Gi?c ng? có tác ??ng t?i s?c kh?e tim m?ch nh? th? nào?

0
171
giac-ngu-co-tac-dong-den-suc-khoe-tim-mach-nhu-the-nao
Gi?c ng? có tác ??ng c? th? nh? th? nào t?i s?c kh?e tim m?ch? - ?nh 1.

Tình tr?ng thi?u ng? ngày càng ph? bi?n ? các xã h?i phát tri?n và t? l? r?i lo?n tim c?ng theo ?ó mà t?ng cao

Ng??i dân ? các n??c ph??ng Tây ng? kho?ng 6,8 gi? m?i ?êm. M?t th? k? tr??c, th?i l??ng ng?  là 8,3 gi?. Tình tr?ng thi?u ng? ngày càng ph? bi?n ? các xã h?i phát tri?n và t? l? r?i lo?n tim c?ng theo ?ó mà t?ng cao.

Th?i gian ng? và t? l? t? vong

M?t nghiên c?u ?ã thu th?p d? li?u t? vong t? 6.928 ng??i tr??ng thành trong vòng 9 n?m. K?t qu? cho th?y r?ng nh?ng ng??i tr??ng thành ng? ?? 7-8 gi? m?i ?êm có t? l? t? vong do b?nh thi?u máu c?c b? c? tim , ung th? và ??t qu? th?p h?n. Nam gi?i ng? ít h?n 6 gi? ho?c h?n 9 gi? s? gi? ng? có t? l? t? vong cao h?n 1,7 l?n, ?i?u này cho th?y có m?i liên h? gi?a th?i l??ng ng? và t? l? t? vong.

?nh h??ng c?a th?i gian ng? ??i v?i b?nh tim m?ch vành, ??t qu? và b?nh tim m?ch t?ng th?

M?t ?ánh giá ???c th?c hi?n g?m 15 nghiên c?u ?ánh giá tác ??ng c?a th?i gian ng? ??i v?i các bi?n c? tim m?ch . T?ng c?ng có 474.684 ng??i tham gia, g?m c? nam và n?, và ???c theo dõi tình tr?ng s?c kh?e trong 6,9 – 25 n?m. Trong kho?ng th?i gian này, có t?ng c?ng 16,067 tr??ng h?p g?p bi?n c? tim m?ch ( 4.169 tr??ng h?p b? b?nh tim m?ch vành, 3.478 tr??ng h?p ??t qu? và 8.420 tr??ng h?p b? các b?nh tim m?ch t?ng th? khác). Nghiên c?u này nh?m xác ??nh m?i quan h? gi?a th?i gian ng? ng?n ho?c dài v?i b?nh tim m?ch vành, ??t qu? và b?nh tim m?ch t?ng th?.

Trong phân tích, nh?ng ng??i tham gia ng? ít h?n 5-6 gi? có nguy c? t? vong và phát tri?n b?nh do b?nh tim m?ch vành t?ng lên. Nguy c? này t?ng lên kho?ng 48% ??i v?i nh?ng ng??i ng? ng?n và 38% ??i v?i nh?ng ng??i ng? nhi?u h?n 8- 9 gi?.

V? m?i quan h? gi?a ??t qu? và th?i gian ng?, ng??i ta th?y r?ng nh?ng ng??i ng? ng?n (<5-6 gi?) có nguy c? ??t qu? t?ng 15%. M?i liên h? gi?a nguy c? b?nh tim m?ch và th?i gian ng? c?ng ???c ?ánh giá. Tuy nhiên, không có m?i liên h? ?áng k? nào ???c tìm th?y gi?a th?i gian ng? ng?n và t?ng s? b?nh tim m?ch.

Gi?c ng? có tác ??ng c? th? nh? th? nào t?i s?c kh?e tim m?ch? - ?nh 2.

Gi?c ng? thích h?p r?t quan tr?ng ??i v?i s?c kh?e tim m?ch

Th?i gian ng? và vôi hóa ??ng m?ch vành

Vôi hóa ??ng m?ch vành ???c bi?t ??n là y?u t? d? báo t? l? m?c b?nh tim m?ch vành trong t??ng lai. D?a trên ?i?u này, m?t nghiên c?u t?i ??i h?c Chicago ?ã tìm ki?m m?i liên quan gi?a th?i gian ng? và vôi hóa ??ng m?ch vành. Nghiên c?u này có 495 ng??i tham gia, và th?c hi?n theo dõi trong n?m n?m.

