Hà th? ô, công d?ng ??i v?i s?c kh?e và cách s? d?ng

0
440
hà th? ô
hà th? ô

1. Huy?n tho?i cây hà th? ô

Chuy?n x?a k? r?ng, vào ??i ???ng bên Trung Qu?c, có m?t ng??i tên là Hà ?i?n Nhi ?m y?u t? nh?, n?m 58 tu?i v?n ch?a có con, b?i v?y trong lòng phi?n mu?n khôn nguôi.

M?t hôm, h? Hà bu?n quá bèn xu?ng núi u?ng r??u say ??n n?i n?m l?n ra ng? c?nh bìa r?ng mà không bi?t. Khi t?nh d?y, anh ta ch?t nhìn th?y bên c?nh mình có m?t lo?i cây thân leo, t?ng c?p, t?ng c?p u?n qu?n v?i nhau r?t là k? quái. ??i khi tr?i sáng, Hà ?i?n Nhi bèn ?ào l?y r? cây ?em v? nhà kiên trì s?c u?ng.

Sau nhi?u tháng, tóc anh ta t? b?c tr?ng chuy?n thành ?en nhánh, thân hình tr? nên c??ng tráng, trong 10 n?m sinh li?n m?y ??a con s?ng th? 160 tu?i. Cháu n?i c?a ?i?n Nhi là Hà Th? Ô dùng thu?c c?ng th? t?i 130 tu?i mà tóc v?n còn ?en bóng. Anh ta ?em thu?c cho h? hàng và bà con làng xóm cùng dùng, b?i v?y m?i ng??i g?i cây thu?c này là hà th? ô.

Cùng tên hà th? ô, ? Vi?t Nam có 2 lo?i: hà th? ô ?? và hà th? ô tr?ng. Lo?i hay ???c dùng làm thu?c chính là hà th? ô ??. ?ó là m?t lo?i cây dây leo nh?, s?ng nhi?u n?m, m?c l?n v?i nhi?u loài cây khác. Hà th? ô ?? có v? chát, ng?t, ??ng, tính h?i ?m. Theo ?ông y, ngoài công d?ng làm ?en tóc, hà th? ô ?? còn có tác d?ng b? máu, an th?n, d??ng can, ích th?n, c? tinh, nhu?n tràng, ch?a s?t rét.

Theo Tây y, hà th? ô ?? có th? ch?a suy nh??c th?n kinh và các b?nh v? th?n kinh, b? tim, giúp sinh huy?t d?ch, kích thích co bóp ru?t, kích thích tiêu hóa, c?i thi?n dinh d??ng, có tác d?ng ki?u oestrogen và progesteron nh?. Nó c?ng giúp t?ng ti?t s?a, ch?ng co th?t ph? qu?n, ch?ng viêm. N??c s?c hà th? ô ?? 1/100 có th? ?c ch? s? phát tri?n c?a tr?c khu?n lao. Còn c?n hà th? ô ?? có th? phòng x? v?a ??ng m?ch, làm gi?m cholesterol và triglycerid huy?t thanh, ?c ch? t?ng lipid máu.

B? ph?n dùng c?a hà th? ô ?? là ph?n r? phình lên thành c? (trông gi?ng c? khoai lang), th?t màu nâu ??, nhi?u x?.

K?t qu? hình ?nh cho hà th? ô ??

Cách ch? hà th? ô ??:

– Hà th? ô ?? khô r?a s?ch, c?o v?, ngâm n??c r?i ? cho m?m, thái lát.

– ??u ?en r?a s?ch, ?ãi b? h?t lép, h?t sâu, ngâm n??c 30 phút. (Hà th? ô ?? và ??u ?en l??ng b?ng nhau).

– R?a s?ch chõ, x?p m?t phi?n hà th? ô ??, r?c m?t l?p h?t ??u ?en, ?? cho ??n khi h?t ??u ?en chín nh?, ch?n l?y phi?n hà th? ô ph?i khô, n?u làm ???c nh? v?y 9 l?n (g?i là c?u chung c?u sái) là t?t nh?t.

Sau ?ó, dùng hà th? ô ?ã ch? bi?n ?? s?c thu?c u?ng theo ch? d?n c?a th?y thu?c.

