Ng??i l?n ng? trên ô tô 1 ti?ng ?ã có th? t? vong, tình tr?ng nguy hi?m h?n g?p b?i ??i v?i tr? em

0
539
b? quên tr? trong xe oto
b? quên tr? trong xe oto

T?i  (6/8) v?a x?y ra v? vi?c nghiêm tr?ng khi m?t h?c sinh l?p 1 Tr??ng Ph? thông liên c?p qu?c t? Gateway ? Hà N?i t? vong th??ng tâm vào ngày 6/8, nguyên nhân ban ??u ???c xác ??nh là do b? b? quên trên xe ô tô ??a ?ón c?a tr??ng.

Tr??c ?ó, trên th? gi?i c?ng t?ng x?y ra nhi?u tr??ng h?p t? vong t??ng t?, ?a s? là tr? nh? b? b? quên trong xe ô tô. ?áng chú ý h?n, có c? nh?ng tr??ng h?p là ng??i l?n ?ã t? vong trong xe ô tô do ng? trong môi tr??ng kín, y?m khí. ?ây là tình tr?ng r?t ?áng báo ??ng b?i m?c ?? nguy hi?m cao, nh?ng không hi?u vì sao mà ?a s? m?i ng??i v?n còn ch? quan.

Ng??i l?n ng? trong xe ô tô 1 gi? c?ng có th? t? vong

Theo Gulfnews, T?ng c?c An ninh Hình s? Công an Dubai, thói quen ng? trong xe ô tô r?t nguy hi?m. Nguyên nhân là do khí carbon monoxide (CO) tích t? trong xe có th? khi?n b?n ng?t th? ch? trong vòng ch?a ??y 1 gi?.

Ti?n s? Babu Shershad, Trung tâm Y t? ??u tiên ? Dubai cho bi?t: khi ?óng c?a ôtô ?? ng? bên trong, m?c oxy (O2) bên trong xe s? gi?m, s? tích t? khí carbon monoxide (CO) do rò r? khí th?i s? t?ng lên. ?i?u này r?t nguy hi?m b?i nó s? d?n ??n tình tr?ng s?c c? th? và t? vong ??t ng?t.

C?ng theo Ti?n s? Shershad: “Ngay c? tr??ng h?p chi?c xe ôtô trang b? h? th?ng l?u thông khí (AC) ho?t ??ng t?t, con ng??i ng? trong không gian khép kín v?n có th? b? nguy hi?m”. C? th?, vi?c th? trong không gian kín không t?t cho c? th?, không khí l?u thông không ?? nên m?c ?? carbon monoxide t?ng trong khi m?c ?? oxy gi?m. Tùy t?ng tính n?ng c? h?c c?a xe mà l??ng khí th?i CO s? khác nhau, làm ng??i ng? trong xe ng?t th? nhanh ho?c ch?m. Th?m chí, ngay c? khi m? c?a s?, CO v?n tích t?, làm gi?m l??ng oxy trong máu, khi?n c? th? m?t n??c, r?t nguy hi?m t?i tính m?ng.

Ng??i l?n ng? trên ô tô 1 ti?ng ?ã có th? t? vong, tình tr?ng nguy hi?m h?n g?p b?i ??i v?i tr? em - ?nh 1.

Tình tr?ng s? càng nghiêm tr?ng h?n v?i tr? nh? b? b? quên trong xe ô tô

??i v?i ng??i l?n, c? th? kho? m?nh h?n, s?c ?? kháng t?t h?n ?ã r?t nguy hi?m, thì tr? em n?u b? b? quên trong ô tô s? nghiêm tr?ng h?n g?p nhi?u l?n.

?a s? các tr??ng h?p tr? nh? b? ph? huynh, ng??i l?n b? quên trên ô tô ??u trong tình tr?ng xe t?t máy và ?óng kín c?a. Lúc này, tr? em ph?i ??i m?t v?i r?t nhi?u nguy hi?m nh?:

– Xe kín, thi?u oxy ?? th?. L??ng oxy ngày càng gi?m trong khi carbon monoxide t?ng s? d?n d?n ??n ng?t th?, là nguyên nhân hàng ??u d?n ??n t? vong.

– C? th? b? m?t n??c d?n.

– N?i s? tâm lý s? khi?n tình hình càng tr? nên nghiêm tr?ng h?n.

– N?u ô tô ?? d??i tr?i n?ng, có nguy c? cao gây ra s?c nhi?t, ??t qu?…

Ng??i l?n ng? trên ô tô 1 ti?ng ?ã có th? t? vong, tình tr?ng nguy hi?m h?n g?p b?i ??i v?i tr? em - ?nh 2.

C?nh báo phòng tránh tình tr?ng t? vong trên xe ô tô

– Các chuyên gia c?nh báo: tránh ng? trên xe ô tô tr? tr??ng h?p kh?n c?p. Trong tr??ng h?p này c?n ??m b?o tính n?ng ?i?u hòa không khí (AC) c?a xe ho?t ??ng ?n ??nh.

– ??i v?i các gia ?ình có tr? em, c?n tuy?t ??i chú ý khi ?i ô tô, ki?m tra k? càng ?? tránh x?y ra tr??ng h?p ?áng ti?c, b? quên con nh? trên xe.

– Khi phát hi?n có ng??i b? nh?t/b? quên trên xe, c?n nhanh chóng tìm cách m? c?a cho không khí tràn vào, sau ?ó ??a ng??i b? n?n ra ngoài. N?u tình tr?ng n?ng nh? khó th?, th? d?c, c? th? tím tái hay sùi b?t mép… c?n ??a ?i c?p c?u ngay l?p t?c.

Ng??i l?n ng? trên ô tô 1 ti?ng ?ã có th? t? vong, tình tr?ng nguy hi?m h?n g?p b?i ??i v?i tr? em - ?nh 3.
Theo Kenh14

>> Tr?i n?ng nóng, nh?ng hành ??ng b?t c?n này có th? gây nguy hi?m t?i tính m?ng c?a tr?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here