Các nhà khoa h?c phát hi?n ra m?i quan h? ch?t ch? gi?a vi?c gi?m th?i gian ng? và t?ng t? l? m?c ch?ng vôi hóa ??ng m?ch vành. Ngoài ra, h? phát hi?n ra r?ng m?t ng??i t?ng th?i gian ng? thêm m?t gi? s? gi?m 33% t? l? b? vôi hóa. Khi ???c mô hình hóa, tác ??ng này c?a thêm m?t gi? gi?m khi ng? làm gi?m t? l? vôi hóa t??ng t? nh? gi?m 16,5 mm Hg huy?t áp tâm thu.

Th?i gian ng? và t?ng huy?t áp

Ng??i ta ?ã ??a ra gi? thuy?t r?ng có m?i liên h? gi?a vi?c gia t?ng t? l? m?c b?nh t?ng huy?t áp và gi?m th?i gian ng? trung bình. M?t nghiên c?u quan tr?ng ?ã ki?m tra ?i?u này b?ng cách ti?n hành phân tích d?c c? m?u g?m 4.810 ??i t??ng. Nghiên c?u cho th?y t? l? ng??i tr? tu?i cao h?n. ng? ít h?n 7 gi? so v?i nh?ng ng??i ng? 7-8 gi? m?i ?êm, ???c ch?n ?oán t?ng huy?t áp trong th?i gian theo dõi 8-10 n?m. V?i nh?ng ng??i l?n tu?i, t? l? cao h?n ???c ch?n ?oán là t?ng huy?t áp trên 9 gi? ng? m?i ?êm so v?i các ??i t??ng ng? trung bình 7-8 gi? m?i ?êm.

Thói quen ng? trong th?i gian ng?n h?n có th? làm t?ng huy?t áp, nh?p tim và ho?t ??ng c?a h? th?n kinh giao c?m trong 24 gi?. Th?i gian ng? ng?n có th? ?nh h??ng theo m?t s? cách, ch?ng h?n nh? làm r?i lo?n nh?p sinh h?c và cân b?ng t? ch? và c?n tr? l?i s?ng lành m?nh.

?nh h??ng c?a ch?ng ng?ng th? khi ng? do t?c ngh?n ??i v?i h? tim m?ch

Ng?ng th? khi ng? do t?c ngh?n là m?t r?i lo?n ph? bi?n trong ?ó các c?n ng?ng th? l?p ?i l?p l?i su?t ?êm do t?c ngh?n ???ng hô h?p trên có th? d?n ??n r?i lo?n tim m?ch. Ng?ng th? khi ng? do t?c ngh?n ? b?nh nhân trung niên, không có các r?i lo?n tim m?ch khác, ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong các d?u hi?u ban ??u c?a x? v?a ??ng m?ch. Ng?ng th? khi ng? do t?c ngh?n t??ng quan ch?t ch? v?i các b?t th??ng v? ch?c n?ng và c?u trúc m?ch máu.

Nh?ng ng??i ng? ít h?n 6-7 gi? ho?c h?n 9 gi? m?i ?êm có nguy c? cao m?c các b?nh tim khác nhau và th?m chí d? b? t? vong do tim m?ch. R?i lo?n gi?c ng? nh? t?c ngh?n ng?ng th? khi ng? c?ng có th? d?n ??n các b?nh tim m?ch.

Vì gi?c ng? thích h?p r?t quan tr?ng ??i v?i s?c kh?e tim m?ch, các bi?n pháp can thi?p t?p trung vào vi?c ??t ???c th?i l??ng và ch?t l??ng gi?c ng? lý t??ng có th? làm gi?m nguy c? m?c các b?nh tim ho?c th?m chí t? vong.

(Theo Medical News)

>> 4 hành vi d? gây h?i tu?i th? mà b?n nên tránh m?c ph?i hàng ngày

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here