Gi?m cân an toàn và hi?u qu? v?i 5 th?c ph?m này ?ây

0
714
gi?m cân hi?u qu?
gi?m cân hi?u qu?

TH?C PH?M GIÀU PROTEIN

Các th?c ph?m có ch?a l??ng protein phong phú là nh?ng lo?i th?c ph?m gi?m cân nhanh mà v?n ??y ?? ch?t ?? duy trì s?c kh?e c?a b?n. Theo m?t nghiên c?u c?a ??i h?c Arizona vào n?m 2005 vi?c t?ng c??ng protein s? r?t t?t cho làn da, c? b?p, tóc, x??ng, móng tay. ?ây là nh?ng lo?i th?c ph?m có kh? n?ng h? tr? gi?m béo r?t tuy?t v?i.

1

B?n c?ng có th? an tâm vì ch?t béo ???c cung c?p t? nh?ng th?c ph?m giàu protein c?ng d? dàng b? tiêu h?y và ??t cháy h?n. C? th? các th?c ph?m giàu protein nh? cá, tôm, cua, tr?ng, th?t… có hàm l??ng protein d?i dào.

TH?C PH?M GIÀU VITAMIN C

B?n bi?t ??n tác d?ng làm ??p t? vitamin C hay kh? n?ng ch?a c?m l?nh nh?ng b?n có bi?t ?ây c?ng là th?c ph?m gi?m béo hi?u qu?. V?i nh?ng hoa qu? ch?a nhi?u vitamin C s? giúp các b?n gi?m cân nhanh chóng.

2

M?t nhà nghiên c?u t?i Quebec cho r?ng nh?ng ng??i béo phì th??ng là nh?ng ng??i thi?u vitamin C nghiêm tr?ng. ??c bi?t vitamin C giúp gi?m kh? n?ng bám m? ??ng th?i tích l?y m? th?a trên c? th? m?i ng??i. Nh?ng ng??i thi?u vitamin C th??ng tích m? b?ng nhi?u h?n. Vì v?y b?n c?n b? sung l??ng th?c ph?m ch?a vitamin C d?i dào cho c? th? ?? h? tr? hi?u qu? quá trình gi?m cân c?a mình.

M?T ONG

3

Nhi?u b?n s? ngh? m?t ong ng?t nên nhi?u ???ng vì v?y mà không t?t cho vi?c gi?m cân. Tuy nhiên ?ây là nh?n ??nh sai l?m. Th?c t? m?t ong v?i v? ng?t t? nhiên không làm b?n t?ng cân mà còn giúp b?n gi?m cân nhanh h?n. M?t ong có th? ki?m soát l??ng ???ng huy?t và t?ng c??ng mi?n d?ch.

CA CAO

Ca cao có ch?a nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa so v?i các th?c ph?m thông th??ng. Nghiên c?u m?i ?ây c?a David L. Katz, MD t?i Trung tâm nghiên c?u d? phòng Yale-Griffin cho bi?t ca cao có kh? n?ng b?o v? dây th?n kinh c?a b?n, giúp da b?n ch?ng l?i ???c các tác h?i t? tia c?c tím. ?i?u ??c bi?t là ca cao t?o c?m giác no, t?o tâm tr?ng tích c?c và vui v? nên r?t phù h?p v?i nh?ng ai ?ang mu?n gi?m cân an toàn.

GI?M

4

Có ai ng?c nhiên khi gi?m l?i có tên trong danh s?ch th?c ph?m gi?m cân hi?u qu? không? Ch?c h?n nhi?u b?n s? b?t ng?, nh?ng ?ây qu? th?c là cách gi?m cân nhanh mà các b?n nên bi?t. M?t nghiên c?u ch? ra r?ng gi?m không làm cho ???ng huy?t t?ng ??t bi?n, ng??c l?i nó giúp làm gi?m l??ng ???ng huy?t trong các b?a ?n, nên b?n c?m th?y no nhanh h?n. Ch? c?n tr?n salad v?i gi?m b?n s? gi?m béo b?ng hi?u qu?. M?t nghiên c?u n?m 2009 c?a Nh?t B?n c?ng ch? ra r?ng gi?m có tác d?ng gi?m tích l?y hình thành m? trong c? th? b?n vì v?y nên s? giúp gi?m cân hi?u qu? h?n.

Theo Vietnamnet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here