Làm gì ?? kéo dài tu?i thanh xuân thêm 10-20 n?m?

0
582
bí quy?t tr? lâu
bí quy?t tr? lâu

Có 3 y?u t? ?? trông b?n tr? h?n tu?i th?c c?a mình. ?ó là: Làn da, vóc dáng và tâm lý l?c quan, sáng s?a.

?n ng? c?c nguyên h?t

Làm gì ?? kéo dài tu?i thanh xuân thêm 10-20 n?m? - ?nh 1

Ng? c?c nguyên h?t là các lo?i ng? c?c có l?p v? tr?u bên ngoài, thành ph?n giàu ch?t x?, vitamin, protein, khoáng ch?t g?m: lúa m?ch, g?o l?t, h? nhà ??u, b?p, y?n m?ch… ?n ng? c?c nguyên h?t giúp mang l?i cho b?n ít calories, giàu protein, ch?t x? và vitamin, r?t t?t cho s?c kh?e vóc dáng và làn da.

?n nhi?u ch?t x?

Làm gì ?? kéo dài tu?i thanh xuân thêm 10-20 n?m? - ?nh 2

Các lo?i rau xanh, hoa qu? hay các th?c ph?m h? nhà ??u r?t giàu ch?t x?. Tiêu th? ch?t x? là cách ?i?u ch?nh l??ng ???ng trong máu h?u hi?u, ch?ng l?i quá trình glycation d?n ??n lão hóa s?m.

T?ng c??ng carnosine

Làm gì ?? kéo dài tu?i thanh xuân thêm 10-20 n?m? - ?nh 3

Carnosine có nhi?u trong tr?ng, th?t gia súc, gia c?m, cá… không ch? giúp ch?ng lão hóa mà còn có kh? n?ng ch?ng nguy c? ?ái tháo ???ng type 2 và t?ng c??ng hi?u su?t t?p th? d?c.

Làm s?ch và d??ng da

Làm gì ?? kéo dài tu?i thanh xuân thêm 10-20 n?m? - ?nh 4

C?n lên k? ho?ch t?y da ch?t ??u ??n ?? giúp gia kh?e m?nh. Làn da t??i m?i, không b? l?p da khô và t? bào ch?t bám vào s? d? dàng th?m th?u các d??ng ch?t d??ng ?m t?t h?n.

C?n nghiên c?u k? tính ch?t làn da c?a mình ?? ch?n lo?i kem d??ng cho phù h?p. M?i khi ra ???ng, c?n chú ý che ch?n, b?o v? tránh cho da ti?p xúc v?i cá y?u t? nh? ánh n?ng, khói b?i ô nhi?m.

Massage da th??ng xuyên

Làm gì ?? kéo dài tu?i thanh xuân thêm 10-20 n?m? - ?nh 5

Massage s? thúc ??y ?? ?àn h?i và khi?n các t? bào da ho?t ??ng, do v?y b?n nên th??ng xuyên th?c hi?n các bài massage nh? nhàng cho da m?t khi r?a m?t ho?c thoa kem d??ng, b?n s? th?y hi?u qu? làm ??p rõ nét h?n nhi?u.

Không th?c ?êm ?? có làn da ??p

Làm gì ?? kéo dài tu?i thanh xuân thêm 10-20 n?m? - ?nh 6

?? có làn da kh?e kho?n, c?ng bóng, không có qu?ng thâm d??i m?t thì vi?c ?i ng? s?m và ?? gi?c là ?i?u vô cùng quan tr?ng. Hãy lên k? ho?ch ?? không còn th?c sau 10 gi? ?êm. ?? cho gi?c ng? ngon và sâu h?n, hãy u?ng 1 c?c s?a ho?c ngâm mình trong n??c ?m v?i vài gi?t tinh d?u tr??c khi ?i ng?.

Gi?c ng? ngon không ch? giúp b?n tràn ??y tinh l?c vào bu?i sáng mà còn giúp tránh ???c s? lão hoá và stress.

T?p luy?n th? thao

Làm gì ?? kéo dài tu?i thanh xuân thêm 10-20 n?m? - ?nh 7

M?i ng??i luôn ngh? ?n u?ng gì ?? thanh l?c c? th?, ?ào th?i ??c t? mà không bi?t cách t?t nh?t ?? làm ?i?u ?ó là thông qua quá trình ?? m? hôi khi t?p luy?n th? d?c th? thao.

B?n hãy chú ý mà xem, tr? nh?ng v?n ??ng vi?n su?t ngày ph?i ph?i m?t t?p luy?n ngoài tr?i, thì nh?ng ng??i nh? HLV yoga, aerobic, gym, th? d?c nh?p ?i?u hay khiêu v? ??u trông tr? h?n tu?i r?t nhi?u.

?i?u quan tr?ng n?a là b?n c?n gi? cho mình tinh th?n h?ng hái l?c quan. ??ng quá gò bó mình trong nh?ng nguyên t?c ?n kiêng hay t?p luy?n c?ng nh?c, th?nh tho?ng hãy cho c? th? mình ngh? ng?i và làm theo nh?ng gì mà nó yêu c?u.

Minh Minh

Theo Phapluatdoisong

>> Cách ch?m sóc da m?t c?a ph? n? Nh?t – Bí quy?t làm nên v? ??p không tu?i cho các ch? em

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here