Lo?i qu? mùa hè ???c nhi?u ng??i yêu thích này có nhi?u l?i ích mà ch?a ch?c b?n ?ã bi?t

0
388
D?a h?u và s?c kh?e
D?a h?u và s?c kh?e

Mùa hè là mùa c?a vô vàn các lo?i trái cây r?c r? b?t m?t, trong ?ó có d?a h?u. Không ch? ngon mi?ng, m?i ph?n c?a lo?i qu? này còn có th? mang ??n nh?ng l?i ích s?c kh?e ?áng ng?c nhiên cho c? th? c?a b?n.

Cung c?p l??ng n??c d?i dào, t? ?ó giúp gi?m cân

D?a h?u có hàm l??ng n??c r?t cao lên t?i 90%, vì v?y nó là ngu?n th?c ph?m tuy?t v?i ?? b? sung n??c và làm mát cho c? th?. Vào nh?ng ngày hè nóng n?c, ?n d?a h?u ho?c u?ng n??c ép d?a h?u th??ng xuyên giúp c? th? luôn gi? ?? n??c và kh?e m?nh.

H?n n?a, d?a h?u có v? ng?t mát, ch?a r?t ít calo và không có ch?t béo nên có th? giúp b?n mau no b?ng mà không h? s? t?ng cân. ?ây còn là m?t lo?i qu? có tác d?ng thanh nhi?t, gi?i ??c tuy?t v?i và l??ng axit amin d?i dào trong d?a h?u còn có th? giúp gi?m ?au, nh?c m?i.

Lo?i qu? mùa hè ???c nhi?u ng??i yêu thích này có nhi?u l?i ích mà ch?a ch?c b?n ?ã bi?t - ?nh 1.

H?t d?a h?u b? sung collagen, khoáng ch?t và h? tr? tiêu hóa

Trong khi ph?n v? và ph?n th?t d?a h?u giúp làm d?u và ?n ??nh làn da c?a chúng ta thì ph?n h?t d?a l?i c?t gi?u nhi?u l?i ích tuy?t v?i khác. H?t d?a h?u có ch?a protein và các lo?i axit béo, axit linoleic b?c h?i, axit oleic hydrat hóa và m?t lo?t các ch?t khác giúp gi? ?m và làm cho làn da c?a b?n c?ng bóng r?ng r? h?n.

Ngoài ra, ngu?n magie có trong h?t d?a h?u có th? giúp h? tr? tim m?ch và làm ?n ??nh huy?t áp. Chúng còn giúp c? th? chuy?n hóa n?ng l??ng và làm cho ???ng ru?t ho?t ??ng t?t h?n, ng?n ng?a ch?ng b?nh táo bón nh? l??ng ch?t x? d?i dào. N?u b?n không quá khó ch?u v?i mùi v? c?a h?t d?a h?u, l?n t?i hãy th? ?n d?a h?u không b? h?t ?? t?n d?ng t?i ?a l?i ích t? lo?i qu? này nhé.

Lo?i qu? mùa hè ???c nhi?u ng??i yêu thích này có nhi?u l?i ích mà ch?a ch?c b?n ?ã bi?t - ?nh 2.

C?i thi?n s?c kh?e cho ?ôi m?t

Là m?t lo?i qu? có màu ?? quy?n r?, không có gì ?áng ng?c nhiên khi d?a h?u r?t giàu vitamin A và beta carotene giúp duy trì và c?i thi?n s?c kh?e cho ?ôi m?t. ?n d?a h?u c?ng giúp ng?n ng?a b?nh thoái hóa ?i?m vàng liên quan ??n tu?i tác, là nguyên nhân chính gây nên hi?n t??ng gi?m th? l?c ? ng??i già.

Lo?i qu? mùa hè ???c nhi?u ng??i yêu thích này có nhi?u l?i ích mà ch?a ch?c b?n ?ã bi?t - ?nh 3.

L?p v? có th? làm d?u vùng da b? t?n th??ng

V? d?a h?u có th? ???c dùng ?? làm d?u da, nó có th? làm gi?m tri?u ch?ng ?? rát ho?c viêm t?y, th?m chí còn giúp ??y nhanh quá trình thay th? các t? bào ?ã b? t?n th??ng. N?u b?n ?i bi?n và không may b? cháy n?ng ho?c phát ban, hãy t?n d?ng ngay v? d?a h?u ?? áp lên vùng da b? ?nh h??ng. Da c?a b?n s? ???c th? giãn và ph?c h?i nhanh h?n. Bên c?nh ?ó, m?t n? k?t h?p gi?a v? d?a h?u và b? ho?c chu?i c?ng là m?t trong nh?ng g?i ý tuy?t v?i ?? ch?m sóc da.

Lo?i qu? mùa hè ???c nhi?u ng??i yêu thích này có nhi?u l?i ích mà ch?a ch?c b?n ?ã bi?t - ?nh 4.

*L?u ý khi ?n d?a h?u:

– Tuy d?a h?u có nhi?u tác d?ng nh?ng b?n c?ng không nên ?n quá nhi?u, ch? nên ?n 300 – 400g m?i l?n ?n.

– Không nên ?n ngay sau b?a ?n, nên ?n sau ?ó kho?ng 1 gi?.

Ngu?n: This Insider, Kenh14

>> Nh?ng “th?n d??c” sinh ra dành cho ph? n?, ch? em mua ngay ?? tr? kh?e c? ??i

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here