Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i

0
465
th?c ph?m gi?i ??c
th?c ph?m gi?i ??c
Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 1.

Cà r?t có vitamin A, vitamin C và các ch?t ch?ng oxy hóa nh? lycopene, có th? c?i thi?n s?c kh?e ph?i và làm gi?m nguy c? m?c b?nh ph?i. Theo các nhà khoa h?c, ?n cà r?t hàng ngày có th? làm gi?m 50% nguy c? ung th? ph?i.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 2.

2. Các lo?i rau h? c?i: Bao g?m c?i b?p, súp l? xanh, su hào, chúng có ch?a nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa, giúp lo?i b? t?t c? các lo?i ??c t? và gi?i ??c ph?i.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 3.

3. L?u: Giàu ch?t ch?ng oxy hóa giúp lo?i b? ??c t? và t?ng c??ng máu t?i ph?i, giúp ph?i gi?m thi?u ung th?.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 4.

4. Th?c ph?m ch?a a-xít béo omega-3: Giúp gi?m các tri?u ch?ng b?nh hen nh? khó th?, th? khò khè… Nh?ng th?c ph?m giàu a-xít béo omega-3 là cá h?i, cá ng?, các lo?i h?t, h?t lanh…

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 5.

5. Các lo?i qu? m?ng: Ch?a nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa, carotenoids, lutein và zeaxanthin… Chúng lo?i b? các ch?t sinh ung th?, m?m b?nh gây nhi?m trùng ph?i và t?t cho ng??i b?nh hen.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 6.

6. Ngh?: Ngh? ch?a m?t ch?t g?i là curcumin giúp gi?m viêm ph?i, lo?i b? nh?ng ch?t sinh ung th?, t?t cho ng??i b? b?nh hen.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 7.

7. N??c: U?ng ?? n??c làm t?ng l?u thông máu t?i các c? quan, trong ?ó có ph?i, ?i?u này giúp lo?i b? nh?ng ??c t? và b?o v? ph?i kh?e m?nh.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 8.

8. Th?c ph?m ch?a vitamin C: Là t?t c? các lo?i qu? h? cam quýt nh? cam, chanh… là ch?t ch?ng oxy hóa ??y quy?n n?ng.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 9.

9. Th?c ph?m ch?a carotenoid: Carotenoid r?t quan tr?ng cho s?c kh?e c?a ph?i, là lo?i ch?t ch?ng oxy hóa có kh? n?ng gi?m nguy c? ung th? ph?i t?t nh?t. Nó c?ng r?t t?t cho b?nh nhân b? hen vì giúp h? gi?m ?au.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 10.

10. Th?c ph?m ch?a magiê: Magiê là lo?i khoáng ch?t t?t cho b?nh nhân hen, làm t?ng dung tích ph?i ?? nh?n ???c nhi?u oxy h?n. Nh?ng th?c ph?m giàu magiê là các lo?i h?t, ??u, b?, chu?i, cá và qu? khô.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 11.

11. T?i: Ch?a m?t ch?t ho?t tính ???c g?i là allicin, ch?t này ch?ng l?i nhi?m trùng và gi?m viêm cho ph?i. T?i ch?ng oxy hóa và giúp lo?i b? các g?c t? do ra kh?i c? th?, ?i?u này giúp d? phòng ung th? ph?i.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 12.

12. Nho: Ch?a nhi?u khoáng ch?t và vitamin, flavor và các ch?t ch?ng oxy hóa giúp duy trì s?c kh?e c?a ph?i.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 13.

13. G?ng: Giàu flavor giúp t?ng c??ng s?c kh?e và có kh? n?ng ch?ng viêm làm s?ch ph?i kh?i ô nhi?m kéo dài.

Nh?ng lo?i th?c ph?m gi?i ??c và “quét s?ch” ??c t? trong ph?i - ?nh 14.

14. Táo: Ch?a nhi?u d??ng ch?t, flavonoid, các ch?t ch?ng oxy hóa và nhi?u vitamin. ?n táo giúp b?o v? chúng ta kh?i các b?nh v? ph?i và giúp phòng nguy c? ung th? ph?i.

Theo VOV/Soha

>> Khám phá nh?ng th?c ph?m giúp b?n “tr? mãi không già”

>> Tùy theo tâm tr?ng: ?ây là nh?ng lo?i th?c ph?m t?t nh?t dành cho b?n

>> Gi?m nguy c? m?c các b?nh v? ph?i nh? các lo?i th?c ph?m này

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here