??ng b? qua 3 d?u hi?u c?nh báo cholesterol cao

0
164
dau-hieu-canh-bao-cholesterol-cao

Cholesterol cao có th? ?nh h??ng ??n m?t nh? th? nào

Cholesterol là m?t ch?t sáp ???c tìm th?y trong máu c?a m?t ng??i, là ch?t c?n thi?t ?? xây d?ng các t? bào kh?e m?nh. Tuy nhiên v?i cholesterol x?u có th? t?ng nguy c? m?c b?nh tim. ?i?u quan tr?ng c?n l?u ý là ch? có hàm l??ng cholesterol cao m?i làm t?ng nguy c? m?c b?nh tim m?ch.

Ngoài ra, cholesterol cao không ch? ?nh h??ng ??n tim mà còn có th? tác ??ng tiêu c?c ??n m?t c?a b?n. M?t trong nh?ng cách ph? bi?n nh?t mà cholesterol có th? ?nh h??ng ??n m?t là s? hi?n di?n c?a xanthelasma, nh?ng m?ng m? nh?, màu vàng nh?t ? vùng da quanh m?t c?a b?n. D?u hi?u này th??ng hình thành ? mí m?t.

?i?u gì x?y ra khi cholesterol x?u tích t? trong m?t

Có 3 d?u hi?u chính báo hi?u cholesterol x?u tích t? trong m?t c?a b?n, bao g?m:

– Các ch?t l?ng ??ng màu tr?ng, xám và vàng hình thành xung quanh giác m?c.

– M? m?t.

– N?i m?n vàng quanh m?t.

Khi b?t ??u có nh?ng d?u hi?u này, các chuyên gia khuyên b?n nên ?i ki?m tra ngay l?p t?c, b?i nó d?n ??n các v?n ?? v? m?t nghiêm tr?ng h?n.

Thoái hóa ?i?m vàng do tu?i tác

D?ch v? Y t? Qu?c gia c?a V??ng qu?c Anh ??nh ngh?a thoái hóa ?i?m vàng do tu?i tác (AMD) là m?t tình tr?ng ph? bi?n ?nh h??ng ??n ph?n gi?a th? l?c c?a b?n.

C? quan y t? cho bi?t, tình tr?ng này ph? bi?n ? nh?ng ng??i trong ?? tu?i 50 và 60. AMD không gây mù toàn b?, nh?ng có th? khi?n các ho?t ??ng nh? ??c và nh?n d?ng khuôn m?t tr? nên khó kh?n.

Các chuyên gia tin r?ng thi?t h?i có th? do drusen – c?n nh? màu vàng c?a ch?t béo tích t? trên võng m?c. ?i?u này do cholesterol x?u gây ra.

T?c t?nh m?ch võng m?c là gì?

M?t tình tr?ng ? m?t khác có th? phát sinh do cholesterol x?u tích t? trong võng m?c là t?c t?nh m?ch võng m?c.

Võng m?c là m?t l?p mô m?ng n?m ? ?áy m?t c?a b?n. Nó là th? bi?n ánh sáng thành tín hi?u ??n não, chuy?n ??i chúng thành th? giác. ?i?u ?ó nói lên r?ng, khi t?nh m?ch trên võng m?c b? t?c ngh?n, hình thành c?c máu ?ông s? d?n ??n t?c t?nh m?ch võng m?c, d?n ??n mù m?t ph?n và t?m th?i. Tuy nhiên, m?t s? ng??i có th? b? mù v?nh vi?n.

Viêm giác m?c là m?t tình tr?ng m?t khác c?n chú ý

Giác m?c là b? m?t m?ng, trong c?a m?t bao ph? m?ng m?t, ??ng t? và ti?n phòng.

Viêm giác m?c, còn ???c g?i là arcus senilis ? ng??i l?n tu?i ho?c arcus thanh thi?u niên ? nh?ng ng??i d??i 40 tu?i. Tình tr?ng này x?y ra khi cholesterol hình thành xung quanh vành giác m?c. ?ó là s? l?ng ??ng c?a lipid ? giác m?c ngo?i vi.

Không ch? cholesterol cao, nh?ng lipid này còn bao g?m phospholipid và triglycerid.

Hãy c?n th?n v?i cholesterol cao khi có các d?u hi?u ?au ? chân và tay

H?u h?t các tr??ng h?p cholesterol cao ??u không có tri?u ch?ng và ch? ???c phát hi?n khi m?t ng??i ?i khám s?c kh?e ??nh k?. Cholesterol cao có th? d?n ??n các b?nh khác nhau trong c? th?, ?i?u này có th? cho th?y s? hi?n di?n c?a b?nh.

Khi cholesterol cao có th? gây h?i cho ??ng m?ch c?a b?n b?ng cách thúc ??y s? tích t? m?ng bám trong ??ng m?ch, làm t?ng nguy c? m?c b?nh ??ng m?ch ngo?i vi (PAD). Quá trình này còn ???c g?i là x? v?a ??ng m?ch, ?nh h??ng ??n các ??ng m?ch ? chân và tay c?a b?n.

M?t tri?u ch?ng chính c?a PAD là rung chân không liên t?c, gây ra chu?t rút ? chân b?t ??u khi b?n di chuy?n xung quanh nh?ng d?ng l?i khi b?n ngh? ng?i. ?i?u này cho th?y l?u l??ng máu gi?m do m?ng bám ngày càng t?ng trong ??ng m?ch c?a b?n.  PAD ph? bi?n h?n ? chân nh?ng c?ng có th? x?y ra ? cánh tay.

Nh?ng gì b?n nên làm

Cholesterol x?u có th? ???c ng?n ng?a b?ng m?t ch? ?? ?n u?ng lành m?nh, hydrat hóa t?t và t?p th? d?c.

Do ?ó, m?t ch? ?? ?n u?ng t?t v?i nhi?u trái cây và rau qu? s? cung c?p cho ch?t ch?ng oxy hóa, lutein, zeaxanthin, vitamin C và E, làm gi?m ch?t béo trong máu, áp l?c trong t?nh m?ch và kh? n?ng hình thành c?c máu ?ông.

H?n n?a, các chuyên gia khuyên b?n nên tránh các lo?i th?t ??, u?ng ít nh?t 1,5 lít n??c m?i ngày và có thói quen t?p th? d?c.

Ngoài ra, ?? gi?m l??ng cholesterol, hãy c? g?ng c?t gi?m th?c ?n béo, ??c bi?t là th?c ?n có ch?a m?t lo?i ch?t béo ???c g?i là ch?t béo bão hòa. B?i ch?t béo làm t?ng cholesterol x?u./.

Theo Times of India / VOV

>> 5 d?u hi?u trên móng tay cho th?y c? th? b?n ?ang thi?u ch?t dinh d??ng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here