Hà th? ô là d??c li?u quý hi?m ?ã ???c ??a vào sách ?? Vi?t Nam. Nó là v? thu?c b? gan th?n, b? máu, ch?a ?au l?ng m?i g?i, u?ng lâu làm ?en râu tóc… Tuy nhiên, hi?n nay trên th? tr??ng, v? thu?c quý này ?ang b? làm gi? ?? tr?c l?i.

2. Công d?ng tuy?t v?i c?a hà th? ô

Ba công d?ng chính c?a hà th? ô

Làm ?en râu tóc

Theo quan ni?m c?a y h?c c? truy?n, râu tóc có quan h? m?t thi?t v?i tàng th?n, th?n tàng ch?a tinh, tinh sinh huy?t. Tóc là ph?n th?a c?a huy?t cho nên n?u th?n h? y?u thì tóc không ???c nuôi d??ng ??y ?? d?n ??n s?m b?c và d? d?ng.

Ng??c l?i n?u th?n tinh xung túc thì râu tóc d?y kh?e và ?en bóng. Hà th? ô có công d?ng b?i b? can th?n, d??ng huy?t t? âm, b?i v?y kh? n?ng làm ?en râu tóc c?a v? thu?c này là ?i?u d? hi?u.

Có l?i cho vi?c sinh con

Lý lu?n c?a y h?c c? truy?n cho r?ng, th?n tàng tinh, ch? v? vi?c sinh con ?? cái n?u th?n tinh xung túc thì s? sinh tr??ng tác d?ng c?a c? th? di?n ra thu?n l?i, n?ng l?c tinh d?c ???c khôi ph?c và nâng cao nên r?t d? sinh con.

Trong sách “B?n th?o c??ng m?c”, danh y Lý Th?i Trân ?ã ghi l?i chuy?n Minh Th? Tông Hoàng ?? ch?a kh?i ???c ch?ng b?t d?c b?ng ph??ng thu?c Th?t b?o m? nhiêm ?an tr? danh v?i ch? d??c là hà th? ô.

Kéo dài tu?i th?

Y h?c c? truy?n cho r?ng, s? già y?u con ng??i c?ng do quá trình suy gi?m c?a th?n tinh quy?t ??nh, b?i v?y vi?c s? d?ng hà th? ô lâu dài ?? b? ích th?n tinh c?ng có tác d?ng kéo dài tu?i th?.

K?t qu? nghiên c?u d??c lý hi?n ??i ?ã ch?ng minh hà th? ô có tác d?ng ?i?u ch?nh r?i lo?n lipit máu, giúp ng?n ng?a tình tr?ng v?a x? ??ng m?ch, b?o v? t? bào gan, thúc ??y quá trình s?n sinh h?ng c?u, nâng cao kh? n?ng mi?n d?ch, c?i thi?n ho?t ??ng v? h? th?ng các tuy?n n?i ti?t, ??c bi?t là tuy?n th??ng th?n và giáp tr?ng.

Ngoài ra, hà th? ô còn có tác d?ng kháng khu?n, nâng cao kh? n?ng ch?ng rét c?a c? th?, nhu?n tràng và gi?i ??c.

Th?i x?a, ph??ng th?c dùng hà th? ô ch? y?u là s?c u?ng, ch? thành viên hoàn, cao thu?c ho?c ngâm r??u. Hi?n nay, v?i công ngh? hi?n ??i ng??i ta bào ch? thành các d?ng ti?n dùng nh? b?t hà th? ô, viên nang, trà tan…

Image result for Công d?ng c?a cây hà th? ô

Tác d?ng t? k?t qu? nghiên c?u D??c lý hi?n ??i:

Hà th? ô có tác d?ng h? Cholesterol huy?t thanh, ???c ch?ng minh rõ trên mô hình gây cholesterol cao ? th? nhà, thu?c còn có tác d?ng làm gi?m h?p thu cholesterol c?a ru?t th?, theo tác gi?, thu?c có thành ph?n h?u hi?u k?t h?p v?i cholesterol ( T? li?u tham kh?o Tân y h?c 5 – 6, 1972). Thu?c có tác d?ng phòng ch?ng và gi?m nh? x? c?ng ??ng m?ch. Có th? tác d?ng gi?m x? c?ng ??ng m?ch và do thu?c có thành ph?n Lecithin ( T? li?u tham kh?o Tân y h?c 5 – 6, 1972).

