Lý do b?n nên ?n ?u ?? m?i ngày

0
474
l?i ích c?a ?u ??
l?i ích c?a ?u ??
Lý do b?n nên ?n ?u ?? m?i ngày - ?nh 1.

?u ?? c?i thi?n s?c kh?e tiêu hóa: Hàm l??ng ch?t x? trong ?u ?? cao nên r?t t?t cho tiêu hóa. ?n m?t mi?ng ?u ?? có th? ?áp ?ng nhu c?u hàng ngày v? l??ng ch?t x? c?n thi?t ?? gi? cho c? th? ho?t ??ng bình th??ng. Th??ng xuyên ?n ?u ?? c?ng s? gi?i ??c h? th?ng tiêu hóa và ng?n ng?a táo bón.

Lý do b?n nên ?n ?u ?? m?i ngày - ?nh 2.

Gi?m viêm: ?u ?? có ch?a các lo?i enzyme ???c g?i là papain và chymopapain có tác d?ng kháng viêm và gi?m nguy c? m?c các b?nh mãn tính. Các enzyme này c?ng có th? ?i?u tr? các b?nh liên quan ??n viêm nh? viêm kh?p d?ng th?p, b?nh gout, phù n?,…

Lý do b?n nên ?n ?u ?? m?i ngày - ?nh 3.

Cung c?p ch?t dinh d??ng quan tr?ng: ?u ?? là m?t ngu?n vitamin tuy?t v?i v?i các ??c tính ch?ng oxy hóa nh? vitamin A, vitamin E và vitamin C. Trái cây màu cam này c?ng cung c?p cho c? th? các khoáng ch?t ph?c t?p nh? kali, ??ng và magiê. Các vitamin và khoáng ch?t này ho?t ??ng cùng nhau ?? h? tr? tái t?o t? bào và giúp ng?n ng?a tác h?i do các g?c t? do gây ra.

Lý do b?n nên ?n ?u ?? m?i ngày - ?nh 4.

B?o v? ru?t: B?n có bi?t m?t trong nh?ng l?i ích c?a vi?c ?n ?u ?? m?i ngày là nó c?i thi?n s? tiêu hóa protein c?a c? th?? Nh? enzyme papain thúc ??y s? phân h?y protein mà không làm thay ??i h? vi khu?n giúp b?o v? ru?t c?a b?n.

Lý do b?n nên ?n ?u ?? m?i ngày - ?nh 5.

Cung c?p l??ng Vitamin A t?t: ?u ?? r?t t?t cho m?t vì giàu vitamin A. Nó là m?t ch?t ch?ng oxy hóa b?o v? th? l?c c?a b?n và giúp ng?n ng?a m?t s? v?n ?? v? m?t nh? ??c th?y tinh th?, thoái hóa ?i?m vàng. B?n nên ?n ?u ?? m?i ngày ?? t?ng c??ng th? l?c.

Lý do b?n nên ?n ?u ?? m?i ngày - ?nh 6.

T?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch: ?u ?? ch?a m?t l??ng l?n vitamin A và vitamin C giúp t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch và ng?n ng?a nhi?m trùng. ?n ?u ?? th??ng xuyên s? giúp t?o ra m?t “hàng rào” b?o v? c? th? ch?ng l?i vi khu?n và virus gây c?m l?nh, c?m cúm và nhi?m trùng ???ng hô h?p.

Lý do b?n nên ?n ?u ?? m?i ngày - ?nh 7.

Ng?n ng?a b?nh tim: M?t trong nh?ng l?i ích s?c kh?e c?a ?u ?? là nó có kh? n?ng ng?n ng?a b?nh tim m?ch. ?ó là do ch?t x?, kali và vitamin trong ?u ?? có tác d?ng ch?a b?nh tim. L??ng kali t?ng lên s? làm gi?m tác h?i c?a b?nh tim. ?ó là lý do t?i sao b?n nên ?n ?u ?? hàng ngày.

Lý do b?n nên ?n ?u ?? m?i ngày - ?nh 8.

Ng?n ng?a c?c máu ?ông: C?c máu ?ông trong c? th? có th? làm ch?m tu?n hoàn máu và làm t?c ngh?n ??ng m?ch. Trong tr??ng h?p n?ng, nó th?m chí có th? d?n ??n ?au tim ho?c ??t qu?. ?u ?? có ch?a m?t ch?t ???c g?i là fibrin làm gi?m c?c máu ?ông và c?i thi?n l?u l??ng máu.

Lý do b?n nên ?n ?u ?? m?i ngày - ?nh 9.

T?t cho da: Vitamin E trong ?u ?? ng?n ch?n t?n th??ng t? bào và ng?n ng?a s? hình thành các n?p nh?n s?m. Vitamin A cung c?p m?t làn da m?n màng. Vitamin C và vitamin E t?ng s?n xu?t collagen và gi? cho làn da c?a b?n s?n ch?c. Ngoài ra, ?u ?? có ch?a các lo?i d?u gi? ?? ?m cho da và gi?m các tri?u ch?ng c?a các r?i lo?n v? da nh? eczema và b?nh v?y n?n.

Theo Boldsky/Kenh14

 

>> 7 lo?i th?c ph?m này giúp da gi?m h?n tình tr?ng nh?n m?n trong mùa hè

>> M?i ngày ?n 1 qu? chu?i: C? th? nh?n v? 7 tác d?ng, nhi?u b?nh t?t ???c lo?i tr?

>> Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here