Sai l?m khi ?n cá chép có th? gây ng? ??c, h?i gan

0
412
cá chép
cá chép

Cá chép d?n s?ch b? máy tiêu hóa

Theo TS.BS Tr??ng H?ng S?n, Vi?n tr??ng Vi?n y h?c ?ng d?ng Vi?t Nam cá chép có r?t nhi?u d??ng ch?t t?t cho s?c kh?e.

Chuyên gia cảnh báo: Sai lầm khi Ä?n cá chép có thá»? gây ngá»? Ä?á»?c, hại gan

Các d??ng ch?t có trong cá chép có th? k? t?i nh?: ??m, ch?t béo, photpho, vitamin nhóm B (B1, B3, B5, B6, B9, B12) t?t cho quá trình t?o máu, vitamin A, vitamin E, viatamin K, PP, lysine, s?t, k?m, kali, magiê, selen, leucine…

Protein trong cá chép d? tiêu hóa h?n so v?i các protein t? th?t vì v?y ?n cá chép giúp t?ng c??ng ch?c n?ng h? tiêu hóa, b?o v? h? tiêu hóa và làm ch?m quá trình lão hóa.

“Nh? có giá tr? dinh d??ng cao vì v?y th?t cá chép giúp c?i thi?n s?c kh?e tim m?ch, ch?ng viêm, t?ng c??ng mi?n d?ch. ?n cá chép th??ng xuyên giúp ng?n ng?a nguy c? m?c b?nh mãn tính, b?nh hô h?p và th?m chí là ung th?”, TS.BS S?n nói.

Ph? n? mang thai ?n cá chép giúp h? tr? xây d?ng h? th?ng th?n kinh và não b? kh?e m?nh c?ng nh? h?n ch? d? t?t b?m sinh cho thai nhi, b?ng cách cung c?p omega-3, lutein, k?m và selen.

Ng??i già ?n cá ch?p th??ng xuyên giúp t?ng t?p trung, c?i thi?n trí nh?, ng?n ng?a nguy c? m?c b?nh Alzheimer và ch?ng sa sút trí tu?.

Chuyên gia c?nh báo: Sai l?m khi ?n cá chép có th? gây ng? ??c, h?i gan  - ?nh 1.

Cá chép có nhi?u d??ng ch?t quý t?t cho s?c kh?e, ?nh minh h?a.

?? cá b? c?n ph?i ?n ?úng

Cá chép là m?t th?c ph?m r?t b? d??ng, nh?ng n?u không bi?t ?n ?úng cách vô tình gây ra nh?ng tác h?i không mong mu?n cho s?c kh?e.

TS.BS S?n cho hay không nên ?n th?t cá chép khi còn s?ng vì cá s?ng d??i n??c có th? nhi?m ký sinh trùng m?t cách t? nhiên. Ký sinh trùng khi ?i vào c? th? khi ký sinh ? b? ph?n nào s? gây h?i cho b? ph?n c? quan ?ó. Gan là c? quan d? b? t?n th??ng khi c? th? b? nhi?m ký sinh trùng t? th?c ?n ??a vào.

?? ??m b?o s?c kh?e ch? ?n cá khi ?ã n?u, n??ng chín k? v?a ??m b?o v? sinh và tránh nguy c? nhi?m giun sán. Không ?n lòng cá chép vì r?t d? b? nhi?m ký sinh trùng (giun, sán).

TS. S?n khuy?n cáo: “Không ít ng??i ngh? cá chép b? khi n?u c? con và không b? m?t. ?ây là m?t sai l?m có th? gây ng? ??c, m?t cá chép có ch?a ch?t tetrodotoxin. Khi cá chép có cân n?ng càng l?n thì l??ng m?t có ??c t? càng cao. An toàn cho s?c kh?e c?n ph?i r?a s?ch b? m?t và lòng cá tr??c khi n?u”.

Còn theo ??i tá L??ng y Bùi H?ng Minh, Phó Ch? t?ch H?i ?ông y Vi?t Nam trong ?ông y, th?t cá chép là d??ng tính trong âm tính, có tác d?ng l?i ti?u ti?n, cho nên có th? ch?a ???c b?nh khi k?t l?nh; bình ph?i thông s?a, làm s?ch ???ng tiêu hóa, bài ti?t và tr? kh? ???c t? ??c s?ng t?y. Cá chép còn ???c coi là thu?c t?t ch?a b?nh ph? n?.

Do cá chép có tính d??ng thì v?y không nên ?n cùng th?t gà do th?t gà c?ng có tính ?m. Không nên ?n cá chép cùng v?i th?t chó vì có th? sinh ra ??c t? không có l?i cho s?c kh?e. Ng??i ?ang u?ng thu?c ?ông y có thành ph?n cam th?o tuy?t ??i không nên ?n cùng cá chép có th? sinh ra ??c t? gây ch?t ng??i.

Theo Soha

>> Tr?i l?nh ?n cay v?a ngon v?a ?m ng??i, nh?ng ch? có l?m d?ng k?o r??c ho? vào thân

>> ?i?u k? di?u n?u b?n u?ng 1 ly n??c cam nh? m?i ngày

>> 5 lo?i n??c mà b?n nên u?ng tr??c khi ?n ?? gi?m cân th?t d? dàng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here