Ngoài ra thu?c làm ch?m nh?p tim. Làm t?ng nh? l?u l??ng máu ??ng m?ch vành và b?o v? ???c c? tim thi?u máu. Thu?c có kh? n?ng nâng cao s?c ch?ng l?nh c?a chu?t nh?t. Hà th? ô tr?ng có tác d?ng t?ng c??ng mi?n d?ch. Thu?c gi? ???c tuy?n ?c c?a chu?t nh?t già không b? teo mà gi? ???c m?c nh? lúc chu?t còn non, tác d?ng này có ý ngh?a ch?ng lão hóa nh?ng c? ch? còn c?n nghiên c?u thêm.

Thu?c có tác d?ng nhu?n tràng do d?n ch?t oxymethylanthraquinone làm t?ng nhu ??ng ru?t ( Trích y?u v?n ki?n nghiên c?u Trung d??c – Nhà xu?t b?n Khoa h?c xu?t b?n 1965, trang 345 – 346). Hà th? ô s?ng có tác d?ng nhu?n tràng m?nh h?n Hà th? ô chín.

Tác d?ng kháng khu?n và virus: thu?c có tác d?ng ?c ch? ??i v?i tr?c khu?n lao ? ng??i và tr?c khu?n lî Flexner. Thu?c có tác d?ng ?c ch? virus cúm ( H?c báo Vi sinh v?t 8,164, 1960). Glucozit Hà th? ô tr?ng có tác d?ng ?c ch? t? bào ung th?.

?ng d?ng lâm sàng:

1.Tr? ch?ng huy?t h?, c? th? suy nh??c: có tri?u ch?ng l?ng g?i m?i nh?c, váng ??u, hoa m?t, tóc b?c s?m, di tinh, huy?t tr?ng nhi?u, dùng bài:

Hà th? ô hoàn: Hà th? ô 20g, Th? ty t? 12g, ???ng qui 12g, Ng?u t?t 12g, B? c?t chí 12g, tán b?t m?n, luy?n hoàn v?i m?t ong. M?i l?n u?ng 8 – 12g, ngày 2 l?n v?i n??c sôi ngu?i ho?c n??c mu?i nh?t. Tr??ng h?p ra m? hôi tr?m ho?c ra nhi?u m? hôi ( t? hãn) gia Hoàng k?, Long c?t, M?u l?, B?ch tru?t, Hoàng tinh, Chích th?o.

Tr??ng h?p m?t ng? do huy?t h?, dùng bài: Ch? Hà th? ô, B?c Sa sâm, Qui b?n, Long c?t, B?ch th??c, m?i th? 12g, s?c u?ng.

Tr??ng h?p th?n y?u, ?au l?ng m?i g?i, di tinh n?ng ho?c b?ng l?u ??i h?, sinh d?c y?u, dùng bài: Th?t b?o m? nhi?m ??n ( Thi?u ?ng Ti?t): Ch? Th? ô 20g, B?ch ph?c linh, Ng?u t?t, ???ng qui, Th? ty t?, Phá c? ch?, m?i th? 12g, luy?n m?t làm hoàn, m?i l?n 12g, ngày 2 l?n.

2. Tr? lipid huy?t cao, x? c?ng ??ng m?ch, cao huy?t áp, b?nh ??ng m?ch vành: có tác d?ng làm gi?m ho?c h?t tri?u ch?ng, ?n ??nh b?nh, làm t?ng s?c, th??ng k?t h?p v?i Ngân h?nh di?p, Câu ??ng. Có công trình nghiên c?u dùng viên Hà th? ô ( m?i viên n?ng 0,25g g?m thu?c s?ng 0,81 trong ?ó 30% b?t Hà th? ô, 70% cao n??c ch? thành), m?i l?n u?ng 5 – 6 viên ( có ng??i u?ng 8 – 10 viên), ngày 3 l?n, dùng thu?c liên t?c trong 2 – 12 tu?n, lâu nh?t 14 tháng. Tr? 178 ca cholesterol huy?t thanh cao, k?t qu? t?t 38,2%, ti?n b? 23,6%, t? l? k?t qu? 61,8% cholesterol huy?t thanh gi?m bình quân 39mg% trong ?ó 32% b?nh nhân gi?m xu?ng m?c bình th??ng, ??i v?i b?nh nhân v?a và cao, k?t qu? t?t ( B?nh vi?n Nhân dân Th??ng h?i s? 3 tr?c thu?c Y h?c vi?n ?i?u tr? tr? b?ng viên Hà th? ô, Báo Công nghi?p Y d??c 1974,6:1).

