M?c nh? c?c t?t cho s?c kh?e nh?ng nh?ng ng??i này thì nên tránh xa

0
451
m?c nh? và s?c kh?e
m?c nh? và s?c kh?e

M?c nh? là th?c ph?m ph? bi?n trong nhi?u gia ?ình và c?ng là m?t lo?i thu?c b? trong ?ông y r?t t?t cho s?c kh?e.

M?c nh? còn g?i là vân nh?, th? kê, nh? t?, m?c nga… có hình d?ng t?a tai ng??i, màu nâu s?m ??n ?en, m?c trên các thân cây m?c. Nó có k?t c?u t?a nh? cao su, t??ng ??i c?ng và giòn, m?t bên ngoài màu nâu nh?t, có lông m?n, m?t bên trong nh?n, màu nâu s?m.

M?c nh? có ch?a r?t nhi?u ch?t dinh d??ng t?t cho s?c kh?e nh? protit, ch?t khoáng và vitamin. Trong 100g m?c nh? có ch?a 10,6g protit, 0,2g lipit, 65,5g glucit, 201mg canxi, 185mg s?t, 185mg photpho, 0,03mg caroten, 0,15mg vitamin B1, 0,55mg vitamin B2, 2.7mg vitamin B3. M?c nh? có hàm l??ng s?t r?t cao, nhi?u h?n h?n các lo?i th?c ph?m v?n ch?a nhi?u s?t khác nh? rau c?n, gan l?n…

M?c nh? c?c t?t cho s?c kh?e nh?ng nh?ng ng??i này thì nên tránh xa - 1

M?c nh? có tác d?ng thúc ??y tu?n hoàn máu, ?c ch? s? k?t dính c?a các ti?u c?u, ng?a x? c?ng ??ng m?ch, phòng b?nh m?ch vành, là lo?i thu?c ch?ng ?ông máu t? nhiên.

Vì m?c nh? có ch?a các thành ph?n nh? lecithin, cephalin, plasmalogen và phosphatidyl serin, axit nucleic nên nó giúp h? th?p hàm l??ng cholesterol trong gan và huy?t thanh ??ng v?t, ng?n ng?a s? tích m? ? thành ??ng m?ch và s? hình thành huy?t kh?i do x? v?a ??ng m?ch.

Ngoài ra, m?c nh? còn có tác d?ng ch?ng oxy hóa. Các nhà khoa h?c M? còn cho bi?t làn da c?a b?n s? tr? nên m?n màng, t??i sáng h?n n?u th??ng xuyên ?n m?c nh? và nó c?ng là lo?i th?c ph?m dành cho nh?ng ng??i mu?n gi?m cân.

M?c nh? c?c t?t cho s?c kh?e nh?ng nh?ng ng??i này thì nên tránh xa - 2

Vì có quá nhi?u công d?ng t?t cho s?c kh?e nên không ít ng??i th??ng xuyên ?n m?c nh? ?? b?i b? th? l?c. Tuy nhiên th?c t? b?t c? th?c ph?m nào ?n nhi?u c?ng không t?t và có th? b?t l?i v?i m?t s? ng??i.

Vì có công d?ng ng?n ng?a ?ông máu, giúp máu d? l?u thông h?n nên nh?ng ng??i b? loãng máu, hay b? ch?y máu không nên ?n m?c nh?. Ví d?, nh?ng ng??i b? xu?t huy?t não, ??c bi?t là trong 3 tháng ??u tiên sau khi xu?t huy?t não tuy?t ??i ph?i tránh xa món m?c nh?. Ngay c? sau khi ?ã kh?i b?nh m?t th?i gian, h? c?ng không nên ?n v?i s? l??ng l?n.

Ngoài ra, nh?ng ng??i chu?n b? hay sau khi ph?u thu?t ho?c m?i ch?a r?ng c?ng nên tránh ?n nhi?u m?c nh?. Nh?ng ng??i ?i v? sinh ra máu hay ch?y máu m?i c?ng nên h?n ch?.

M?c nh? c?c t?t cho s?c kh?e nh?ng nh?ng ng??i này thì nên tránh xa - 3

M?c nh? có tính hàn, b? âm nên ng??i b? tiêu ch?y, tiêu hóa kém, hay b? ??y b?ng, ng??i nhi?m hàn không nên ?n m?c nh? ?? tránh tr??ng h?p b?nh s? n?ng thêm.

Ng??i hay b? d? ?ng c?ng không nên ?n m?c nh? t??i. M?c nh? t??i ch?a ch?t nh?y c?m v?i ánh sáng Porphyrin. Sau khi ?n, v?i s? chi?u sáng c?a ánh n?ng m?t tr?i, chúng ta r?t d? b? viêm da, xu?t hi?n tr?ng thái ng?a, ch?ng phù th?ng, ?au nh?c; có ng??i b? phù n? thanh qu?n s? d? gây nên tình tr?ng khó th?. Vì th? nh?ng ng??i này nên ?n n?m ?ã qua x? lý và s?y khô. Vì sau khi ph?i khô, h?u h?t các porphyrins s? b? phân h?y.

Minh Minh theo Khampha (D?ch t? Health/People.cn)

>> M?c nh? , v? thu?c b? d??ng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here