Nh?ng l?u ý sau s? giúp b?n tri?t lông an toàn và hi?u qu? h?n khi hè s?p t?i

0
468
ch?m sóc da hi?u qu?
ch?m sóc da hi?u qu?

Hè là lúc con gái chúng mình th??ng xuyên ph?i di?n nh?ng b? ?? ng?n ho?c h? vai. Vi?c ?? h? ?ôi chân, tay hay vùng da d??i cánh tay ??y “vi-ô-lông” s? khi?n con gái c?m th?y ch?ng t? tin chút nào. B?i v?y, tri?t lông luôn là v?n ?? mà các ch? em quan tâm hàng ??u m?i khi hè ??n.

?? lo?i b? “vi-ô-lông”, nhi?u ng??i ch?n hình th?c tri?t t?m th?i t?i nhà b?ng vi?c c?o, dùng các lo?i kem t?y, nguyên li?u t? nhiên ho?c tri?t lông v?nh vi?n b?ng các công ngh? hi?n ??i v?i li?u trình dài ngày. Tuy nhiên, dù th?c hi?n theo hình th?c nào b?n c?ng nên l?u ý nh?ng ?i?u sau ?ây. B?i chúng s? giúp b?n tri?t lông an toàn, hi?u qu? và tránh gây ra nh?ng tác h?i không ?áng có.

Không nên c?o lông

Nhi?u ng??i có thói quen c?o lông ?? lo?i b? chúng t?m th?i, tuy nhiên cách làm này l?i gây ra không ít tác h?i. Sau khi c?o, lông m?c l?i th??ng s? c?ng và s?m màu h?n. Thêm vào ?ó, c?o lông còn có th? gây tr?y x??c n?u th?c hi?n không c?n th?n. Vi khu?n bên ngoài có th? xâm nh?p vào nh?ng v?t tr?y x??c này và gây nghi?m trùng. Do ?ó, c?o v?n là m?t ph??ng pháp không ???c khuy?n khích th?c hi?n ?? lo?i b? “vi-ô-lông” nhé.

Hè mà có ý ??nh tri?t lông thì hãy nh? l?u ý ngay nh?ng ?i?u sau k?o ph?n tác d?ng - ?nh 1.

L?a ch?n s?n ph?m t?y lông phù h?p

Dùng kem t?y lông th??ng ???c các ch? em ?a thích b?i chúng khá nhanh chóng và có th? th?c hi?n t?i nhà. Tuy nhiên, n?u có ý ??nh t?y lông b?ng các lo?i kem thì b?n hãy chú ý l?a ch?n các s?n ph?m ch?t l??ng. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng nên dùng các lo?i kem phù h?p v?i lo?i da hay v? trí c?n t?y. Nh?ng s?n ph?m có nguyên li?u t? thiên nhiên nên ???c ?u tiên và ??ng quên th?c hi?n ?úng theo ch? d?n nhé.

Th? kem t?y lông trên vùng da nh?

?? bi?t làn da có phù h?p v?i lo?i kem t?y lông b?n ?ang dùng hay không, hãy th? thoa chúng lên m?t vùng da nh? ?? ki?m tra. Sau kho?ng 24 gi?, n?u làn da không có d?u hi?u d? ?ng hay ng?a rát, b?n có th? th?c hi?n t?y lông cho nh?ng vùng da r?ng h?n. Cách làm này s? r?t c?n thi?t n?u ?ây là l?n ??u b?n t?y lông b?ng kem ho?c dùng s?n ph?m m?i ?ó.

Hè mà có ý ??nh tri?t lông thì hãy nh? l?u ý ngay nh?ng ?i?u sau k?o ph?n tác d?ng - ?nh 2.

L?a ch?n các c? s? tri?t lông uy tín

M?t s? ng??i l?a ch?n ph??ng pháp tri?t lông v?nh vi?n b?ng công ngh? hi?n ??i và có li?u trình dài ngày. Tuy nhiên, ?? tri?t lông hi?u qu? và an toàn, b?n nên chú ý l?a ch?n các c? s? uy tín, ??m b?o ch?t l??ng.

Hè mà có ý ??nh tri?t lông thì hãy nh? l?u ý ngay nh?ng ?i?u sau k?o ph?n tác d?ng - ?nh 3.

Ch?m sóc da sau khi tri?t lông

Sau khi tri?t lông, làn da th??ng s? khá nh?y c?m và c?n ???c ch?m sóc. B?n có th? s? d?ng các lo?i kem d??ng v?i nguyên li?u t? nhiên ?? thoa lên vùng da m?i tri?t. Thêm vào ?ó, hãy chú ý gi? s?ch da, che ch?n khi ra ngoài ?? làn da không ph?i ti?p xúc v?i khói b?i và ánh n?ng. B?i nh?ng tác nhân này có th? khi?n làn da d? b? t?n th??ng h?n.

Hè mà có ý ??nh tri?t lông thì hãy nh? l?u ý ngay nh?ng ?i?u sau k?o ph?n tác d?ng - ?nh 4.
Theo Kenh14

>> 8 l?i ích tuy?t v?i c?a l? gi?m n?i góc b?p: ??ng b? l? c? h?i s? d?ng ??n gi?n, hi?u qu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here