Hi?u rõ ?? ch?n nguy bi?n do s?i

0
544
b?nh s?i ? tr? em
b?nh s?i ? tr? em

Ng??i l?n co? thê? m??c n?u ch?a m??c ho??c ch?a tiêm v??c-xin pho?ng bê?nh.

s?i tuy ít gây t? vong nh?ng co? thê? gây ra nhiê?u biê?n ch??ng, trong ?o? hay g??p la? biê?n ch??ng viêm ????ng hô hâ?p, ??c bi?t nê?u không ch?m so?c tô?t tr? se? dê? bi? suy dinh d??ng sau m??c s??i.

Dâ?u hiê?u nhâ?n biê?t

Trên lâm sa?ng bê?nh s??i diê?n biê?n qua 4 th??i ky?:

Th??i ky? nung b?nh: Kho?ng 10 – 12 ngày sau khi ti?p xúc v?i siêu vi s?i.

Th??i ky? kh?i phát (giai ?o?n viêm xu?t ti?t): 3 – 4 ngày. S?t nh? ho?c v?a, sau s?t cao; Viêm xu?t ti?t m?i, h?ng, m?t: ch?y n??c m?t n??c m?i, ho, viêm màng ti?p h?p, m?t có g? kèm nhèm, s?ng n? mi m?t.

N?i ban xu?t hi?n (ngày th? hai): g?i là h?t Koplick, ?ó là các h?t tr?ng, nh? nh? ??u ?inh ghim, t? vài n?t ??n vài ch?c n?t m?c ? niêm m?c má (phía trong mi?ng, ngang r?ng hàm), xung quanh h?t Koplick niêm m?c má th??ng có sung huy?t.

Các h?t Koplick ch? t?n t?i 24 – 48 gi?. ?ây là d?u hi?u có giá tr? ch?n ?oán s?m và ch?c ch?n. H?ch b?ch huy?t s?ng. Xét nghi?m ? giai ?o?n này có b?ch c?u t?ng v?a, neutro t?ng.

Hi?u rõ ?? ch?n nguy bi?n do s?i - ?nh 1.

B?nh s?i thông th??ng lành tính, v?t ban s? nh?t d?n r?i bi?n m?t sau kho?ng 1 tu?n.

Th??i ky? toàn phát (giai ?o?n m?c ban): ban m?c ngày th? 4 – 6, ban dát s?n, ban nh? h?i n?i g? trên m?t da, gi?a các ban là kho?ng da lành.

Ban m?c r?i rác hay dính li?n v?i nhau thành t?ng ?ám tròn 3 – 6mm. Ban m?c theo th? t?: Ngày 1: m?c ? sau tai, lan ra m?t; Ngày 2: lan xu?ng ??n ng?c, tay; Ngày 3: lan ??n l?ng, chân. Ban kéo dài 6 ngày r?i l?n theo th? t? trên.

Ban m?c ? trong niêm m?c (n?i ban): ? ???ng tiêu hóa gây r?i lo?n tiêu hóa, ?i l?ng, ? ph?i gây viêm ph? qu?n, ho.

Toàn thân: khi ban b?t ??u m?c, toàn thân n?ng lên, s?t cao h?n, m?t h?n.

Khi ban m?c ??n chân nhi?t ?? gi?m d?n, tri?u ch?ng toàn thân gi?m d?n r?i h?t. Xét nghi?m ? giai ?o?n này có b?ch c?u gi?m, neutro gi?m, lympho t?ng.

Th??i ky? lui b?nh (giai ?o?n ban bay): Th??ng vào ngày th? 6 ban b?t ??u bay. Ban bay theo th? t? t? m?t ??n thân mình và chi, ?? l?i các n?t thâm có tróc da m?ng, m?n ki?u b?i phâ?n hay v?y cám.

