Hãy xòe ?ôi bàn tay ra tr??c m?t: B?n có th? ?oán b?nh qua 7 d?u hi?u này trên tay

0
564
D?u hi?u b?nh t?t
D?u hi?u b?nh t?t

Các bác s? ti?t l? nhìn tay c?ng có th? ch?n ?oán ???c m?t s? thay ??i trong c? th?. D??i ?ây là t?p h?p 7 d?u hi?u trên tay mà ai c?ng nên chú ý ?? t? khám phá ch?n ?oán tình tr?ng s?c kh?e c?a mình:

Lòng bàn tay ??

Hãy xòe ?ôi bàn tay ra tr??c m?t: B?n có th? ?oán b?nh qua 7 d?u hi?u này trên tay - ?nh 1.

Theo gi?i thích c?a nhóm các bác s? c?a trang Medicalnewstoday thì lòng bàn tay màu ?? (ho?c n?i v?t ban ??) có th? là d?u hi?u c?a các v?n ?? v? gan, ??c bi?t ?úng v?i nh?ng ng??i t? tu?i 50.

Thông th??ng, khu v?c rìa ngoài lòng bàn tay có màu ?? nh?ng lý do khi?n cho lòng bàn tay c?ng có màu ?? là do có m?t s? thay ??i trong s? cân b?ng n?i ti?t t? gây giãn m?ch máu. Viêm kh?p d?ng th?p c?ng có th? là m?t lý do khi?n lòng bàn tay có màu.

N?u phát hi?n nh?ng vùng màu ?? trên tay, t?t nh?t nên ??n b?nh vi?n ?? ???c các bác s? t? v?n và tìm ra lý do th?c s?. Cùng v?i ?ó, hãy c? g?ng có ch? ?? ?n u?ng lành m?nh và gi?m ?? u?ng có hàm l??ng c?n cao.

Lòng bàn tay ??t ??m m? hôi

Hãy xòe ?ôi bàn tay ra tr??c m?t: B?n có th? ?oán b?nh qua 7 d?u hi?u này trên tay - ?nh 2.

Có m?t s? lý do khi?n cho lòng bàn tay ?? m? hôi: Ng??i nhi?u m? hôi, stress, tuy?n giáp làm vi?c quá s?c…

Bác s? ph?u thu?t Wendy Denning c?a t? ch?c The Health Doctors t?i London nói r?ng: Lòng bàn tay ra m? hôi có th? là m?t d?u hi?u c?a nh?ng thay ??i ho?c có th? nghiêm tr?ng h?n ?ang x?y ra trong c? th?.

Trong tr??ng h?p ng??i b? b?nh ?? nhi?u m? hôi có th? dùng th? các ch?t ch?ng m? hôi m?nh. Ho?c có th? ??n b?nh vi?n ?? ???c kê ??n thu?c ch?a b?nh ra nhi?u m? hôi.

C? g?ng h?n ch? u?ng r??u và h?c cách ki?m soát m?c ?? c?ng th?ng (ng?i thi?n, t?p hít vào-th? ra). N?u không th?y có hi?u qu? thì ch?c ch?n nên ??n b?nh vi?n khám.

M?t ?? nh?y c?m và ng?a ran

Hãy xòe ?ôi bàn tay ra tr??c m?t: B?n có th? ?oán b?nh qua 7 d?u hi?u này trên tay - ?nh 3.

?ôi khi chúng ta th?c d?y v?i c?m giác r?ng chúng ta ?ã m?t ?i s? nh?y c?m, tê li?t trong m?t s? ph?n c?a c? th? và khi chúng ta di chuy?n tay chân b?t ??u ng?a ran.

Theo các chuyên gia y t? c?a Mayo Clinic, nguyên nhân hi?n t??ng này ch? vì chúng ta ?ã nh?n m?nh vào dây th?n kinh c?m giác quá lâu. C?m giác ng?a ran là th?i gian mà các dây th?n kinh b?t ??u tr? l?i làm vi?c bình th??ng.

