Sau khi quan h? tình d?c nh? tránh làm 5 vi?c k?o “r??c b?nh vào ng??i”

0
383
vi?c tránh sau khi quan h? tình d?c
vi?c tránh sau khi quan h? tình d?c

Sau m?i cu?c “yêu”, có th? nh?ng vi?c b?n làm ti?p theo s? gây h?i cho s?c kh?e, th?m chí còn làm t?ng nguy c? viêm nhi?m vùng kín. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng bi?t rõ ?i?u này nên vô t? th?c hi?n mà ch?ng ngh? ??n h?u qu?. D??i ?ây là m?t s? vi?c b?n c?n tránh làm sau khi quan h? ?? b?o v? s?c kh?e c?a mình và b?n tình.

?n, u?ng ?? l?nh

Sau cu?c th?ng hoa, c? th? chúng ta th??ng nóng lên và d? ?? m? hôi nhi?u nên theo ph?n x?, nhi?u ng??i s? tìm ??n nh?ng món ?? ?n, ?? u?ng mát l?nh ?? gi?i nhi?t. V?y nh?ng, trong c?n h?ng ph?n thì các b? ph?n bên trong ???ng tiêu hóa s? ch?a th? thích nghi k?p v?i nhi?t ?? l?nh mà b?n n?p vào, t? ?ó d?n t?i tình tr?ng ?au b?ng, n?ng h?n còn gây t?n th??ng l?p màng d? dày.

Sau khi quan h? tình d?c nh? tránh làm 5 vi?c k?o r??c b?nh vào ng??i - ?nh 1.

B?t qu?t ho?c h? nhi?t ?? ?i?u hòa xu?ng

C?ng gi?ng nh? vi?c ?n u?ng ?? l?nh, c? th? chúng ta khi v?a tr?i qua chuy?n ?ó xong s? ?? m? hôi nhi?u. Tuy nhiên, khi b?n ?ang ? tr?ng thái không m?c ??, c?ng v?i tình tr?ng c? th? ra m? hôi nhi?u s? gây ra hi?n t??ng bít t?c l? chân lông. N?u b?t qu?t s? l?n hay h? th?p nhi?t ?? ?i?u hòa xu?ng s? d? gây ??t t? ho?c nhi?m c?m l?nh, ?nh h??ng x?u t?i s?c kh?e.

Sau khi quan h? tình d?c nh? tránh làm 5 vi?c k?o r??c b?nh vào ng??i - ?nh 2.

?i t?m ngay l?p t?c

Nhi?u ng??i th??ng s? c?m giác nh?n, dính sau khi quan h? nên ch?n cách lao vào phòng t?m ?? v? sinh c? th? ngay. V?y nh?ng, ?ây l?i là m?t vi?c làm ph?n khoa h?c và d? gây ra tình tr?ng s?c nhi?t. Lúc này, vi khu?n c?ng có th? xâm nh?p vào c? th? do m?t cân b?ng ?? pH trên da và ch?ng ai mu?n khuyên b?n nên ?i t?m ngay gi?a bu?i ?êm. Do ?ó, hãy ngh? ng?i và trò chuy?n cùng b?n tình c?a mình sau cu?c “yêu” nhé.

Sau khi quan h? tình d?c nh? tránh làm 5 vi?c k?o r??c b?nh vào ng??i - ?nh 3.

Chìm sâu vào gi?c ng?

Có th? sau cu?c “yêu”, nhi?u c?p ?ôi c?m th?y r?t m?t m?i nên ch?n cách ôm nhau ?i ng? luôn. Tuy nhiên, th?c t? l?i ch?ng minh ?i?u ng??c l?i, sau khi quan h?, toàn b? các c? quan, bao g?m c? ph?n c? c?ng nh? h? th?n kinh ??u ho?t ??ng quá s?c, nh?p tim t?ng cao, kéo theo tình tr?ng hô h?p g?p gáp nên máu l?u thông v?i t?c ?? cao, t? ?ó khi?n c? quan sinh d?c b? d?n máu.

Ngoài ra, khi hormone sinh d?c ???c ti?t ra nhi?u s? gây nên c?m giác h?ng ph?n cao, t? ?ó làm c? th? tiêu hao nhi?u n?ng l??ng và ?i ng? ngay lúc này s? khi?n các c? quan trên không k?p thích nghi, d?n ??n tình tr?ng m?t m?i, c?ng th?ng vào sáng hôm sau.

Làm vi?c n?ng

Sau khi làm chuy?n ?ó, b?n nên ngh? ng?i ch? không nên b?t d?y làm vi?c ngay. ??c bi?t, nh?ng công vi?c n?ng s? ?òi h?i b?n ph?i hao t?n s?c l?c nhi?u, t? ?ó khi?n nh?p tim ??p m?nh, gây khó th?, chu?t rút ??t ng?t. N?u b?n c? kéo dài tr??ng h?p này thì s? gây ?nh h??ng t?i ch?t l??ng cu?c s?ng c?a mình.

Sau khi quan h? tình d?c nh? tránh làm 5 vi?c k?o r??c b?nh vào ng??i - ?nh 5.

Source Kenh14

>> Gi?i ?áp th?c m?c v? “chuy?n ?y”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here