M?i ngày ?n 1 qu? chu?i: C? th? nh?n v? 7 tác d?ng, nhi?u b?nh t?t ???c lo?i tr?

0
499
?n chu?i t?t cho s?c kh?e
?n chu?i t?t cho s?c kh?e

Trong s? t?t c? các lo?i trái cây, chu?i ???c xem là lo?i qu? có màu s?c “bí ?n, th?n di?u” nh?t. Theo truy?n thuy?t, Ph?t Thích Ca Mâu Ni ?ã ??t ???c trí hu? vô h?n ch? b?i vì ông ?ã ?n t?ng duy trì thói quen ?n chu?i, do ?ó, chu?i còn ???c ng??i x?a g?i v?i cái tên ??y thú v? là “qu? trí tu?”.

M?i ngày ?n 1 qu? chu?i: C? th? nh?n v? 7 tác d?ng, nhi?u b?nh t?t ???c lo?i tr?

Nh?ng nghiên c?u hi?n ??i c?ng ?ã t?ng công b? r?ng, ?n 1 qu? chu?i m?i ngày có th? giúp con ng??i s?ng lâu h?n.

G?n ?ây, trên trang “??i Công báo” c?a H?ng Kông ?ã t?ng h?p nh?ng nghiên c?u toàn di?n h?n v? tác d?ng c?a chu?i ??i v?i s?c kh?e trên c? s? phân tích nghiên cuus c?a các chuyên gia dinh d??ng ? nhi?u n??c trên th? gi?i. Chu?i c?ng ???c ch?ng minh là lo?i trái cây t?t t? trong ra ngoài, toàn thân ??u “quý nh? ng?c”.

?ây c?ng là lo?i trái cây ???c các v?n ??ng viên n?i ti?ng th? gi?i ?a chu?ng nh?t, x?ng ?áng ?? b?n ??a vào th?c ??n ?n u?ng hàng ngày cho các thành viên trong gia ?ình.

Có m?t câu nói n?i ti?ng, m?i ngày ?n m?t qu? chu?i, b?nh t?t s? ph?i tránh xa b?n. ?i?u này s? giúp b?n hi?u h?n vì sao chu?i l?i ???c các chuyên gia dinh d??ng ?ánh giá cao nh? v?y.

M?i ngày ?n 1 qu? chu?i: C? th? nh?n v? 7 tác d?ng, nhi?u b?nh t?t ???c lo?i tr? - ?nh 1.

Nh?ng c?n b?nh sau ?ây s? b? ??y lùi n?u kiên trì ?n chu?i

1 Phòng ch?a táo bón

Chu?i là lo?i trái cây ??u tiên trong danh sách nh?ng th?c ph?m có th? giúp lo?i b? c?n b?nh gây ?au ??n khó nói này. Do chu?i ch?a nhi?u ch?t x?, có th? giúp kích thích nhu ??ng ru?t, ??c bi?t là cho ng??i cao tu?i. Vì v?y, mu?n ch?a b?nh táo bón và không cho b?nh hình thành thì nên ?n chu?i hàng ngày.

2, Phòng ch?a huy?t áp cao và ??t qu?

Chu?i ch?a m?t l??ng l?n kali, nh?ng t? l? mu?i l?i t??ng ??i th?p, có tác d?ng s? ?c ch? s? giãn n? c?ng th?ng c?a m?ch máu, là m?t th?c ph?m lý t??ng nh?t ?? h? huy?t áp và phòng ch?ng ??t qu?.

Các nhà khoa h?c M? ?ã xác nh?n r?ng ?n 2 qu? chu?i m?i ngày trong m?t tu?n có th? làm gi?m huy?t áp 10%, n?u b?n ?n nhi?u chu?i h?n, nguy c? t? vong do ??t qu? s? gi?m 40%.

