N?u th?c hi?n nh?ng hành ??ng d??i ?ây sau khi t?p luy?n, b?n s? h?y ho?i thành qu? c?a mình

0
728
luy?n t?p t?t cho s?c kh?e
luy?n t?p t?t cho s?c kh?e

Bên c?nh vi?c gi?m cân hay xây d?ng c? b?p, m?c ?ích quan tr?ng nh?t c?a vi?c t?p luy?n th? d?c th? thao chính là ?? t?ng c??ng s?c kh?e cho c? th?. Tuy nhiên, nhi?u ng??i th??ng ch? chú tr?ng vào vi?c t?p luy?n v?i th?i gian th?t lâu và c??ng ?? th?t cao ch? không l?u ý v? các ho?t ??ng c?n làm sau khi t?p th? d?c. Trên th?c t?, có m?t s? hành ??ng t??ng ch?ng nh? nhoi nh?ng có kh? n?ng h?y ho?i thành qu? c? bu?i t?p luy?n c?a b?n.

B?n b? qua ph?n h? nhi?t

Khi ho?t ??ng th? ch?t, nhi?t ?? c? th? t?ng lên, m?ch máu m? r?ng. Chính vì v?y, vi?c d?ng l?i quá nhanh sau khi t?p luy?n các ??ng tác th? d?c c??ng ?? cao khi?n c? th? không k?p có th?i gian ph?c h?i. ?i?u này d? khi?n b?n c?m th?y choáng váng, các c? d? b? c?ng c?ng, gây ?nh h??ng x?u ??n s?c kh?e. Hãy k?t thúc bài t?p v?i các ??ng tác th? giãn nh? nhàng. N?u b?n có các d?ng c? theo dõi nh?p tim, c?n ??m b?o nh?p tim c?a b?n gi?m xu?ng 100 ho?c th?p h?n tr??c khi d?ng.

Th?c hi?n nh?ng hành ??ng d??i ?ây sau khi t?p luy?n, b?n ?ang h?y ho?i thành qu? c?a mình - ?nh 1.

B?n không giãn c?

?? t?ng s? d?o dai linh ho?t cho c? th?, hãy giãn c? ngay sau khi t?p luy?n. B?i vì các c? b?p c?a b?n ?ã ???c làm ?m trong quá trình t?p th? d?c nên vi?c giãn c? có th? giúp b?n kéo dài c?, t?o ra ph?m vi chuy?n ??ng t?t h?n. Ho?t ??ng này có th? không mang l?i tác d?ng ngay l?p t?c, nh?ng s? giúp b?n ít b? ch?n th??ng h?n trong t??ng lai.

Th?c hi?n nh?ng hành ??ng d??i ?ây sau khi t?p luy?n, b?n ?ang h?y ho?i thành qu? c?a mình - ?nh 2.

B?n u?ng n??c l?nh ngay l?p t?c

Vi?c v?n ??ng th??ng khi?n c? th? ra nhi?u m? hôi, nh?t là vào mùa hè. L??ng n??c b? tiêu hao nhi?u d? khi?n b?n c?m th?y khát n??c và ngay l?p t?c tìm ??n các lo?i ?? u?ng l?nh. Nh?ng lúc này, h? tiêu hóa v?n ?ang ? trong tình tr?ng b? ?c ch?, ch?c n?ng tiêu hóa còn kém. B?i v?y, vi?c u?ng n??c l?nh d? gây co th?t ???ng tiêu hóa, kèm theo ?au b?ng ho?c tiêu ch?y. L?a ch?n thích h?p lúc này cho b?n là m?t chút n??c không l?nh ho?c n??c mu?i nh?t.

Th?c hi?n nh?ng hành ??ng d??i ?ây sau khi t?p luy?n, b?n ?ang h?y ho?i thành qu? c?a mình - ?nh 3.

B?n ?i t?m ngay l?p t?c

Trong lúc v?n ??ng, l??ng máu ch?y v? c? b?p t?ng cao và tình tr?ng này v?n ti?p di?n m?t th?i gian ng?n sau khi k?t thúc bài t?p. Lúc này, vi?c t?m r?a s? t?o ra hi?n t??ng “ngoài l?nh trong nóng”, ?nh h??ng ??n s? cân b?ng c?a c? th?, d? khi?n b?n b? c?m l?nh. Ngay c? khi t?m b?ng n??c ?m, s?c kh?e b?n v?n b? ?nh h??ng b?i l??ng máu v?n ch?a th? l?u thông ?? ??n các b? ph?n khác, gây choáng váng, bu?n nôn.

Ph??ng pháp ?úng ??n nh?t b?n nên th?c hi?n là ngh? ng?i cho ??n khi m? hôi khô l?i và nh?p tim ?n ??nh, sau ?ó m?i t?m r?a b?ng n??c ?m ?? th? giãn.

B?n không ?n b? sung sau khi t?p luy?n

Vi?c ti?p nhiên li?u trong vòng hai gi? sau khi t?p luy?n là r?t quan tr?ng ?? ph?c h?i c? th?. Nh? ph?n tinh b?t hay protein có trong kh?u ph?n ?n, c? th? có th? bù l?i ph?n n?ng l??ng ?ã ???c s? d?ng tr??c ?ó, b? sung d??ng ch?t c?ng giúp t?ng tr??ng c? b?p.

Tuy nhiên, h? th?ng tiêu hóa c?a b?n c?ng c?n ???c ?n ??nh l?i, vì v?y, b?n ch? nên ?n sau khi k?t thúc các bài t?p kho?ng 20 – 30 phút. ??ng th?i, hãy l?a ch?n các th?c ph?m lành m?nh thay vì các lo?i ?? ?n nhanh ch?a nhi?u ???ng và ch?t béo.

Th?c hi?n nh?ng hành ??ng d??i ?ây sau khi t?p luy?n, b?n ?ang h?y ho?i thành qu? c?a mình - ?nh 4.

B?n ?i nh?u cùng b?n bè ngay sau khi t?p luy?n

R??u bia và protein ??u ???c t?ng h?p trong gan, vì v?y, vi?c s? d?ng hai lo?i ?? u?ng này s? c?n tr? s? ph?c h?i c?a b?n sau khi t?p luy?n. Khi u?ng r??u, gan c?a b?n ph?i t?p trung ?? x? lý các ch?t ??c, protein vì th? s? không ???c t?ng h?p ??y ?? nên ?nh h??ng ??n ch?t l??ng c?a bu?i t?p.

Th?c hi?n nh?ng hành ??ng d??i ?ây sau khi t?p luy?n, b?n ?ang h?y ho?i thành qu? c?a mình - ?nh 5.

Ngu?n: Reader’s digest/Kenh14

>> Ch?y b? gi?m cân mà m?c ph?i nh?ng sai l?m này thì vi?c t?p luy?n c?ng tr? nên vô ngh?a

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here