phát cu?ng, phi?n khát (b?n ch?n không yên và khát n??c), mê s?ng, co gi?t: dùng m?t lóng trúc hay n?a, vót nh?n ??u, ch?c vào gi?a thân cây chu?i cho n??c ch?y ra. H?ng l?y m?t bát ?? u?ng. Có th? dùng c? và r?, giã nát, v?t l?y n??c c?t u?ng.

– Ch?a h?c lào: r?a s?ch ch? h?c lào b?ng n??c nóng, gãi cho tr??t da ra, lau khô. L?y m?t qu? chu?i xanh còn non trên cây, b? ho?c c?t cho nh?a ch?y ra, ch?m bôi vào ch? có n?m. Làm t? 4 ??n 5 l?n.

– Phòng và ch?a viêm loét d? dày: th?t qu? chu?i tiêu xanh, ph?i s?y khô ? nhi?t ?? d??i 50 ?? C, tán b?t, ?n hàng ngày v?i li?u t? 20 ??n 30g.

– Ch?a ??i ti?n táo bón: ?n qu? chu?i tiêu chín, m?i l?n t? 3 ??n 4 qu?.

– Ch?a tr? ra máu: chu?i 2 qu?, ?? c? v? n?u chín ?n. Dùng nhi?u l?n.

– Ch?a cao huy?t áp: v? và cu?ng qu? chu?i tiêu, t? 30 ??n 60g s?c u?ng. Dùng nhi?u l?n.

– Ch?a ph? n? ít s?a và ng??i già táo bón: hoa chu?i thái nh?, lu?c chín, tr?n v?i mu?i v?ng ho?c mu?i l?c rang, ?n t? 2 ??n 3 b?a li?n.

Theo Soha

>> ?n nh?ng món này, b?n ?ã n?p vào c? th? các “siêu th?c ph?m” giúp ?i?u tr? béo phì, ung th?, ti?u ???ng và tim m?ch

>> 6 ch?t dinh d??ng quan tr?ng th??ng b? thi?u trong ch? ?? gi?m cân c?a b?n

>> 13 lo?i th?c ph?m nuôi d??ng não b? ??y lùi suy gi?m trí nh?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here