Không ?n c?m ?? gi?m cân là sai ch?ng lên sai: Hãy ?n tinh b?t thông minh nh? chuyên gia

0
544
gi?m cân hi?u qu?
gi?m cân hi?u qu?

Nhi?u ng??i b? t?ng cân theo th?i gian v?i nhi?u nguyên nhân khác nhau. ?? có cân n?ng tr? v? m?c lý t??ng, câu h?i ??t ra là làm th? nào ?? ?n th?c ph?m ch? y?u(tinh b?t) trong quá trình gi?m cân ?? có th? có hi?u qu? gi?m cân nhanh h?n.

Sau ?ây là bài phân tích c?a các chuyên gia dinh d??ng s?c kh?e trên kênh Tin t?c S?c kh?e (TQ) giúp b?n hi?u rõ cách ?n c?m ?úng, giúp quá trình gi?m cân và duy trì cân n?ng h?p lý, hi?u qu?, không ph?m ph?i sai l?m khi b? c?m ra kh?i th?c ??n b?a ?n, t? ?ó có ???c s? kh?e m?nh toàn di?n.

1, Khái ni?m th?c ph?m ch? y?u/th?c ph?m chính là gì?

Th?c ph?m ch? y?u trong b?a ?n ???c xem là ngu?n n?ng l??ng chính trong ch? ?? ?n u?ng c?a chúng ta nên ???c g?i là th?c ph?m chính. Nói theo khoa h?c, th?c ph?m ch? y?u ??i di?n cho th?c ph?m có th? cung c?p carbohydrate cho c? th?.

Khi carbohydrate ?i vào c? th?, nó s? ???c tiêu hóa thông qua h? tiêu hóa. Khi carbohydrate ???c tiêu hóa, phân t? nh? nh?t s? chuy?n hóa tr? thành glucose. Cu?i cùng, d??i tác d?ng c?a insulin, các ch?t này s? ???c g?i vào các t? bào, s? ???c chuy?n ??i thành n?ng l??ng.

Các lo?i th?c ph?m ch? y?u chúng ta th??ng ?n là c?m, cháo, bánh mì, các lo?i bún, mi?n, ph?, các ch? ph?m t? g?o, khoai thu?c nhóm tinh b?t.

Không ?n c?m ?? gi?m cân là sai ch?ng lên sai: Hãy ?n tinh b?t thông minh nh? chuyên gia - ?nh 1.

Giá tr? c?a th?c ph?m ch? y?u ??i v?i c? th? là gì?

Nói m?t cách ??n gi?n, m?c ?ích chính c?a th?c ph?m ch? y?u là cung c?p ???ng cho c? th? chúng ta.

H?n n?a, các lo?i th?c ph?m ch? y?u khác nhau có t?c ?? tiêu hóa ???ng khác nhau, có ?nh h??ng khác nhau ??n ch?c n?ng ho?t ??ng c?a insulin.

Chúng ta c?n bi?t r?ng s? h?p th? ???ng càng nhanh, áp l?c lên insulin càng l?n và áp l?c insulin quá nhi?u s? gây t?n h?i ??n ch?c n?ng c?a nó, nghiêm tr?ng h?n s? làm t?ng kh? n?ng chúng ta m?c b?nh ti?u ???ng/?ái tháo ???ng.

Không ?n c?m ?? gi?m cân là sai ch?ng lên sai: Hãy ?n tinh b?t thông minh nh? chuyên gia - ?nh 2.

T?i sao nhi?u chuyên gia dinh d??ng hi?n nay khuyên chúng ta nên ?n nhi?u ng? c?c nguyên h?t/ng? c?c thô?

Lý do l?n nh?t là t?c ?? t?ng l??ng ???ng trong máu c?a th?c ph?m ngu?n g?c h?t thô t??ng ??i ch?m.

Ngoài tinh b?t, ng? c?c thô c?ng r?t giàu ch?t x?, vitamin B và nhi?u ch?t dinh d??ng khác có l?i cho c? th? chúng ta. Nh?ng th? này có th? có tác ??ng tích c?c ??n s?c kh?e c?a ???ng ru?t, da và tóc c?a chúng ta.

Chúng ta bi?t r?ng, các lo?i ng? c?c t?t mà chúng ta ?ang ?n hàng ngày hi?n nay, ?ã tr?i qua quá trình gia công ch? bi?n (ví d? nh? g?o ???c xay xát quá k?).

