Nh?ng tri?u ch?ng c?nh báo ph?i c?a b?n ?ang g?p v?n ?? nghiêm tr?ng

0
410
b?nh ph?i
b?nh ph?i

??t nhiên c?m th?y khó th?

Th??ng thì hi?n t??ng ng?t m?i, khó th? s? ch? xu?t hi?n ? nh?ng ng??i có ti?n s? m?c b?nh hen suy?n. Tuy nhiên, n?u b?ng d?ng b?n c?m th?y khó th?, kèm theo tình tr?ng ho liên t?c su?t nhi?u ngày thì ?ó có th? là d?u hi?u c?nh báo b?nh ph?i t?c ngh?n. Vì v?y, b?n c?n ch? ??ng ?i khám ngay ?? bi?t rõ h?n v? tình tr?ng s?c kh?e hi?n t?i c?a mình.

Nh?ng tri?u ch?ng c?nh báo ph?i c?a b?n ?ang g?p v?n ?? nghiêm tr?ng - ?nh 1.

S?ng, ?au ? m?t bên chân

?ây là m?t d?u hi?u c?nh báo b?n có nguy c? m?c b?nh huy?t kh?i (c?c máu ?ông) ? chân. ??c bi?t, khi chúng v? ra thì có th? gây ?nh h??ng nghiêm tr?ng t?i vùng ph?i c?a b?n. Do ?ó, b?n tuy?t ??i ??ng nên ch? quan b? qua mà hãy tr?c ti?p ?i khám ngay.

Nh?ng tri?u ch?ng c?nh báo ph?i c?a b?n ?ang g?p v?n ?? nghiêm tr?ng - ?nh 2.

Ho ra máu

N?u g?p ph?i hi?n t??ng này thì b?n nên ?i khám ngay l?p t?c vì ?ây có th? là d?u hi?u c?nh báo s?m b?nh ung th? ph?i, nh?t là khi máu có màu ?? t??i, nâu ho?c ?i kèm v?i d?ch nh?y. M?t s? nguyên nhân d?n ??n hi?n t??ng này còn là do ch?ng giãn ph? qu?n, viêm ph? qu?n mãn tính ho?c khí ph? th?ng… gây ra.

Gi?ng nói b? thay ??i

Sau m?t ??t c?m l?nh, gi?ng nói c?a b?n s? r?t d? b? thay ??i, nh?ng n?u nó kéo dài quá lâu mà không thuyên gi?m thì nên tìm hi?u xem mình ?ang g?p ph?i v?n ?? gì ? vùng ph?i. B?i nhi?u kh? n?ng là do ph?i c?a b?n ?ang b? s?ng viêm nên khi?n gi?ng nói ch?u ?nh h??ng m?t ph?n.

Nh?ng tri?u ch?ng c?nh báo ph?i c?a b?n ?ang g?p v?n ?? nghiêm tr?ng - ?nh 3.

Móng tay chuy?n sang màu xanh

Khi b?n g?p ph?i ch?ng t?c ngh?n m?ch máu ? ph?i thì các c? quan s? không có ?? oxy l?u thông nên khi?n móng tay c?a b?n d?n chuy?n sang màu xanh b?t th??ng.
Nh?ng tri?u ch?ng c?nh báo ph?i c?a b?n ?ang g?p v?n ?? nghiêm tr?ng - ?nh 4.

Luôn trong tình tr?ng m?t m?i

Dù cho ?ã sinh ho?t ?i?u ?? và ng? ?? gi?c m?i ngày, nh?ng b?n v?n luôn c?m th?y u? o?i, m?t m?i thì ?ó có th? là tri?u ch?ng c?nh báo nhi?u lo?i b?nh ung th? khác nhau, trong ?ó có c? ung th? ph?i.

Nh?ng tri?u ch?ng c?nh báo ph?i c?a b?n ?ang g?p v?n ?? nghiêm tr?ng - ?nh 5.
Theo Kenh14

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here