Tr? huy?t áp cao, dùng bài Hà th? ô h?p t?: Ch? Hà th? ô, Sinh ??a, Huy?n sâm, Sinh B?ch th??c, N? trinh t?, H?n liên th?o, Sa uy?n t?t lê, Hy thiêm th?o, Tang ký sinh, Hoài Ng?u t?t, m?i th? 12g, s?c n??c u?ng.

Image result for Công d?ng c?a cây hà th? ô

3.Tr? s?t rét lâu ngày, th??ng âm khó lành: dùng bài: Hà th? ô 40g, Sài h? 12g, ??u ?en 20g, s?c n??c ph?i s??ng 1 ?êm, sáng h?m lên u?ng nóng. Hà Nhân ?m: Ch? Hà th? ô 16g, ??ng sâm, ???ng qui, Tr?n bì, Oåi kh??ng, m?i th? 12g, s?c u?ng.

4. Tr? táo bón: tr? táo bón do huy?t h?, tân d?ch hao t?n, dùng T? th?ch, ??n th?ch, ??n sâm, Ng? v? t?, Toan táo nhân, Xuyên khung ( l??ng nh?), có k?t qu?. Có tác gi? dùng d?ch tiêm Hà th? ô 20% tiêm b?p m?i l?n 4ml, ngày 1 l?n, 20 – 30 ngày là m?t li?u trình; tr??ng h?p n?ng chích 1 ngày 2 l?n, cách nh?t, li?u trình 15 – 20 ngày, ngh? 15 – 20 ngày, ng? khá h?n thì 9 ngày 1 l?n ho?c u?ng Hà th? ô m?i l?n 5 – 7 viên ( 0,5g/viên), ngày 3 l?n, tr??ng h?p u?ng lâu dài, ngày 2 l?n sáng t?i. Tr??ng h?p b?nh nh? ho?c b?nh gi?m, m?i t?i u?ng 6 – 10 viên tr??c lúc ng?. U?ng và chích thay ??i dùng. ?ã tr? 141 ca, kh?i lâm sàng 53,9%, ti?n b? ng? t?t 44,7%, t? l? có k?t qu? 98,6%, theo tác gi? t?t h?n lo?i thu?c ng? Bromure và Meprobamate ( B?nh vi?n 201 Gi?i phóng quân, Phân tích lâm sàng 141 ca m?t ng? b?ng Hà th? ô, Thông tin Trung th?o d??c 1974,5:38).

5. Tr? ho gà: dùng Hà th? ô 6 – 12g, Cam th?o 1,5 – 3g, m?i ngày 1 thang s?c, chia 4 – 6 l?n u?ng, có ng??i u?ng xong tiêu ch?y nh?, dùng Kha t? ho?c Anh túc xác. ?ã tr? 35 ca kh?i 19 ca, c? b?n kh?i 8 ca, ti?n b? 4 ca, không k?t qu? 1 ca ( V??ng Kh?i Minh, Báo cáo v? k?t qu? b??c ??u ?i?u tr? ho gà b?ng Hà th? ô, Báo Trung y Giang tô 1965,3:10).

6. Tr? s?t rét: Dùng Hà th? ô 18 – 25g, Cam th?o 1,5 – 3g, tr? em gi?m l??ng, s?c ??c sau 2 gi?, chia 3 l?n u?ng tr??c b?a ?n. Tr? 17 ca k?t qu? ??u t?t ( V??ng Kha?i Minh, Báo cáo 17 ca s?t rét ?i?u tr? b?ng Hà th? ô, Báo Y h?c Qu?ng ?ông 1964,4:31).

8. Tr? tóc b?c: Dùng Hà th? ô ch?, Th?c ??a hoàng m?i th? 30g, ???ng qui 15g, ngâm vào 1000ml r??u tr?ng 10 – 15 ngày, sau cùng m?i l?n 15 – 30ml, u?ng liên t?c cho ??n khi k?t qu?. ?i?u tr? 36 ca ( 20 ca b?c t?ng ?ám, 16 ca r?i rác b?nh kéo dài t? 1 ??n 10 n?m, k?t qu? kh?i 24 ca, ti?n b? 8 ca, t? l? k?t qu? 88,9% ( Tri?u H?ng Bân, R??u Hà th? ô tr? tóc b?c, T?p chí Trung Y S?n ?ông 1983,4:41).

