Duy trì 5 thói quen này vào bu?i t?i s? giúp b?n gi?m cân c? trong khi ng?

0
1056
thói quen bu?i t?i
thói quen bu?i t?i

T?p th? d?c th??ng xuyên là m?t cách r?t t?t ?? gi?m cân, tuy nhiên, n?u không có ?? th?i gian t?p luy?n hàng ngày thì b?n có th? áp d?ng m?t s? m?o gi?m cân tr??c khi ng? sau ?ây.

Duy trì 5 thói quen này vào bu?i t?i s? giúp b?n gi?m cân c? trong khi ng? - ?nh 1.
Duy trì 5 thói quen này vào bu?i t?i s? giúp b?n gi?m cân c? trong khi ng? - ?nh 2.

M?i t?i, b?n ch? nên ?n m?t b?a th?t nh? nhàng và c?n tránh ?n nhi?u th? tr??c khi ?i ng?. B?i khi chìm vào gi?c ng? sau ?ó, b? não c?a chúng ta v?n phát ra m?t hormone t?ng tr??ng nên n?u b?n ?n t?i mu?n s? làm hormone này tích tr? th?c ph?m l?i, t? ?ó khi?n c? th? b?n d? th?a nhi?u ch?t béo h?n.


Duy trì 5 thói quen này vào bu?i t?i s? giúp b?n gi?m cân c? trong khi ng? - ?nh 3.

B?n có bi?t r?ng, khi t?p luy?n thì các c? quan trong c? th? s? ph?i cùng nhau làm vi?c, ?i?u này khi?n b?n có th? b? m?t ng?. Thay vì t?p luy?n n?ng tr??c khi ?i ng? ?? gi?m cân thì b?n có th? lên l?ch t?p vào các bu?i sáng s? giúp c? th? tràn ??y n?ng l??ng ho?t ??ng su?t c? ngày. M?t khác, n?u b?n không t?p luy?n vào bu?i sáng ???c thì có th? ??y l?ch t?p xu?ng bu?i chi?u, ho?c bu?i t?i thì ph?i t?p tr??c khi ng? 4 ti?ng. Ngoài ra, b?n c?ng có th? t?p yoga nh? nhàng hay ng?i thi?n ?? c? th? c?ng nh? tâm trí ???c th? giãn s? d? chìm vào gi?c ng? h?n.


Duy trì 5 thói quen này vào bu?i t?i s? giúp b?n gi?m cân c? trong khi ng? - ?nh 5.

Nghiên c?u t? tr??ng ??i h?c Harvard cho bi?t, ánh sáng xanh t? các thi?t b? ?i?n t? nh? máy tính, ?i?n tho?i di ??ng, tivi… có th? ng?n c?n vi?c s?n xu?t melatonin (hormone h? tr? gi?c ng?). Do ?ó, tr??c khi ?i ng? thì b?n nên ??t ?i?n tho?i ra xa gi??ng ng?, t?t h?t các thi?t b? ?i?n t? khác trong phòng ng? ?? yên tâm ng? ngon mà không b? ?nh h??ng b?i b?t k? thi?t b? ?i?n t? nào khác.


Duy trì 5 thói quen này vào bu?i t?i s? giúp b?n gi?m cân c? trong khi ng? - ?nh 7.

Th?t b?t ng? là n?u ng? trong phòng có nhi?t ?? th?p thì c? th? s? ???c kích thích ?? ??t cháy m? th?a. Theo m?t nghiên c?u ??ng t?i trên T?p chí Y Khoa Diabetes cho bi?t, nh?ng ng??i ng? trong phòng có nhi?t ?? th?p s? ??t cháy nhi?u calories h?n so v?i nh?ng ng??i ng? trong phòng ?m.


Duy trì 5 thói quen này vào bu?i t?i s? giúp b?n gi?m cân c? trong khi ng? - ?nh 9.

Theo m?t nghiên c?u ???c ??ng t?i trên T?p chí Nghiên c?u Pineal, ng? trong bóng t?i hoàn toàn có th? giúp b?n s?n sinh ra nhi?u hormone melatonin h?n, t? ?ó s? v?a giúp b?n ng? ngon, v?a h? tr? cho vi?c s?n xu?t ch?t béo nâu ?? ??t cháy calories d? th?a trong c? th?.

Ngu?n: Brightside/Kenh14

>> Sai l?m th??ng g?p khi g?i ??u ch? khi?n mái tóc nhanh h? t?n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here