?? n??ng: Làm gì ?? an toàn khi ?n?

0
389
an toàn khi ?n ?? n??ng
an toàn khi ?n ?? n??ng

Trong nh?ng d?p ?i ch?i l?, các món n??ng tr? nên “thu hút”, là món ?n khoái kh?u c?a nhi?u ng??i vì mùi v? th?m ngon, h?p d?n, nh?t là trong các d?p t? t?p, g?p g? b?n bè, ???c quây qu?n bên b?p than v?i các lo?i th?c ph?m ???c t?m ??p r?i n??ng lên th?m l?ng.

?? n??ng: Làm gì ?? an toàn khi ?n?

Do ?ó món ?n này r?t thích h?p khi nhâm nhi cùng các lo?i n??c gi?i khát, ??c bi?t là bia r??u, giúp các bu?i ti?c thêm xôm t?.

Tuy nhiên, n?u ch? bi?n và l?m d?ng ?n không ?úng cách, ?? n??ng l?i gây ra nh?ng phi?n toái cho c? th?.

Theo C?c V? sinh an toàn th?c ph?m , món n??ng hi?n nay không ???c các nhà dinh d??ng h?c khuy?n khích dùng vì b? li?t vào lo?i th?c ?n c?n c?nh giác trong phòng, ch?ng ung th?.

V?y ph?i làm th? nào ?? v?a ???c th??ng th?c các món n??ng ngon lành l?i v?a h?n ch? nguy h?i c?a ?? n??ng ??i v?i s?c kh?e?

Chia s? v?i chúng tôi, BS CKI Tr?n Th? Minh Nguy?t, Vi?n Dinh d??ng NutiFood, cho bi?t:

“Nhi?u nghiên c?u cho th?y th?t hay cá n??ng trên than ? nhi?t ?? 500-6000C, m? nh? gi?t xu?ng than h?ng b?c cháy t?o ra các phân t? hydrocarbone th?m ?a vòng, có th? gây ung th?”.

?? n??ng: Làm gì ?? an toàn khi ?n? - ?nh 1.

Vi?c n??ng trên than còn s?n sinh ra nhi?u khí CO, có th? gây ra các b?nh v? hô h?p… ?nh minh h?a: Internet

Vi?c n??ng trên than còn s?n sinh ra nhi?u khí CO, có th? gây ra các b?nh v? hô h?p. Ngoài ra, v? n??ng ???c làm t? kim lo?i nh? nhôm, s?t… ? nhi?t ?? cao s? có các ph?n ?ng v?i th?c ph?m và gia v?, t?o ra các ch?t có h?i s?c kh?e…

“Do ?ó n?u ?n ?? n??ng th??ng xuyên, c? th? chúng ta có nguy c? lão hóa s?m và m?c m?t s? b?nh nh? ung th?, b?nh x??ng kh?p, tim m?ch…

B?n ch?t các th?c ph?m dù n??ng theo cách nào (lò n??ng ?i?n, n??ng trên than, c?n, b?p ?i?n t?) ??u có kh? n?ng sinh ra các ch?t ??c h?i” – bác s? cho bi?t thêm.

?? phòng b?nh, BS Nguy?t cho r?ng không nên ?n món n??ng th??ng xuyên và ph?i bi?t ?n món n??ng ?úng cách, nên chú ý th?i gian n??ng và ?i?u ch?nh nhi?t ?? thích h?p ?? món n??ng chín ??u, không ?? th?c ph?m b? cháy ?en, quá vàng ho?c quá c?ng, ho?c ch? cháy bên ngoài mà bên trong còn s?ng, l?c b? ph?n b? cháy ?en trên th?c ph?m n??ng, dùng d?ng c? n??ng ??m b?o v? sinh, an toàn.

Theo chuyên gia ?? gi?m thi?u th?i gian n??ng (b?i vì n??ng càng lâu thì ch?t HAs (heterocyclic amine (HAs), m?t h?p ch?t có th? gây t?n th??ng ADN và góp ph?n gây ung th?, ??c bi?t là ung th? d? dày, ??i tràng) càng ???c hình thành nhi?u h?n).

Nên nh?: làm chín s? r?i ?? lên n??ng ngay, không ?? lâu bên ngoài.

Ngoài ra, “nên l?u ý khi n??ng h?n ch? phát sinh khói b?ng cách h?n ch? d?u m? ch?y th?ng xu?ng b?p than, dùng các l?i b?p n??ng không phát sinh khói…

Bên c?nh ?ó, khi ?n ?? n??ng th??ng ?n nhi?u ch? y?u th?t, cá, h?i s?n… nguy c? làm m?t cân ??i kh?u ph?n ?nh h??ng ??n quá trình tiêu hóa c?ng nh? quá t?i các c? quan khác, do ?ó ?? ??m b?o s?c kh?e nên ?n kèm v?i nhi?u rau (rau s?ng, rau h?p, lu?c… ), trái cây và không nên u?ng quá nhi?u r??u, bia, n??c ng?t, n??c có ga” – BS Minh Nguy?t ??a ra l?i khuyên.

Hi?n nay, vì l?i nhu?n ho?c c?ng vì ?ông khách, ?? ph?c v? k?p th?i nhi?u quán ?n, nhà hàng ?ã n??ng không chín k? ho?c s? d?ng ngu?n g?c th?t không an toàn, không h?p v? sinh r?t d? gây ra nguy c? b? nhi?m các b?nh nh? tiêu ch?y c?p ho?c nh?ng nguy c? ti?m ?n khác.

Do ?ó l?a ch?n gia v? c?ng nh? th?c ph?m an toàn, nh?ng n?i ?n u?ng h?p v? sinh ?? th??ng th?c nhé.

Theo plo.vn/soha

>> 8 thói quen gây h?i cho l?ng có th? b?n v?n làm hàng ngày mà không bi?t

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here