Nh?ng ng? nh?n khi ?n tôm mà nhi?u ng??i m?c ph?i

0
432
ng? nh?n khi ?n tôm
ng? nh?n khi ?n tôm

Tôm là món ?n ngon ???c nhi?u ng??i yêu thích nh?ng nên ?n v?i l??ng v?a ph?i

Tôm là món ?n ngon ???c nhi?u ng??i yêu thích nh?ng nên ?n v?i l??ng v?a ph?i

Tôm ch?a r?t nhi?u ch?t dinh d??ng nh? ??m, canxi, photpho, acid béo không cholesterol và các ch?t khoáng c?n thi?t cho c? th?. ?n tôm th??ng xuyên giúp gi?m nguy c? m?c các b?nh tim m?ch, ??t qu? và t?ng c??ng s?c kh?e x??ng kh?p. Th? nh?ng r?t nhi?u ng??i m?c sai l?m khi ?n tôm ?ã vô tình gây h?i cho s?c kh?e, th?m chí có tr??ng h?p ?ã t? vong do ?n tôm sai cách. D??i ?ây là nh?ng sai l?m khi ?n tôm b?n c?n tránh:

?n càng nhi?u tôm càng t?t

Nhi?u ng??i ngh? tôm có nhi?u ch?t dinh d??ng t?t cho s?c kh?e nên ?n càng nhi?u càng t?t. Tuy nhiên, n?u ?n quá nhi?u, c? th? không th? h?p th? ???c h?t ch?t dinh d??ng, th?m chí còn gây ra tình tr?ng r?i lo?n h? tiêu hóa nh? khó tiêu, ch??ng b?ng, th?m chí d?n ??n tiêu ch?y.

Theo các chuyên gia, ng??i l?n ch? nên ?n t?i ?a 100g tôm m?i ngày, còn tr? em d??i 4 tu?i ch? nên ?n h?n ch? ? m?c 20-50g th?t tôm tùy t?ng l?a tu?i.

?n ??u tôm

Nhi?u ng??i có thói quen thích ?n ??u tôm to, ??c bi?t là m?t tôm b?i ngh? s? t?t cho m?t. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên m?i ng??i không nên ?n ??u tôm. Ph?n ??u tôm luôn b? phân h?y ??u tiên khi tôm ch?t vì là n?i ch?a n?i quan nh? ru?t, th?c ?n ??a vào, mang, c? quan hô h?p nên c?ng có nhi?u lo?i vi khu?n gây b?nh, ký sinh trùng… Vì th?, khi ?n ??u tôm, c? th? có th? b? nhi?m ??c, ký sinh trùng.

Khi nhìn th?y ??u tôm có các bi?u hi?n nh? b? chuy?n màu ?en, m?i ng??i tuy?t ??i không ch?n b?i tôm ?ó có th? s?ng trong môi tr??ng n??c b? ô nhi?m kim lo?i n?ng, các lo?i mu?i c?a các ch?t k?t t?a ? mang ho?c tôm b? b?nh d?n ??n ?en mang.

C? g?ng ?n nhi?u v? tôm vì ngh? có nhi?u canxi

Ph?n v? tôm th??ng c?ng nên nhi?u ng??i ngh? ?n càng nhi?u v? tôm càng t?t ?? b? sung canxi cho c? th?. Tuy nhiên, ?ây là quan ni?m sai l?m b?i ph?n v? tôm r?t ít canxi c?ng nh? các ch?t dinh d??ng khác. ?a ph?n canxi, ch?t dinh d??ng ??u t?p trung ? ph?n th?t tôm, càng và chân tôm.

Không ch? ít ch?t dinh d??ng mà ph?n v? tôm còn ch?a m?t l??ng ??c t? có h?i cho s?c kh?e. Ph?n v? chính là ph?n ti?p xúc tr?c ti?p v?i môi tr??ng n??c t?i ao, h?, bi?n. N?u môi tr??ng n??c b? ô nhi?m thì ph?n v? tôm s? có nguy c? b? nhi?m ??c t?.

Nguy h?i n?a khi m?i ng??i ?n nhi?u v? tôm chính là niêm m?c h?ng, d? dày ho?c ru?t d? b? t?n th??ng b?i v? tôm c?ng. Khi ?n v? tôm m?i ng??i c?ng d? b? hóc, nh?t là tr? nh?.