9. Tr? t?n th??ng th?n kinh quay: dùng Hà th? ô 30g s?c, chia u?ng sáng và chi?u, li?u trình 1 tháng. Theo dõi 14 ca, t? l? kh?i 86,7% ( Truy?n B?ng Liêu, Báo cáo 14 ca t?n th??ng th?n kinh quay tr? b?ng Hà th? ô, T?p chí Trung hoa Trung y c?t th??ng khoa 1988,1:34).

10. Ngoài ra còn có báo cáo dùng tr? m? ?ay, l? nh?t, tr? n?t ru?i, tinh trùng y?u.

Gi?i thi?u m?t s? bài thu?c ??n gi?n có Hà th? ô th??ng dùng trong nhân dân ?? b? d??ng ??i v?i ng??i suy nh??c:

Hà th? ô 10g, ??i táo 5g, Thanh bì 2g, Tr?n bì 3g, Sinh kh??ng 3g, Cam th?o 2g, n??c 600ml, chia 3 l?n u?ng trong ngày.

Hà th? ô hoàn: Hà th? ô 1.800g thái m?ng, Ng?u t?t 600g thái m?ng. Hai v? tr?n ??u, dùng 1 ??u to ??u ?en ?ãi s?ch. Cho thu?c vào chõ, c? m?t l??t thu?c 1 l??t ??u. ?? chín ??u, l?y thu?c ra ph?i khô. Làm nh? v?y 3 l?n r?i tán b?t. L?y th?t Táo ?en tr?n v?i b?t làm thành viên 0,5g, ngày u?ng 3 l?n, m?i l?n 30 viên, dùng r??u hâm nóng, chiêu thu?c ( theo Hòa t? c?c ph??ng).

Hà th? ô tán ( B?n th?o c??ng m?c): Hà th? ô c?o v?, thái m?ng, ph?i khô, tán b?t. Ngày u?ng 4g vào sáng s?m, chiêu v?i r??u.

3. Nguy hi?m khôn l??ng vì hà th? ô th?t gi? khó phát hi?n

M?t l??ng y cho bi?t, ông không bao gi? dám dùng hà th? ô hi?n bán ? th? tr??ng vì chúng th?t – gi? l?n l?n và không th? ??m b?o ch?t l??ng. B?i, theo kinh nghi?m c?a ông, hà th? ô ?? th?t và ??t ch?t l??ng, ngoài màu s?c còn có th? nh?n bi?t mùi c?a nó r?t th?m, g?n nh? nhân sâm. H?n n?a, giá g?c 1kg hà th? ô ?? bán t?i Sapa ?ã là 140 ngàn ??ng, ch? làm sao có giá 40 – 65 ngàn ??ng/kg ???c. Ông cho bi?t thêm, hà th? ô th?t n?u ch? bi?n ?úng cách (khá ph?c t?p không n?m trong ph?m vi bài vi?t này) thì giá thành có th? lên ??n 600 ngàn ??ng/kg.

Theo các d??c s?, hà th? ô ph?i ch? bi?n k? ?? gi?m b?t thành ph?n tannin có s?n trong d??c li?u. Thành ph?n này n?u có nhi?u s? làm cho hà th? ô có v? chát, u?ng vào s? kích ?ng niêm m?c d? dày, ??n ru?t s? làm s?n se niêm m?c ru?t, gi?m co th?t ru?t gây táo bón, tích t? ch?t ??c trong c? th?. N?u dùng lâu ngày s? có ?nh h??ng không t?t trên gan th?n. Còn n?u dùng hà th? ô ?ã lâu ngày b? bi?n ch?t ho?c ?m m?c s? có h?i cho gan, th?n.

M?t d??c s? còn cho bi?t thêm, hi?n c?ng có m?t s? m?u hà th? ô ?? ?ã b? chi?t xu?t m?t ph?n ho?c toàn b? ho?t ch?t tr??c khi ?em ra bán trên th? tr??ng ? d?ng d??c li?u khô. ?ó là tác h?i n?u dùng hà th? ô ch? bi?n không ?úng cách ho?c kém ch?t l??ng, còn dùng th? gi? nh? c? nâu thì sao? Có ng??i cho r?ng, c? nâu không ??c, b?ng ch?ng là ?ôi khi ng??i ta dùng nó nh? là m?t th? th?c ph?m. Th?c t?, c? nâu mu?n ?n ph?i g?t b? v? r?i ?em ngâm ? su?i nhi?u ngày m?i có th? dùng ???c, vì hàm l??ng tannin có trong c? nâu r?t cao. Ngoài ra khi dùng c? nâu ?? thay th? hà th? ô ??, ngoài vi?c không ??t hi?u qu? nh? mong mu?n có th? gây ??c cho c? th? n?u dùng lâu ngày.

