Nh?ng ki?u ?au b?t th??ng ? vùng b?ng c?nh báo v?n ?? s?c kh?e b?n d? g?p ph?i

0
456
nh?ng ki?u ?au ? vùng b?ng
nh?ng ki?u ?au ? vùng b?ng

B?ng là b? ph?n ch?a nhi?u c? quan quan tr?ng nên n?u không duy trì m?t ch? ?? ?n lành m?nh hay hút thu?c lá, s? d?ng thu?c gi?m ?au b?a bãi… thì nó có th? tr? thành nguyên nhân gây ra các tri?u ch?ng b?t th??ng ? vùng b?ng. D??i ?ây là m?t vài d?u hi?u ?i?n hình ? vùng b?ng giúp b?n nh?n bi?t rõ h?n tình tr?ng s?c kh?e hi?n t?i.

?au b?ng d??i bên ph?i: Viêm ru?t th?a

Nh?ng ki?u ?au b?t th??ng ? vùng b?ng c?nh báo v?n ?? s?c kh?e b?n d? g?p ph?i - ?nh 1.

?ây là tình tr?ng viêm ru?t th?a c?n ???c ?i?u tr? ngay b?i n?u ?? lâu có th? gây h?i t?i nhi?u vùng c? quan khác trong c? th?. Bi?u hi?n c?a ch?ng viêm ru?t th?a là ?au ? g?n khu v?c r?n, quanh phía b?ng d??i bên ph?i, ho?c b?ng s?ng to, s?t cao…

Nguyên nhân gây ra có th? là do ru?t th?a bên trong b? t?c ngh?n, mô ru?t th?a m? r?ng, ho?c ký sinh trùng làm t? gây t?n th??ng bên trong. Lúc này, gi?i pháp t?t nh?t là nhanh chóng t?i b?nh vi?n ?? ???c ki?m tra và ch?a tr? k?p th?i.

?au d? d?i b?ng trên bên ph?i và d??i vai: S?i th?n

Nh?ng ki?u ?au b?t th??ng ? vùng b?ng c?nh báo v?n ?? s?c kh?e b?n d? g?p ph?i - ?nh 2.

Th?t khó ?? bi?t ???c mình có m?c b?nh s?i th?n hay không, nh?ng trong m?t s? tr??ng h?p, b?n s? b? ?au ??t ng?t và r?t d? d?i ? ph?n b?ng bên ph?i, kèm theo bi?u hi?n s?t cao, bu?n nôn.

Nguyên nhân có th? là do th?a cân, béo phì, l??i v?n ??ng, ?n nhi?u ch?t béo và d? th?a cholesterol, không ?n ?? ch?t x?… Cách ?i?u tr? t?t nh?t là không nên b? b?a và ki?m soát cân n?ng t?t h?n.

??y h?i, tiêu ch?y: C? th? không dung n?p gluten

Nh?ng ki?u ?au b?t th??ng ? vùng b?ng c?nh báo v?n ?? s?c kh?e b?n d? g?p ph?i - ?nh 3.

Có r?t nhi?u tri?u ch?ng giúp b?n nh?n bi?t tình tr?ng c? th? không dung n?p gluten, trong ?ó, tri?u ch?ng ph? bi?n nh?t là tiêu ch?y, táo bón, phân có mùi, ??y h?i, ?au b?ng, các v?n ?? v? da, gi?m cân nhanh ??t ng?t…

?? ki?m soát ?? nh?y c?a gluten, b?n nên tránh ?n các lo?i th?c ph?m và s?n ph?m làm t? lúa mì. ??ng th?i, hãy tham kh?o thêm ý ki?n t? bác s? v? các ph??ng pháp ?i?u tr? y t?.

Sôi b?ng và tiêu ch?y: Viêm d? dày

Nh?ng ki?u ?au b?t th??ng ? vùng b?ng c?nh báo v?n ?? s?c kh?e b?n d? g?p ph?i - ?nh 4.

N?u g?p ph?i tình tr?ng ??i ti?n ra n??c (th??ng không có máu), bu?n nôn, sôi b?ng, ?au ??u, s?t nh?… thì nhi?u kh? n?ng b?n ?ã m?c b?nh viêm d? dày.

Nguyên nhân có th? là do b?n ?n ph?i ngu?n th?c ?n không ??m b?o v? sinh ho?c n??c b? ô nhiêm. Ngoài ra m?t nguyên nhân khác có th? là do dùng chung bát ??a v?i ng??i m?c b?nh. Vì v?y, ?? tránh nguy c? b? nhi?m trùng, hãy chú ý vi?c r?a tay s?ch tr??c khi ?n và ??m b?o v? sinh các v?t d?ng cá nhân riêng bi?t. ??ng th?i, b?n nên chú ý trong vi?c ?n u?ng ?? tránh nguy c? b? ng? ??c th?c ph?m.

?au ? ph?n gi?a ng?c và b?ng: Trào ng??c axit d? dày

Nh?ng ki?u ?au b?t th??ng ? vùng b?ng c?nh báo v?n ?? s?c kh?e b?n d? g?p ph?i - ?nh 5.

Ch?ng ? nóng (hay còn g?i là trào ng??c axit d? dày) có th? gây ra nh?ng c?n ?au th?t ? d??i ng?c và trên ph?n b?ng. Lúc này, b?n s? c?m th?y nóng rát ? vùng c?, kèm theo v? chua trào ng??c lên t? d? dày.

Nguyên nhân d?n t?i tình tr?ng này có th? là do tr??c ?ó b?n ?ã ?n ?? cay nóng, hành t?i, ?? có c?n, socola, cà phê… Vì v?y, cách t?t nh?t ?? kh?c ph?c là nên chia nh? các b?a ?n ra 5 – 6 b?a m?t ngày thay vì ?n nhi?u trong m?t b?a. Ngoài ra, b?n c?ng nên m?c qu?n áo tho?i mái, phù h?p v?i vóc dáng c?a mình.

Source (Ngu?n): Brightside / Kenh14

>> B?nh ti?u ???ng, nguyên nhân gây b?nh và bi?n pháp ch?a tr?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here