?au ??u kinh niên c?ng ch?a kh?i nh? th??ng xuyên luy?n t?p 3 bài t?p này tr??c khi ?i ng?

0
723
cách ch?a ?au ??u
cách ch?a ?au ??u

Nh?ng ng??i m?c ch?ng ?au ??u kinh niên th??ng b? nh?ng c?n ?au ??u hoành hành, nh?t là khi th?i ti?t thay ??i. Tình tr?ng này kéo dài s? khi?n b?n m?t ng? tri?n miên, d?n ??n tinh th?n luôn trong tr?ng thái c?ng th?ng, m?t m?i, não b? khó t?p trung, suy gi?m trí nh?…

?? gi?m thi?u nh?ng c?n ?au ??u c?ng nh? c?i thi?n ch?t l??ng gi?c ng?, b?n hãy th? áp d?ng nh?ng bài t?p ??n gi?n d??i ?ây vào m?i t?i tr??c khi ng? ?? th? giãn toàn thân.

Nh?ng bài t?p ch?a ?au ??u c?c ??n gi?n t?i nhà

T? th? ??u sát g?i

Bài t?p này có tác d?ng tích c?c trong vi?c ch?a ?au ??u và gi?m c?ng th?ng hi?u qu?. Bên c?nh ?ó, nó còn giúp c?i thi?n ch?c n?ng ho?t ??ng c?a gan và th?n, c?i thi?n h? tiêu hóa, ng?n ng?a tr?m c?m.

B?n ng?i trên sàn v?i t? th? hai chân du?i th?ng. Sau ?ó t? t? co chân trái l?i, gi? l?ng th?ng. Hít vào th?t sâu b?ng m?i r?i th? v??n toàn thân v? phía tr??c, g?p ng??i l?i sao cho ??u càng sát ??u g?i càng t?t. Gi? nguyên t? th? trong vòng 1 phút r?i ??i bên. Th?c hi?n kho?ng 10 l?n liên t?c nh? v?y ?? ??t hi?u qu? t?t nh?t.

?au ??u kinh niên c?ng ch?a kh?i nh? th??ng xuyên luy?n t?p 3 bài t?p này tr??c khi ?i ng? ?nh 1
Bài t?p này r?t t?t cho nh?ng ng??i m?c ch?ng ?au ??u kinh niên – ?nh minh h?a: Internet

T? th? cái cày

Bài t?p này giúp c?i thi?n hi?u qu? tình tr?ng ?au ??u, ?au n?a ??u. ??ng th?i giúp gi?m c?ng th?ng và m?t m?i, kích thích c? quan b?ng và tuy?n giáp.

B?n n?m ng?a trên sàn, hai tay ?? d?c theo thân ng??i, chân du?i th?ng. B?t ??u bài t?p b?ng cách t? hai tay xu?ng th?m, dùng l?c ? b?ng ??a hai chân lên cao và qua ??u sao cho các ngón chân ch?m sàn là ???c. Gi? t? th? trong kho?ng 30 giây ho?c nhi?u h?n n?u có th?, sau ?ó tr? v? t? th? ban ??u.

?au ??u kinh niên c?ng ch?a kh?i nh? th??ng xuyên luy?n t?p 3 bài t?p này tr??c khi ?i ng? ?nh 2
Khi m?i luy?n t?p, b?n có th? dùng tay ?? ?? phía d??i ph?n l?ng – ?nh minh h?a: Internet

T? th? ng?i g?p mình

Bài t?p này giúp c?i thi?n trí nh?, gi?m thi?u nh?ng c?n ?au ??u và lo l?ng hi?u qu?. Ngoài ra, th??ng xuyên luy?n t?p ??ng tác này còn giúp ?i?u tr? huy?t áp, t?t cho gan th?n, bu?ng tr?ng và t? cung.

B?n ng?i trên sàn, gi? l?ng th?ng, hai chân áp sát vào nhau và du?i th?ng. Nh? nhàng hít m?t h?i th?t sâu, sau ?ó th? ra ??ng th?i du?i dài toàn thân v? phía tr??c, càng th?p càng t?t. Gi? t? th? trong kho?ng 1 phút và th?c hi?n kho?ng 10 l?n liên t?c.

?au ??u kinh niên c?ng ch?a kh?i nh? th??ng xuyên luy?n t?p 3 bài t?p này tr??c khi ?i ng? ?nh 3
T? th? này không ch? giúp gi?m ?au ??u mà còn có kh? n?ng t?ng c??ng trí nh? – ?nh minh h?a: Internet

M?t s? l?u ý khi th?c hi?n các bài t?p ch?a ?au ??u

B? sung ?? n??c cho c? th?: Nên b? sung ?? n??c cho c? th? tr??c và sau khi luy?n t?p. C? th? thi?u n??c là m?t trong nh?ng nguyên nhân gây ra ch?ng ?au n?a ??u.

Không luy?n t?p ngay sau khi ?n no: Vi?c luy?n t?p ngay sau khi ?n no s? gây ?nh h??ng ??n h? tiêu hóa và làm gi?m hi?u qu? bài t?p. T?t nh?t b?n ch? nên s? d?ng nh?ng món ?n nh? và nên dùng tr??c gi? t?p kho?ng 1-2 ti?ng.

Trên ?ây là nh?ng bài t?p ch?a ?au ??u hi?u qu? b?n có th? th?c hi?n ngay t?i nhà m?i t?i tr??c khi ng? ?? kh?c ph?c và gi?m thi?u nh?ng c?n ?au.

Theo Phunusuckhoe

>> 9 l?i ích tuy?t v?i c?a luy?n t?p th? thao ??i v?i s?c kh?e não b?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here