Trong quá trình ch? bi?n ?ó, chúng ta lo?i b? ch?t x? t? v? h?t g?o, làm cho h?t g?o m?m và tr?ng h?n. Do nguyên nhân này, làm ?nh h??ng ??n kh?u v? khi ?n u?ng, c?ng nh? các ch?t dinh d??ng, vitamin và khoáng ch?t khác nhau b? m?t ?i. Giá tr? dinh d??ng c?a nó s? b? gi?m ?áng k?.

Nh?ng l?i th? c?a chúng (g?o xát k?) là có kh?u v? t?t h?n, d? tiêu hóa h?n và phù h?p và thu?n l?i ?? tiêu th? lâu dài. N?u mu?n bi?t s? khác bi?t, b?n có th? h?i nh?ng ng??i l?n tu?i trong gia ?ình, ngày x?a ph?i ?n g?o thô nhi?u thì có ngon nh? g?o xay xát k? th?i nay hay không?

Câu tr? l?i có th? là g?o thô s? không ngon b?ng g?o tinh, khó ?n h?n và n?u ph?i ?n quá th??ng xuyên, không d? tiêu hóa b?ng g?o tinh ch?.

T?t nhiên, các quy trình ch? bi?n c?a máy móc tr??c ?ây không ???c hi?n ??i và t?t nh? bây gi?, và n?u bây gi? b?n ?n tr? l?i lo?i g?o thô (xay xát ch?a k?) thì kh?u v? s? khác. S? d? ?n h?n so v?i g?o tr??c ?ây.

So v?i các lo?i th?c ph?m ch? y?u, ch?ng h?n nh? m?t ong và các lo?i ???ng khác nhau, nh?ng th? này ch? là ???ng ??n gi?n. Ngoài vai trò c?a chúng trong vi?c c?i thi?n v? giác, v? c? b?n chúng không có ch?t dinh d??ng nào khác và ít có giá tr? ??i v?i s?c kh?e c?a chúng ta.

Và nhi?u công ty th?c ph?m s? d?ng r?t nhi?u ???ng ?? ch? bi?n th?c ph?m, ?i?u này không gì khác h?n là t?ng h??ng v? c?a th?c ph?m, ?? có ???c doanh s? t?t h?n.

Do ?ó, h?u h?t các lo?i th?c ph?m/món ?n m?i ra ??i ngay nay s? không ngon n?u b?n không thêm nhi?u ???ng và ch?t béo, h??ng v? c?a món ?n hi?n ??i có th? không ???c c?i thi?n nhi?u n?u thi?u ???ng và d?u m?.

H?u h?t các lo?i th?c ph?m lành m?nh ??u khó ?n, ?ó là lý do nhi?u ng??i không thích ?n chúng. S? h?p d?n c?a món ?n hi?n ??i ??u có s? tham gia c?a ???ng và ch?t béo.

Không ?n c?m ?? gi?m cân là sai ch?ng lên sai: Hãy ?n tinh b?t thông minh nh? chuyên gia - ?nh 3.

Làm th? nào ?? ?n th?c ph?m chính có th? d? dàng gi?m cân thành công mà không ph?i b? c?m ra kh?i b?a ?n?

1. Ki?m soát l??ng th?c ?n h?p lý

Cho dù là lo?i th?c ph?m nào, ?n quá nhi?u s? có tác ??ng tiêu c?c ??n c? th? c?a chúng ta, và t?t nhiên các lo?i ng? c?c thô c?ng không ngo?i l?.

M?c dù ng? c?c thô có nhi?u tác ??ng tích c?c ??n c? th? chúng ta, nh?ng n?u chúng ta ?n quá nhi?u, chúng ta s? bi?n nh?ng ?i?u t?t thành ?i?u x?u. B? sung n?ng l??ng quá m?c c?ng s? khi?n chúng ta t?ng cân, do ?ó ?nh h??ng ??n s?c kh?e th? ch?t c?a chúng ta.

L??ng th?c ?n ch? y?u hàng ngày ???c Hi?p h?i Dinh d??ng Trung Qu?c khuy?n ngh? là t? 250 ??n 400 gram. Trong s? các gram này, th?c ph?m ng? c?c nguyên h?t và các lo?i ??u chi?m t? 50 ??n 150 gram, và th?c ph?m t? khoai chi?m t? 50 ??n 100 gram.

Không ?n c?m ?? gi?m cân là sai ch?ng lên sai: Hãy ?n tinh b?t thông minh nh? chuyên gia - ?nh 4.

