?i?u gì x?y ra khi ng? quá nhi?u?

0
427
ng? quá nhi?u
ng? quá nhi?u

Nguy c? b?nh tim và ??t qu? cao h?n: Theo nghiên c?u c?a Qu? Gi?c ng? Qu?c gia M?, ng??i l?n trung bình nên ng? 7-9 ti?ng/ngày. N?u ng? quá nhi?u, b?n không ch? m?t ?i kho?ng th?i gian quý báu mà còn có th? b? b?nh tim. Và ng? nhi?u h?n 8 gi? m?i ?êm làm t?ng nguy c? t? vong do ?au tim t?i 34%.

Điều gì xảy ra khi ngủ quá nhiều?

Ngoài ra, các nghiên c?u ch?ng minh r?ng ph? n? có nhi?u kh? n?ng ng? lâu h?n nam gi?i, ?ó là lý do h? c?n ph?i chú ý h?n.

?i?u gì x?y ra khi ng? quá nhi?u? - ?nh 1.

Ng? không ngon gi?c: Thói quen không lành m?nh c?a gi?c ng?, ch?ng h?n nh?, n?u b?n th?c khuya làm vi?c tr??c máy tính và quy?t ??nh ng? nhi?u h?n vào ngày hôm sau, b?n có th? b? ch?ng m?t ng?.

2 ngày là kho?ng th?i gian v?a ?? ?? gây r?i lo?n ??ng h? sinh h?c c?a c? th?, khi?n b?n g?p r?c r?i v?i gi?c ng?.

?i?u gì x?y ra khi ng? quá nhi?u? - ?nh 2.

Béo phì: Nhi?u nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng, th?i gian ng? quá ng?n ho?c quá dài có liên quan ??n b?nh ti?u ???ng và béo phì. Khi b?n dành nhi?u th?i gian trên gi??ng ??ng ngh?a v?i vi?c b?n s? d?y mu?n và không t?p th? d?c, ít di chuy?n h?n và l??ng calo ??t cháy c?ng ít h?n.

?i?u gì x?y ra khi ng? quá nhi?u? - ?nh 3.

Ti?u ???ng: Theo Medicalnewstoday, m?t nghiên c?u t?i M? ti?n hành trên 9.000 ng??i cho th?y, nh?ng ng??i ng? h?n 9 ti?ng/ngày, nguy c? b? ti?u ???ng t?ng ??n 50%.

Lý do, trong khi ng? não và các c? quan khác ít ho?t ??ng h?n, nên r?t d? d?n ??n tình tr?ng béo phì, mà béo phì là m?t trong nh?ng nguyên nhân c?a ti?u ???ng. ??ng th?i, ng? d?y quá mu?n s? phá v? nh?p ??ng h? sinh h?c, gây r?i lo?n n?i ti?t và ?nh h??ng nghiêm tr?ng t?i tinh th?n, th?m chí có th? gây tr?m c?m.

?i?u gì x?y ra khi ng? quá nhi?u? - ?nh 4.

?au ??u: Thi?u ng? hay ng? quá nhi?u c?ng s? gây ra ?au ??u. Các nhà khoa h?c khuy?n cáo b?n không nên n?m trên gi??ng nhi?u ngay c? trong nh?ng ngày cu?i tu?n và ngày l?. N?u không, b?n có th? th?c d?y v?i c?n ?au ??u kh?ng khi?p.

Nguyên nhân là gi?c ng? dài ?nh h??ng ??n ch?t d?n truy?n th?n kinh trong não b?, kích ho?t c?n ?au ??u. M?t kh? n?ng khác là nhi?u ng??i th?c d?y mu?n vào bu?i sáng s? b? qua th?i gian ?n sáng và u?ng cà phê bình th??ng c?a h?. Và khi ?ó, c?n ?au ??u liên quan ??n vi?c thi?u caffeine, ???ng huy?t th?p ho?c m?t n??c.

?i?u gì x?y ra khi ng? quá nhi?u? - ?nh 5.

Tr?m c?m: M?t trong nh?ng tri?u ch?ng c?a tr?m c?m là th??ng xuyên ng? quên. ?ó c?ng là lý do t?i sao b?n th??ng khó th?c d?y. Nhi?u nghiên c?u c?ng ?ã ch? ra r?ng, gi?c ng? dài có liên quan ??n b?nh tâm th?n. Ng? d?y quá mu?n s? phá v? nh?p ??ng h? sinh h?c, gây r?i lo?n n?i ti?t và ?nh h??ng nghiêm tr?ng t?i tinh th?n, th?m chí có th? gây tr?m c?m.

?i?u gì x?y ra khi ng? quá nhi?u? - ?nh 6.

?au l?ng: Khi b?n dành quá nhi?u th?i gian trên gi??ng, các tri?u ch?ng c?a ?au l?ng có th? tr? nên t?i t? h?n. Vi?c n?m ng? sai t? th? ho?c ??m không t?t c?ng s? gây ?au l?ng. Ho?c có th? bu?n ng? khi ?au l?ng, ?i?u này khi?n b?n càng mu?n ng? lâu h?n. Khi ?ó, b?n nên h?i ý ki?n c?a bác s? ?? ?i?u tr? ch?ng ?au l?ng và c?i thi?n ch?t l??ng gi?c ng?.

?i?u gì x?y ra khi ng? quá nhi?u? - ?nh 7.

B? não ho?t ??ng không t?t: Cùng v?i c?n ?au ??u, khi ng? quá nhi?u b?n d? b? ch?ng “s??ng mù não”. Theo m?t nghiên c?u c?a ??i h?c Harvard, v?i nh?ng ng??i ph? n? l?n tu?i n?u ng? h?n 9 gi?/ngày thì trí nh? s? gi?ng v?i ng??i h?n h? 2 tu?i.

?i?u gì x?y ra khi ng? quá nhi?u? - ?nh 8.

Làm thay ??i nh?p sinh h?c: Ng? quá lâu s? khi?n ??ng h? sinh h?c c?a b?n b? thay ??i, gây c?m giác m?t m?i, th??ng xuyên trong tr?ng thái bu?n ng?. H?n n?a, theo m?t nghiên c?u t?i Hàn Qu?c thì nh?ng ng??i có “??ng h? sinh h?c” th?t th??ng th??ng có t? l? th? thai th?p h?n so v?i ng??i ng? ?? gi?c.

Theo Soha

>> N?u vi?c th?c d?y vào m?i ngày quá khó kh?n thì ?ây là nh?ng cách b?n nên th?

>> Duy trì nh?ng nguyên t?c này m?i ngày giúp b?n s?ng kh?e và th? lâu nh? ng??i Nh?t

>> Nh?ng d?u hi?u khi s?c kho? c?a b?n ?ang b? tàn phá b?i ?? công ngh?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here