Nh?ng ch? da thâm c?a ban bay và ch? da bình th??ng t?o nên màu da loang l? g?i là d?u hi?u “v?n da h?” ?ó là d?u hi?u ?? truy c??u ch?n ?oán. Toàn thân b?nh nhân h?i ph?c d?n n?u không bi?n ch?ng…

B?nh s?i thông th??ng là lành tính. ? th? nh? thì kho?ng m?t tu?n sau, nh?ng v?t ?o? này s? nh?t d?n, v?t nào xu?t hi?n tr??c s? h?t tr??c ?? l?i trên da d?u hi?u v?n da h?. Tuy nhiên, c?n th?n tr?ng v?i nh??ng biê?n ch??ng do s??i.

Bi?n ch?ng ???ng hô h?p

Biê?n ch??ng hô hâ?p la? biê?n ch??ng hay g??p trong bê?nh s??i.

Viêm thanh qu?n: Giai ?o?n s?m là do virut s?i: xu?t hi?n ? giai ?o?n kh?i phát, giai ?o?n ??u c?a m?c ban th??ng m?t theo ban, gây c?n khó th? do co th?t thanh qu?n.

Giai ?o?n mu?n: do b?i nhi?m (hay g?p do t? c?u, liên c?u, ph? c?u…), xu?t hi?n sau m?c ban. Di?n bi?n th??ng n?ng: s?t cao v?t lên, ho ông ?ng, khàn tiêng, khó th?, tím tái.

Viêm ph? qu?n: Th??ng do b?i nhi?m, xu?t hi?n vào cu?i th?i kì m?c ban. Bi?u hi?n s?t l?i, ho nhi?u, nghe ph?i có ran ph? qu?n, b?ch c?u t?ng, neutro t?ng, Xquang có hình ?nh viêm ph? qu?n.

Viêm ph? qu?n – ph?i: Do b?i nhi?m, th??ng xu?t hi?n mu?n sau m?c ban. Bi?u hi?n n?ng: s?t cao khó th?, khám ph?i có ran ph? qu?n và ran n?; Xquang có hình ?nh ph? qu?n ph? viêm (n?t m? r?i rác hai ph?i).

B?ch c?u t?ng, neutro t?ng, th??ng là nguyên nhân gây t? vong trong b?nh s?i, nh?t là ? tr? nh?.

Cách ch?m sóc tr? khi b? s?i

B?nh s??i do virut gây ra nên cho ??n nay ch?a có thu?c ?i?u tr? ??c hi?u mà ch? y?u là ?i?u tr? tri?u ch?ng – ch?m sóc và nuôi d??ng.

Khi tr? b? s?i, các b?c ph? huynh c?n chú ý nh?ng ?i?u d??i ?ây: Kiêng gió, gi? v? sinh s?ch s? cho tr?, cách ly tr? khi phát hi?n d?u hi?u c?a s?i; th??ng xuyên vê? sinh thân thê? sa?ch se?; Cho tr? ?n các th?c ?n l?ng, d? tiêu và u?ng n??c hoa qu?; không nên cho tr? ?n các lo?i th?y s?n, ha?i sa?n;

Cho tr? u?ng 6-8 c?c n??c m?i ngày ?? gi?m tình tr?ng m?t n??c khi sô?t; Nh? thu?c m?i và thu?c m?t cho tr? 3- 4 l?n/ngày; N?u tr? không xu?t hi?n nh?ng bi?n ch?ng do s?i thì tuy?t ??i không cho tr? u?ng kháng sinh, ch? nên dùng thuô?c bô? nh? B1, C…

N?u xu?t hi?n nh?ng bi?n ch?ng thì nên cho tr? u?ng kha?ng sinh theo ch? ??nh c?a bác s? ho?c cho tr? nh?p vi?n ?? ?i?u tr?.

L??i khuyên cu?a thâ?y thuô?c

Tiêm v?c-xin là bi?n pháp phòng ng?a t?t nh?t. Tiêm mu?i th?? nhâ?t khi tre? ????c 9 tha?ng tuô?i; Gi? gìn v? sinh thân th? cho tr? (thay qu?n áo, t?m r?a s?ch s? cho tr? m?i ngày, gi? v? sinh phòng ng?, ch?n, ??m…).

Theo S?c kh?e ??i s?ng

>> Nhìn n??c m?i ?oán b?nh: N?u các m? ?? ý có th? bi?t b?nh c?a con

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here