D?u hi?u b?n ?ang ?n quá nhi?u ???ng

0
869
?n nhi?u ???ng
?n nhi?u ???ng

Chuyên gia dinh d??ng Brooke, ng??i sáng l?p B-Nutritious và là thành viên c?a Hi?p h?i Dinh d??ng Hoa K? ?ã tìm hi?u và ??a ra nh?ng d?u hi?u ?? giúp m?i ng??i bi?t ???c khi nào c?n ph?i c?t gi?m l??ng ???ng, trên trang MarieClair.

D?u hi?u b?n ?ang ?n quá nhi?u ???ng - ?nh 1

?n bao nhiêu ???ng là quá nhi?u?

Theo T? ch?c Y t? Th? gi?i, l??ng ???ng ???c khuy?n cáo nên ? d??i 10% l??ng ?n hàng ngày c?a b?n. H?ng ngày 10% này t??ng ???ng v?i 7 mu?ng cà phê ???ng ?ã pha thêm. Trong th?c t?, ch? c?n 4g carbohydrate  = 1 mu?ng cà phê ???ng trong c? th? b?n. Theo dõi các d?u hi?u ?ã th?o lu?n ? trên và c? g?ng c?t gi?m l??ng ???ng ?n hàng ngày c?a b?n. Tìm ???ng trong các s?n ph?m t? nhiên nh? trái cây, rau, qu? h?ch ho?c ng? c?c.

TR?N HUY?N

Theo Baodansinh

>> 16 m?o nh? giúp gi?m m? b?ng c?p t?c

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here