Trong m?t s? tr??ng h?p khác, các tri?u ch?ng này xu?t hi?n ? tay có th? là d?u hi?u c?a m?t v?n ?? nghiêm tr?ng h?n nh? ch?ng thoái hóa c? t? cung, h?i ch?ng ?ng c? tay, huy?t kh?i t?nh m?ch chi, ch?n th??ng cánh tay, thi?u máu ho?c ti?u ???ng.

N?u th??ng xuyên b? m?t ?? nh?y ? tay mà không có lý do rõ ràng, hãy ??n g?p bác s? ?? ???c ch?n ?oán và ?i?u tr? s?m.

Da tay khô

Hãy xòe ?ôi bàn tay ra tr??c m?t: B?n có th? ?oán b?nh qua 7 d?u hi?u này trên tay - ?nh 4.

Nghiên c?u c?a các chuyên gia s?c kh?e t?i ??i h?c Y Pramukhswami Medical College ? ?n ?? cho th?y, nh?ng lý do ph? bi?n nh?t cho da tay khô là m?t n??c và thi?u h?t estrogen, ?i ?ôi v?i th?i k? mãn kinh.

?? tránh m?t n??c thì cách ??n gi?n nh?t là u?ng ?? n??c và s? d?ng kem d??ng ?m cho tay. Ngoài ra, b? sung cá, các lo?i h?t có d?u vào ch? ?? ?n u?ng. Cách khác n?a là ??n b?nh vi?n ?? i?u tr? thay th? hormone s? giúp ki?m soát s? s?t gi?m estrogen.

Tay run r?y

Hãy xòe ?ôi bàn tay ra tr??c m?t: B?n có th? ?oán b?nh qua 7 d?u hi?u này trên tay - ?nh 5.

Tay run r?y có th? là d?u hi?u c?a các v?n ?? s?c kh?e nghiêm tr?ng nh? b?nh Parkinson. N?u lo l?ng nghiêm tr?ng, hãy ??n b?nh vi?n ?? ki?m tra. rung tâm Ki?m soát và Phòng ng?a D?ch b?nh (CDC) ?ánh giá c?n b?nh này là nguyên nhân t? vong th? 14 t?i Hoa K?.

Trong khi ?ó, h?n ch? u?ng cà phê và r??u m?nh vì nh?ng ?? u?ng này c?ng có th? gây ra run r?y tay chân. Các lý do khác có th? khi?n run tay là lo âu và c?ng th?ng quá m?c.

Móng tay y?u

Hãy xòe ?ôi bàn tay ra tr??c m?t: B?n có th? ?oán b?nh qua 7 d?u hi?u này trên tay - ?nh 6.

Các bác s? c?a trang Medicalnewstoday nh?n ??nh móng tay y?u ho?c n?t có th? là tri?u ch?ng thi?u k?m. K?m th?c s? quan tr?ng ??i v?i s?c kh?e c?a chúng ta, nó thúc ??y vi?c ch?a lành v?t th??ng, giúp t? bào phân chia và t?ng c??ng h? mi?n d?ch.

M?t s? lo?i th?c ph?m giàu k?m có th? thêm vào ch? ?? ?n u?ng nh? y?n m?ch, các lo?i h?t và th?t. Các bác s? c?ng khuyên nên dùng k?m nh? m?t ch?t b? sung n?u m?c ?? k?m trong c? th? th?p.

Ngón tay có u c?c

Hãy xòe ?ôi bàn tay ra tr??c m?t: B?n có th? ?oán b?nh qua 7 d?u hi?u này trên tay - ?nh 7.

N?u ngón tay trông gi?ng nh? m?t cái dùi cui ho?c m?t cái dùi tr?ng, móng tay và ngón tay n?i các c?c u nh? c? hành thì th??ng là do c? th? b? thi?u h?t oxy.

Bác s? Richard Russell, bác s? t? v?n hô h?p n?i ti?ng ng??i Anh cho bi?t, ?ó có th? là tri?u ch?ng c?a m?t c?n b?nh nghiêm tr?ng h?n nh? ung th? ph?i ho?c b?nh tim. ??n b?nh vi?n khám ?? nh?n ???c t? v?n chuyên nghi?p và ch?n ?oán chính xác nh?t.

Theo Brightside/Kenh14

>> Các v?n ?? s?c kh?e có th? gây ra tr?m c?m

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here