N?u có các bi?u hi?n này, hãy ?? c? th? ???c ngh? ng?i ngay l?p t?c

0
475
c? th? ki?t s?c
c? th? ki?t s?c

Nh?p s?ng b?n r?n ngày nay khi?n b?n ?ôi lúc b? cu?n vào công vi?c mà l? là s?c kh?e c?a b?n thân, t? ?ó d?n t?i tình tr?ng c? th? b? ki?t s?c. Hãy c? g?ng ngh? ng?i ngay khi có th?, ??c bi?t n?u c? th? b?n có nh?ng bi?u hi?n sau ?ây.

B?n luôn c?m th?y ?au nh?c

M?t chút c?m giác ?au nh?c c? b?p sau khi t?p luy?n v?i c??ng ?? cao là hoàn toàn bình th??ng, ??c bi?t n?u b?n m?i t?p th? d?c ho?c th? các bài t?p khác bi?t. Nh?ng n?u b?n v?n ?ang t?p th? d?c ??u ??n mà c?m th?y ?au nh?c, r?t có th? b?n ?ã th?c hi?n nh?ng vi?c n?ng quá s?c. Lúc này, c? th? b?n c?n m?t kho?ng th?i gian ?? ph?c h?i. Hãy ng?ng các vi?c n?ng hay các bài t?p các c??ng ?? cao l?i vài ngày và ?? b?n thân ???c th? giãn, các c?n ?au s? gi?m ?i r?t nhanh.

N?u có các bi?u hi?n này, hãy ?? c? th? ???c ngh? ng?i ngay l?p t?c - ?nh 1.

B?n liên t?c ? r?

Nh?ng c?m xúc tiêu c?c nh? bu?n chán hay ? r?, c?ng th?ng c?ng là d?u hi?u cho th?y c? th? b?n ?ang m?t m?i quá m?c. Vi?c ngh? ng?i b?ng m?t gi?c ng? sâu, m?t b?a ?n ngon hay vài b? phim thú v? s? giúp ích cho b?n lúc này. B?n c?ng có th? th?c hi?n các bài t?p th? d?c nh? nhàng. Ho?t ??ng này s? khi?n b?n h?nh phúc h?n b?ng cách t?ng h?p endorphins – m?t hóa ch?t ch?ng stress trong não.

N?u có các bi?u hi?n này, hãy ?? c? th? ???c ngh? ng?i ngay l?p t?c - ?nh 2.

B?n b? chóng m?t

M?i khi thay ??i t? th? ??t ng?t, chúng ta th??ng c?m th?y hoa m?t chóng m?t. Nh?ng n?u hi?n t??ng này x?y ra nhi?u h?n và kéo dài, r?t có th? b?n ?ang b? ki?t s?c. Khi m?t m?i quá ??, th?n s?c c?a b?n tr? nên kém ?i, máu l?u thông kém d?n ??n c?m giác choáng váng. Hãy v? nhà ngh? ng?i và b? sung các lo?i th?c ph?m ph?c h?i n?ng l??ng cho c? th?. ?? tránh tình tr?ng này ti?p t?c x?y ra, b?n c?ng c?n duy trì các bài luy?n t?p phù h?p hàng ngày ?? t?ng c??ng s?c kh?e.

N?u có các bi?u hi?n này, hãy ?? c? th? ???c ngh? ng?i ngay l?p t?c - ?nh 3.

Tóc r?ng nhi?u

Ngoài các nguyên nhân bên ngoài nh? d?u g?i hay th?i ti?t, tóc r?ng nhi?u c?ng có th? là m?t bi?u hi?n cho th?y b?n ?ang làm vi?c quá s?c. Áp l?c công vi?c d?n t?i s? c?ng th?ng tinh th?n quá l?n, c?ng thêm thói quen ?n u?ng thi?u lành m?nh và ch? ?? ng? không ?i?u ?? có th? d?n t?i s? bài ti?t b?t th??ng c?a tuy?n bã nh?n, gây ra hi?n t??ng r?ng tóc.

N?u g?p ph?i tình tr?ng này, hãy ngh? ng?i và xem xét ?i?u ch?nh l?i l?ch trình làm vi?c ?? gi?m áp l?c giúp c? th? d?n h?i ph?c.

N?u có các bi?u hi?n này, hãy ?? c? th? ???c ngh? ng?i ngay l?p t?c - ?nh 4.

N??c ti?u c?a b?n có màu vàng ??m

N??c ti?u vàng ??m không ph?i là d?u hi?u cho th?y s? ki?t s?c c?a c? th?, tuy nhiên, hi?n t??ng này c?ng báo hi?u m?t v?n ?? khác, ?ó là c? th? b?n ?ang b? m?t n??c. Ph?i m?t ít nh?t 45 phút ?? c? th? ph?c h?i sau khi b? m?t n??c nh?. Vì v?y, hãy th? th? giãn và ngh? ng?i m?t chút trong khi b? sung l?i l??ng n??c c?n thi?t ?? l?y l?i n?ng l??ng và ??ng l?c hoàn thành các công vi?c ti?p theo.

Ngu?n: CNN/Kenh14

>> Sau m?t ?êm m?t ng? thì làm cách nào ?? t?nh táo h?n vào ngày hôm sau?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here