Chuy?n k? r?ng ngày tr??c ? huy?n Nam Hà, Trung Qu?c, có m?t ông lão tên là ?i?n Nhi, th? tr?ng y?u ?t t? lúc sinh ra. M?t l?n ?i r?ng, ?i?n Nhi ?ào ???c m?t c? l? và th? ?em tán nh?, hòa v?i r??u u?ng. K? l? thay, sau m?t th?i gian u?ng, các b?nh ??u kh?i, tóc b?c b?ng ?en l?i, da c?ng, ng?c n? nh? m?i ?ôi m??i. Ông s?ng kh?e m?nh, th? ??n 160 tu?i. Th? c? ?ó chính là hà th? ô

Hà th? ô có hai lo?i: ?? và tr?ng. Tuy nhiên, hà th? ô ?? m?i là v? thu?c ?úng dùng trong ?ông y. Theo y h?c c? truy?n Trung Qu?c, lo?i c? này là v? thu?c quan tr?ng trong nhi?u bài thu?c b?.

Nhi?u nghiên c?u ?ã công nh?n, hà th? ô có tác d?ng v?i nhi?u b?nh lý nh? r?ng tóc, tóc b?c s?m. Chúng còn ???c dùng ?? ch?a ?au l?ng d??i, y?u kh?p g?i, y?u c?, li?t n?a ng??i, tinh th?n h?i h?p, chóng m?t, m?t ng?, suy nh??c th?n kinh, t?ng cholesterol máu và x? v?a ??ng m?ch. Ngoài ra, hà th? ô còn có th? giúp ch?ng lão hóa, t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch c?a c? th?, giúp nhu?n tràng, ?i?u ch?nh l??ng ???ng trong máu.

R?t nhi?u ng??i bi?t ??n hà th? ô nh? công d?ng làm tr? hóa mái tóc c?a lo?i c? này. M?t nghiên c?u th?c hi?n trên 48 ng??i, bao g?m 24 n? và 24 nam, trong ?? tu?i t? 30 – 60, cho th?y có nhi?u nguyên nhân gây ra tình tr?ng r?ng tóc nh? tu?i tác, c?ng th?ng, hút thu?c. H? ??u ???c dùng 4g c? hà th? ô, chia làm hai l?n trong ngày.

Sau m?t tháng ?i?u tr?, 91% nam gi?i và 87% ph? n? cho bi?t ch?ng r?ng tóc c?a mình ???c c?i thi?n t?t nh? tóc ít r?ng, kh?e và ?en h?n. Không ai trong s? h? g?p tác d?ng ph? trong th?i gian ?i?u tr?. Không ch? v?y, trong c? hà th? ô còn có ch?t ??m, tinh b?t, ch?t béo, ??c bi?t là có ch?t lexitin. ?ây là thành ph?n ch? y?u c?a h? th?n kinh, giúp ?i?u tr? th?n kinh suy nh??c, suy dinh d??ng, có l?i cho tim.

?ông y có bài thu?c ch?a th?n kinh suy nh??c, ?n u?ng khó tiêu dành cho ng??i già y?u, trong ?ó hà th? ô là v? thu?c chính: 10g hà th? ô, 5g táo ?en, 2g thanh bì, 3g tr?n bì, 3g sinh kh??ng, 2g cam th?o, 600ml n??c. T?t c? ?em s?c ??n khi còn kho?ng 200ml, u?ng ba l?n trong ngày.

N?u có bi?u hi?n nh? da nh?t nh?t, hoa m?t, chóng m?t, m?t ng?, b?n có th? b?i b? khí huy?t b?ng cách ?n cháo n?u v?i hà th? ô. B?n nên b?c hà th? ô trong v?i th?a r?i cho vào n?i, n?u chung v?i cháo. Khi cháo nh?, b?n v?t hà th? ô ra, nêm n?m tùy theo kh?u v?.

Công d?ng tuy?t v?i c?a hà th? ô - 1


Hà th? ô có r?t nhi?u công d?ng ch?a b?nh. (?nh minh h?a)

C?u k? h?n, b?n có th? l?y 30g hà th? ô nghi?n thành b?t, b?c ch?t trong túi v?i r?i nhét vào b?ng m?t con gà mái ?ã làm s?ch. B?n c?n h?m nh? món gà này b?ng n?i ??t r?i ?n trong ngày.