?n cùng rau, c?, qu? giàu vitamin C

Tôm không nên n?u chung v?i các lo?i rau, c? gi?u vitamin C, ho?c không ?n các lo?i qu? gi?u vitamin C ngay sau khi ?n tôm, vì vitamin C có th? k?t h?p v?i ??c t? có s?n trong v? tôm gây ng? ??c nghiêm tr?ng.

C? th?, m?t tr??ng h?p ? ?ài Loan ch?t ??t ng?t do ?n tôm c? v? và u?ng vitamin C cùng lúc. Tuy nhiên ?ây là tr??ng h?p hy h?u.

T?t nh?t ??i v?i tr? n?u ?n tôm, nên tránh cho tr? ?n nh?ng th?c ph?m giàu vitamin C kho?ng sau 4 gi?.

?n tôm khi b? ho

?n tôm khi ?ang b? ho s? khi?n b?nh càng n?ng h?n b?i h? hô h?p c?a nh?ng ng??i ?ang b? ho r?t d? ph?n ?ng v?i v? tanh t? tôm, khi?n tình tr?ng ho s? dai d?ng lâu kh?i.

Tr??ng h?p n?u b? ho do d? ?ng, b?n nên kiêng tôm cho ??n khi tình tr?ng ho ch?m d?t, vì ?ôi khi hi?n t??ng ho có th? do h?u qu? cu?a d? ?ng th?c ph?m.

?n m?t tôm b? m?t

Nhi?u ng??i cho r?ng m?t tôm ch?a nhi?u giá tr? dinh d??ng r?t t?t cho m?t. Ngoài ra nhi?u ng??i còn ví 2 m?t tôm có tác d?ng nh? 2 viên viagra cho ?àn ông.

Nh?ng trên th?c t? thì quan ni?m này v?n ch?a ???c m?t nghiên c?u hay t? ch?c y t?, dinh d??ng nào ch?ng nh?n.

Ph?n ??u tôm ch? y?u t?p trung ch?t th?i c?a tôm và ch?a r?t ít ch?t dinh d??ng so v?i ph?n còn l?i. ?n ??u tôm c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c b?n s? ?n luôn c? túi ch?t th?i c?a chúng n?m ngay trên ??u.

Không nh?ng th?, theo các bác s? chuyên khoa, n?u b? ?au m?t ??, ?n tôm vào s? làm tình tr?ng ?au m?t ?? tr? nên tr?m tr?ng h?n.

Ph? n? sau sinh kiêng tôm

Nhi?u quan ni?m cho r?ng, s?n ph? sau khi sinh nên ?n tôm ?? co d? con t?t h?n.

Quan ni?m khác l?i cho r?ng s?n ph? sau không nên ?n tôm vì ?n tôm s? gây l?nh b?ng, ?au b?ng, th?m chí v?i s?n ph? sinh m? thì s? d?n ??n s?o l?i.

Tuy nhiên, th?c t? không có nghiên c?u nào ch?ng t? ?n tôm s? làm cho v?t s?o sau m? to h?n hay l?i lên mà ph? thu?c vào c? ??a c?a b?n.

L?i khuyên c?a chuyên gia là tôm r?t giàu d??ng ch?t nên ng??i m? ?n tôm s? cung c?p dinh d??ng cho con qua s?a m?. Vì v?y, s?n ph? sau sinh có th? ?n l??ng tôm v?a ph?i và l?u ý ph?i ch? bi?n k?.

???ng ch? màu ?en ? l?ng tôm là b?n

???ng ch? màu ?en ho?c tr?ng ? ngay sát l?ng tôm hay còn ???c g?i là ch? tôm. ?ây chính là ???ng tiêu hóa c?a tôm ch?a d? dày và ??i tràng, vì v?y nó không h? s?ch s? nh? nhi?u ng??i v?n ngh?.

Tuy nhiên, ?n ???ng ch? tôm c?ng không có h?i gì ??n s?c kh?e, b?i các vi khu?n trong ch? tôm s? b? gi?t ch?t ? nhi?t ?? cao khi n?u. Vi?c lo?i b? ???ng ch? tôm s? giúp món ?n s?ch h?n và khi?n b?n yên tâm h?n khi ?n.

Theo Giadinh.net.vn

>> Ng??i b? b?nh gan nên kiêng ?n gì?

>> Ch?m ch? u?ng 6 lo?i n??c có tác d?ng t?ng c??ng trao ??i ch?t này, vóc dáng s? s?n ch?c c?c nhanh

>> Áp d?ng ngay ch? ?? ?n u?ng khoa h?c này giúp b?n có làn da s?ch m?n b?t ng?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here