R?i lo?n khoái c?m ? ph? n?, vì sao?

0
488
r?i lo?n khoái c?m
r?i lo?n khoái c?m

Th?t ra ch?ng r?i lo?n khoái c?m ? n? bao g?m m?t th?c t? r?ng h?n v?i nhi?u m?c ?? khó kh?n trong s? kh?i ??ng ti?n trình ?áp ?ng sinh lý.

Nguyên nhân

Nh?ng tình hu?ng sau ?ây có th? góp ph?n gây ra ch?ng r?i lo?n v? khoái c?m : ph? n? không có c?m xúc khi c? th? ???c vu?t ve, không bi?u l? nh?ng ?áp ?ng khi có kích thích tình d?c, ?ôi khi l?i làm cho c? b?p co c?ng ch? không ph?i là th? giãn.

R�i loạn khoái cảm � phụ nữ, vì sao?

Nh?ng vu?t ve không t?o ra c?m giác d? ch?u mà trái l?i còn gây ra s? kinh s?; có th? ch?p nh?n ???c giai ?o?n vu?t ve nh?ng không ??t ???c khoái c?c.

Trong th?c t?, ph? n? có nhi?u vùng phát sinh khoái c?m và có kho?ng 25% ph? n? có th? ??t ???c khoái c?c nh? có kích thích âm v?t.

M?t s? ph? n? trong tâm tr?ng c?ng th?ng, stress, khi không th? có khoái c?m , h? có th? ph?i gi? b? ?? làm vui lòng b?n tình.

Ph? n? không th? có khoái c?m tình d?c trong ?i?u ki?n bình th??ng ph?n l?n có liên quan ??n nh?ng xung ??t n?i tâm và trong tr??ng h?p này c?n li?u pháp tâm lý; n?u l?i ph?i h?p v?i r?i lo?n v? ham mu?n thì c?n ngh? ??n nguyên nhân hormon prolactin ti?t ra quá nhi?u trong máu, tuy hi?m g?p.

Ngoài ra r?i lo?n khoái c?m ? n? còn do tuy?n n?i ti?t kém ho?t ??ng b?m sinh, r?i lo?n b?n s?c gi?i…

Ng??i mu?n tình d?c tr? thành tuy?t v?i hay say ??m c?n nhi?u ?i?u ki?n: có chu?n b?, dành nhi?u th?i gian cho khúc d?o ??u tr??c khi có quan h? tình d?c th?c s?; trong b?i c?nh an toàn, có vai trò chia s? c?a c? 2 ng??i…

Ch?c n?ng tình d?c c?ng s? b? ?nh h??ng khi x?y ra nh?ng s? c? trong ??i s?ng: khi sinh ??, sang ch?n tâm lý, xáo tr?n nhi?u trong ??i s?ng… và nh?t là nh?ng xung ??t nho nh? nh?ng không ???c gi?i quy?t và tích l?y d?n.

Th? nào là lãnh c?m ?ích th?c?

Nhi?u nhà nghiên c?u không th?a nh?n lo?i lãnh c?m này. H? cho r?ng trong th?c t? không có ng??i nam gi?i b? b?t l?c hoàn toàn thì c?ng không có ng??i ph? n? hoàn toàn lãnh c?m. Ý ki?n này ???c nhi?u ng??i ??ng tình nh?ng dù sao c?ng không th? ph? nh?n r?ng ph? n? lãnh c?m là m?t hi?n t??ng có th?c.

Ngoài nh?ng nguyên nhân lãnh c?m b?m sinh ?ích th?c, còn có nhi?u nguyên nhân lãnh c?m th? phát hay m?c ph?i khác nh?: nh?ng cú s?c th? ch?t và tâm lý.

Ví d?, l?n “yêu” ??u tiên, chú r? thô b?o khi?n cô dâu s? “yêu” r?i d?n d?n d?n t?i r?i lo?n khoái c?m ; nh?ng ph? n? b? c??ng b?c; ch?n th??ng tâm lý c?ng có th? d?n ??n h?u qu? t?o ra ph?n x? phòng v? quá m?c và không th? l?p l?i ???c ??i s?ng tình d?c bình th??ng; sau ??, sau n?o thai c?ng có khi g?p tr?ng thái gi?m khoái c?m ho?c lãnh c?m ? nh?ng ph? n? x?a nay v?n có ??i s?ng tình d?c bình th??ng.

Ngoài ra, th? dâm quá nhi?u c?ng d?n t?i r?i lo?n khoái c?m . Lý do là vì trong thói quen t? kích d?c, n? t?p trung nhi?u vào khu v?c phát sinh c?m giác âm v?t, trong khi quan h? tình d?c bình th??ng thì âm ??o và c? t? cung ???c tác ??ng nhi?u h?n, vì th? ng??i ph? n? không th? ??t ???c khoái c?c theo cách thông th??ng.

Tuy nhiên, thói quen t? kích d?c ch? là nguyên nhân ph? bi?n ch? không ph?i là tuy?t ??i c?a ch?ng lãnh c?m n?.

Nh?ng y?u t? tâm lý mà ng??i ta g?i là nh?ng tác nhân ?c ch? tâm lý c?ng có vai trò quan tr?ng gây ra lãnh c?m. S? và lo hãi có nhi?u lo?i, ví d? nh? s? có thai – dù có ý th?c hay vô th?c – c?ng ?c ch? khoái c?c. ?i?u này ??c bi?t ?úng v?i nhi?u ph? n? tin tuy?t ??i r?ng khoái c?c là y?u t? ch? y?u gây ra có thai.

Nhi?u ng??i s? có thai ??n m?c ch? ngh? ??n thai nghén là ?ã ?c ch? cung ph?n x? d?n ??n khoái c?c. S? nhi?m b?nh (lao, hoa li?u) không nh?ng ?c ch? m?nh ph? n? v? khoái c?m mà c? nam gi?i. Có nh?ng ph? n? không dám b?c l? ham mu?n v?i b?n tình, xem ?ó là s? t? h? th?p.

Lo?i s? này ???c các nhà nghiên c?u xem là d?u hi?u c?a cu?c ??u tranh gi?a 2 gi?i. Vì th? c?ng t? hu? di?t quy?n ???c h??ng khoái c?m tình d?c. M?c c?m ph?m t?i, h?i h?n, mu?n t? tr?ng ph?t, m?c b?nh histeria và th?n kinh… c?ng là nh?ng nguyên nhân tâm lý c?a lãnh c?m.

Có th? k? thêm nhi?u nguyên nhân tâm lý khác nh?ng có l? ?ã ?? ?? kh?ng ??nh r?ng ph? n? lãnh c?m là hi?n t??ng có th?c nh?ng r?t ti?c nh?ng nghiên c?u nghiêm túc v? v?n ?? này ch?a nhi?u.

Theo Suckhoedoisong

>> Th?c h? ?n hàu giúp nam gi?i t?ng ‘b?n l?nh’ ch?n phòng the

>> Bài thu?c giúp quý ông t? tin h?n

>> ?? “chuy?n ?y” luôn hòa h?p

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here