3, H? tr? s?c kh?e cho ng??i có kh? n?ng mi?n d?ch th?p

Chu?i r?t giàu vitamin, có kh? n?ng ch?ng oxy hóa r?t m?nh. Nh?ng ng??i th??ng xuyên ?n chu?i có th? giúp c? th? t?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch, ??c bi?t nh?ng ng??i hay b? c?m l?nh vào mùa ?ông thì nên duy trì thói quen ?n chu?i hàng ngày, ch?c ch?n s? có tác d?ng b?o v? c? th? c?c k? hi?u qu?.

M?i ngày ?n 1 qu? chu?i: C? th? nh?n v? 7 tác d?ng, nhi?u b?nh t?t ???c lo?i tr? - ?nh 2.

4, ?i?u tr? các b?nh tâm lý, tâm th?n, tr?m c?m

Chu?i luôn ???c g?i là “trái cây h?nh phúc”, các nhà khoa h?c Hà Lan nghiên c?u kh?ng ??nh r?ng, chu?i chính là trái cây ?áp ?ng t?t nh?t các tiêu chu?n dinh d??ng và có th? t?ng thêm nh?ng n? c??i trên khuôn m?t c?a m?i ng??i sau khi ?n.

Chu?i ch?a axit pantothenic và các thành ph?n khác, ???c xem là “hormone h?nh phúc” c?a c? th?, gi?i t?a stress, gi?m c?ng th?ng, c?i thi?n s? t?p trung, gi?m tr?m c?m, giúp mang l?i c?m giác h?nh phúc và vui v?. H?n n?a, ?n chu?i tr??c khi ?i ng? c?ng có tác d?ng làm d?u tâm tr?ng, d? ?i vào gi?c ng? nhanh chóng h?n.

5, C?i thi?n ch?ng thi?u máu

Chu?i chính là tr? th? ??c l?c cho nh?ng ng??i có nhu c?u b? máu, ??c bi?t là ch? em ph? n?, v?n là ??i t??ng thi?u máu ph? bi?n. Chu?i có nhi?u ch?t s?t và giàu carotene, kích thích s?n xu?t hemoglobin trong máu và giúp làm gi?m b?t các tri?u ch?ng liên quan khác c?a b?nh thi?u máu.

6, Lo?i b? ch?ng ? nóng

Chu?i có th? b?o v? niêm m?c d? dày ??ng th?i làm gi?m s? ti?t acid d? dày, do ?ó, nh?ng ng??i có v?n ?? v? b?nh d? dày thì thi tho?ng nên ?n m?t vài qu? chu?i s? có tác d?ng r?t t?t. Tuy nhiên chu?i là lo?i trái cây thu?c tính hàn l?nh, vì th? b?n không nên ?n nhi?u quá, có th? gây l?nh d? dày.

7, Gi?m nh? các lo?i b?nh ngoài da

Chu?i r?t giàu vitamin A, có th? duy trì s?c kh?e c?a da và tóc hi?u qu?, có tác d?ng ??c bi?t ??i v?i nh?ng ng??i b? bong tróc da chân da tay th??ng xuyên, giúp cho làn da sáng bóng m?m m?i.

Ngoài ra, dùng v? chu?i ??p lên các vùng ngoài da c?ng có th? giúp gi?m ?âu, lo?i b? các ch?ng l? loét.

M?i ngày ?n 1 qu? chu?i: C? th? nh?n v? 7 tác d?ng, nhi?u b?nh t?t ???c lo?i tr? - ?nh 3.

L?u ý: M?c dù chu?i r?t t?t, nh?ng không nên ?n quá nhi?u. M?i ngày ch? nên ?n 1-2 qu? là ??. Không nh?ng th?, do chu?i có ch?a hàm l??ng ???ng và kali cao (nó s? ???c th?i qua ?ng th?n), khuy?n cáo nh?ng ng??i m?c b?nh ???ng trong máu cao và r?i lo?n ch?c n?ng th?n nên ?n ít h?n.

*Theo D??ng sinh TQ/Soha

>> U?ng n??c d?a chu?t có l?i ích gì?

>> ?n v?i th? nào ?? không b? ng? ??c

>> Nh?ng th?c ph?m t?t cho gan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here