N?u b?n c? gi? nh?ng thói quen này khi r?a m?t thì ch? khi?n da n?i m?n nhi?u h?n

0
557
sai l?m khi r?a m?t
sai l?m khi r?a m?t

1. Không làm s?ch tay tr??c khi r?a m?t

N?u b?n c? gi? nh?ng thói quen này khi r?a m?t thì ch? khi?n da n?i m?n nhi?u h?n - ?nh 1.

Tr??c khi b?t ??u r?a m?t, hãy nh? v? sinh s?ch s? ?ôi tay c?a b?n b?ng xà phòng tr??c. B?i ?i?u này có th? giúp ng?n ng?a b?i b?n hay vi khu?n t? ?ôi bàn tay xâm nh?p lên da m?t c?a b?n. Do ?ó, ch? c?n luôn chú ý t?i thói quen nh? này ?ã giúp b?n tránh ???c nguy c? m?n m?c chi chít trên khuôn m?t.


2. R?a m?t quá nhi?u l?n trong ngày

N?u b?n c? gi? nh?ng thói quen này khi r?a m?t thì ch? khi?n da n?i m?n nhi?u h?n - ?nh 3.

??ng ngh? r?ng, c? r?a m?t liên t?c thì da s? càng s?ch, càng sáng kh?e. Trái l?i, thói quen này vô tình làm m?t cân b?ng ?? pH trên da c?a b?n. M?t khác, chúng còn khi?n làn da nh?y c?m và t?o ?i?u ki?n cho m?n m?c lên nhi?u. V?y nên, thay vì r?a m?t nhi?u l?n trong ngày thì b?n ch? nên r?a m?t kho?ng 2 l?n/ngày, bao g?m bu?i sáng khi m?i ng? d?y, bu?i t?i ho?c sau khi ra ngoài.


3. Dùng s?a r?a m?t có ch?t t?y tr?ng

N?u b?n c? gi? nh?ng thói quen này khi r?a m?t thì ch? khi?n da n?i m?n nhi?u h?n - ?nh 5.

Trên th? tr??ng hi?n t?i ?ang có r?t nhi?u lo?i s?a r?a m?t, trong s? ?ó thì có m?t s? lo?i s?a r?a m?t ch?a ho?t ch?t giúp làm tr?ng da. Và n?u b?n s? d?ng chúng th??ng xuyên thì làn da s? d?n b? bào mòn, d?n ??n các v?n ?? v? m?n. ??c bi?t, nh?ng lo?i s?a r?a m?t có ch?t t?y tr?ng s? khi?n làn da m?ng h?n và l? ra các mao m?ch gây m?t th?m m?.

Do ?ó, b?n nên tìm mua nh?ng lo?i s?a r?a m?t t? thiên nhiên, hay có ch?a ?? pH ch? kho?ng 5.5 ?? phù h?p v?i làn da.


4. Không v? sinh kh?n m?t ?úng cách

N?u b?n c? gi? nh?ng thói quen này khi r?a m?t thì ch? khi?n da n?i m?n nhi?u h?n - ?nh 7.

Sau khi lau m?t, n?u b?n không gi?t s?ch và ph?i kh?n lên giá treo thì nh?ng chi?c kh?n m?t ?m ??t s? t?o ?i?u ki?n cho vi khu?n sinh sôi, t? ?ó khi?n vi khu?n d? dàng xâm nh?p vào da, gây m?n tr?ng cá. Thay vì l??i bi?ng, b?n nên gi?t s?ch chi?c kh?n m?t c?a mình và ph?i kh?n ? nh?ng n?i khô thoáng, mát m?. Ngoài ra, sau khi mua kh?n m?t m?i v? thì b?n nên ngâm ho?c lu?c chúng v?i n??c nóng kho?ng 5 phút tr??c r?i m?i b?t ??u s? d?ng, ?i?u này có th? h?n ch? s? phát tri?n c?a vi khu?n t?i ?a.


5. Ra ngoài ngay sau khi v?a r?a m?t

N?u b?n c? gi? nh?ng thói quen này khi r?a m?t thì ch? khi?n da n?i m?n nhi?u h?n - ?nh 9.

?ây d??ng nh? là thói quen th??ng g?p c?a r?t nhi?u ng??i, tuy nhiên, n?u ph?i ra ngoài thì b?n nên h?n ch? vi?c r?a m?t ngay tr??c ?ó. Do l? chân lông v?a ???c làm s?ch th??ng có chi?u h??ng giãn n?. Khi b?n ra ngoài ngay sau ?ó vô tình khi?n da tích t? l?i b?i b?n, t? ?ó gây ra m?n tr?ng cá. M?t khác, ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i sau khi r?a m?t còn làm t?ng cao nguy c? nám da, s?m da…

Theo Kenh14

>> Nh?ng “l?m t??ng” khi tr? m?n ai c?ng hay m?c ph?i khi?n m?n mãi không h?t

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here