2, L??ng th?c ?n ch? y?u/tinh b?t hàng ngày nên là s? k?t h?p h?p lý c?a ba b?a ?n m?i ngày

N?u chúng ta ?n quá nhi?u th?c ph?m chính trong m?t b?a ?n, thì nên gi?m s? l??ng trong hai b?a ?n khác. ??i v?i b?a t?i, t?t nh?t là nên ?n nhi?u rau xanh ho?c thêm ít protein lành m?nh làm thành ph?n chính. T?t nhiên, ?i?u này ch? ?? t?o ?i?u ki?n cho tiêu hóa thu?n l?i và giúp b?n ng? ngon h?n.

N?u có mâu thu?n gi?a th?i gian ?n u?ng và th?i gian t?p th? d?c vào bu?i t?i, thì chúng ta có th? ?n m?t ít bánh mì ho?c th?c ph?m t? khoai trong vòng n?a gi? ho?c m?t gi? tr??c khi t?p th? d?c.

Sau khi t?p th? d?c xong, ?n m?t s? th?c ph?m giàu protein, ch?ng h?n nh? tr?ng, ?c gà, b?t protein, v.v … Ngoài ra, chúng ta c?ng có th? tr?n m?t s? lo?i rau xanh t??i,… ?ó là nh?ng l?a ch?n t?t.

Không ?n c?m ?? gi?m cân là sai ch?ng lên sai: Hãy ?n tinh b?t thông minh nh? chuyên gia - ?nh 5.

3, ??m b?o ?a d?ng hóa ch? ?? ?n u?ng và dinh d??ng toàn di?n

S? ?a d?ng hóa c?a ch? ?? ?n u?ng và dinh d??ng toàn di?n c?ng r?t quan tr?ng.

N?u th?c ph?m ch? y?u hàng ngày c?a chúng ta là m?t ít c?m, c?m rang/chiên ho?c bánh v.v. thì cu?i cùng chúng ta ch? ?n hai lo?i có ngu?n g?c tinh b?t chính là g?o và mì tr?ng, ?ây là s? ??n ?i?u c?a ch? ?? ?n u?ng mà b?n có th? c?n ph?i ?i?u ch?nh.

Trên th?c t?, ngoài nh?ng th? này (c?m, bánh mì), còn có nhi?u ngu?n th?c ph?m ch? y?u, ch?ng h?n nh?: g?o nâu, y?n m?ch, ??u nành và ??u ?en, và th?c ph?m ch? y?u là khoai các lo?i bao g?m khoai lang, khoai tím và khoai m?…

Chúng ta ph?i bi?t r?ng, th?c ph?m tr?i qua quy trình ch? bi?n càng nhi?u, giá tr? dinh d??ng c?a chúng s? càng m?t ?i nghiêm tr?ng.

Th?c ph?m có hàm l??ng n??c càng nhi?u, hàm l??ng dinh d??ng và n?ng l??ng t?ng th? c?a chúng càng th?p. Càng nhi?u ch?t béo ???c thêm vào trong quá trình ch? bi?n, t?ng n?ng l??ng c?a chúng s? càng l?n và tiêu th? quá m?c c?ng s? gây ra béo phì.

Không ?n c?m ?? gi?m cân là sai ch?ng lên sai: Hãy ?n tinh b?t thông minh nh? chuyên gia - ?nh 6.

Cu?i cùng, ?? t?ng h?p l?i gi?i pháp, b?n c?n chú ý:

Th?c ph?m ch? y?u là nhóm dinh d??ng t?t nhiên b?n c?n ph?i ?n, nh?ng khi ?n, chúng ta ph?i chú ý ??n s? ?a d?ng c?a ch? ?? ?n u?ng, dinh d??ng toàn di?n, l??ng ?n vào và s? k?t h?p h?p lý gi?a th?c ph?m thô và th?c ph?m tinh ch?.

Ngoài ra, các lo?i th?c ph?m nh? bánh ng?t và bánh mì ch? bi?n qua nhi?u cách khác nhau ???c làm t? mì và g?o có ch?a ch?t béo s? gây ?nh h??ng l?n ??n s?c kh?e c?a chúng ta.

M?c dù có th? ?n các lo?i bánh này, nh?ng hãy ?n ít, ??c bi?t là v?i nh?ng ng??i ?ang trong quá trình gi?m cân.

*Theo Health/Soha

>> 8 lo?i n??c ép giúp gi?m cân và th?i ??c hi?u qu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here