Sau 9 gi? t?i thì ?ây là nh?ng vi?c b?n c?n tránh làm ?? không gây ?nh h??ng t?i s?c kh?e

0
362
thói quen không t?t cho s?c kh?e
thói quen không t?t cho s?c kh?e

Sau 9 gi? t?i chính là lúc c? th? c?n ???c ngh? ng?i sau m?t ngày dài ho?t ??ng m?t m?i. Và d??i ?ây là 5 vi?c b?n c?n h?n ch? làm ?? tránh gây ?nh h??ng t?i th? xác c?ng nh? tinh th?n.

T?m g?i

T? 9 gi? t?i tr? ?i, nhi?t ?? ngoài tr?i s? b?t ??u gi?m d?n xu?ng và b?n c?n tránh t?m g?i, v? sinh c? th? lúc này. K? c? t?m n??c nóng lúc này c?ng có th? làm t?ng cao nhi?t ?? c? th? b?n và trì hoãn não ti?t ra hormone gây bu?n ng?, t? ?ó khi?n b?n g?p ph?i tình tr?ng khó ng?, thao th?c su?t ?êm.

Sau 9 gi? t?i thì ?ây là nh?ng vi?c b?n c?n tránh làm ?? không gây ?nh h??ng t?i s?c kh?e - ?nh 1.

U?ng nhi?u n??c

U?ng ?? n??c trong ngày là m?t thói quen t?t, nh?ng n?u u?ng quá nhi?u n??c sau 9 gi? t?i l?i không ph?i m?t ?i?u t?t. B?i quá nhi?u n??c trong c? th? b?n vào lúc t?i mu?n s? khi?n b?n t?ng cao nhu c?u ?i v? sinh nhi?u l?n gi?a ?êm, th?m chí còn làm gián ?o?n gi?c ng? và khi?n b?n t?nh d?y vào sáng hôm sau trong tình tr?ng u? o?i, m?t m?i.

?n t?i

Không mu?n b? t?ng cân, béo phì thì ??ng nên có thói quen ?n t?i mu?n sau 9 gi?. Vi?c ?n quá mu?n s? khi?n c? th? không k?p tiêu hóa h?t th?c ?n và ??t cháy l??ng calories d? th?a, t? ?ó gây ra ch?ng ? nóng, khó tiêu, t?ng cao nguy c? m?c b?nh v? d? dày, tim m?ch…

Sau 9 gi? t?i thì ?ây là nh?ng vi?c b?n c?n tránh làm ?? không gây ?nh h??ng t?i s?c kh?e - ?nh 3.

U?ng cà phê ho?c hút thu?c lá

Cà phê có ch?a caffeine, còn thu?c lá l?i ch?a nicotin, do ?ó, nó s? gây ?nh h??ng t?i h? th?n kinh trung ??ng và kích thích nh?p tim c?a b?n, ??ng th?i làm t?ng huy?t áp khi b?n s? d?ng vào lúc t?i mu?n. Và c?ng chính s? h?ng ph?n do caffeine hay nicotin t?o ra s? khi?n b?n b? m?t ng? và còn ?i ti?u nhi?u trong ?êm.

S? d?ng thi?t b? ?i?n t?

Sau 9 gi? t?i thì b?t k? ho?t ??ng ti?p xúc v?i ánh sáng xanh t? các thi?t b? ?i?n t? nh? laptop, ?i?n tho?i… ??u có th? gây r?i lo?n gi?c ng? c?a b?n, t? ?ó d?n ??n tình tr?ng ng? m?, tinh th?n b?n ch?n, lo âu… H?u qu? là ngày làm vi?c hôm sau s? khi?n c? th? b?n luôn ? trong tr?ng thái m?t m?i, l? ??, thi?u t?nh táo.

Sau 9 gi? t?i thì ?ây là nh?ng vi?c b?n c?n tránh làm ?? không gây ?nh h??ng t?i s?c kh?e - ?nh 5.
Theo Kenh14

>> N?u b?n th??ng xuyên mang giày cao gót, hãy chú ý nh?ng tác h?i này

>> L??i v? sinh 4 v?t d?ng này trong nhà b?p chính là chúng ta ?ang t? “gi?t” gia ?ình mình

>> Stress ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a b?n nh? th? nào?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here