M?t cách ?? b?n d? dàng s? d?ng v? thu?c này là thái v?n hà th? ô, ng?u t?t, sinh ??a, ???ng quy r?i hâm v?i n??c sôi ?? u?ng thay trà.

Trên th? tr??ng hi?n nay có lo?i hà th? ô gi?, kém ch?t l??ng làm t? c? nâu ho?c hà th? ô tr?ng. ?? tránh mua ph?i hàng gi?, b?n nên xem xét th?t k? ho?c nh? ng??i bi?t v? các v? thu?c ?ông y ?i cùng.

Hà th? ô ?? có hình d?ng t??ng t? c? khoai lang, b? ngoài nhi?u ch? l?i lõm, c?ng, khó b?. Mi?ng c?t ngang bên trong màu h?ng, gi?a th??ng có lõi g? c?ng. Hà th? ô ?? có nhi?u b?t màu nâu h?ng, không mùi, v? ??ng chát.

ha thu o do Hà th? ô ??

N?u ?ang dùng hà th? ô tr? b?nh, b?n nên h?n ch? ?n huy?t ??ng v?t, c? c?i, các lo?i gia v? nh? hành, t?i. Ng??i b? táo bón, tiêu ch?y nhi?u không nên dùng hà th? ô. B?n c?n b?o qu?n hà th? ô ?ã ch? bi?n ? n?i khô thoáng, tránh ?m m?c vì khi b? m?c, chúng s? gây h?i cho gan và th?n. B?n có th? s? d?ng hà th? ô d??i d?ng thu?c s?c, thu?c tán, thu?c viên ??u có hi?u qu?.

?? làm ?en tóc, râu, kh?e gân x??ng, ng??i ta s? d?ng bài thu?c sau:

– 600g hà th? ô ??, 600g hà th? ô tr?ng ngâm v?i n??c vo g?o b?n ngày ?êm, c?o b? v?. ??u ?en ?ãi s?ch, cho m?t l??t hà th? ô, m?t l??t ??u ?en vào chõ, ?? chín r?i b? ??u l?y hà th? ô ph?i khô, r?i l?i ??. Ti?p t?c làm nh? v?y chín l?n r?i l?y hà th? ô s?y khô, tán b?t. Vi?c này nh?m t?n d?ng ch?t antycyanidin trong ??u ?en ?? gi?m tính chát và gây táo bón trong hà th? ô.

– 600g xích ph?c linh và 600g b?ch ph?c linh, c?o v?, tán b?t, ?ãi v?i n??c trong ??n khi s?ch, l?c l?y b?t l?ng, n?m l?i, t?m v?i s?a m? r?i ph?i khô.

– 320g ng?u t?t t?m r??u kho?ng m?t ngày, thái m?ng, ?? cùng hà th? ô v?i ??u ?en vào ba l?n ?? cu?i.

– 320g ???ng quy, 320g câu k? t?m r??u, ph?i khô, 320g th? ty t? t?m r??u giã nát, ph?i khô.

– 100g b? c?t chi tr?n v?i v?ng ?en, sao khô ??n lúc th?y mùi th?m.

Sau khi ch? bi?n xong, giã nát, tr?n ??u các v? thu?c trên, cho thêm m?t ong r?i vo thành viên 0,5g, chia thành ba l?n u?ng trong ngày, m?i l?n 50 viên. Ng??i dùng nên u?ng thu?c bu?i sáng b?ng r??u, tr?a u?ng v?i n??c g?ng, t?i dùng v?i n??c mu?i.

Theo lu?n tr? c?a y h?c c? truy?n, hà th? ô có nh?ng công d?ng chính là làm ?en râu tóc, có l?i cho vi?c sinh con và giúp kéo dài tu?i th?. Ngày nay, nhi?u nhà nghiên c?u d??c lí hi?n ??i c?ng ?ã ch?ng minh hà th? ô có tác d?ng ?i?u ch?nh r?i lo?i lipid máu, giúp ng?n ng?a tình tr?ng v?a x? ??ng m?ch, nâng cao kh? n?ng mi?n d?ch và kháng khu?n…

Theo Phununet

>> B?nh ti?u ???ng, nguyên nhân gây b?nh và bi?n pháp ch?a tr?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here