Th? ngay 10 lo?i m?t n? t? nhiên “th?n k?” cho da khô n?t n?

0
1673
??p m?t n?
??p m?t n?

1. M?t n? lô h?i

?nh 1

Nha ?am (hay còn ???c g?i là lô h?i) x?a nay ???c bi?t ??n là lo?i d??c li?u d? tìm giúp c?i thi?n hi?u qu? làn da cho phái ??p, giúp làn da c?ng m?n và sáng h?ng t? nhiên. Các lo?i m?t n? t? nha ?am r?t lành tính và thích h?p v?i m?i lo?i da.

C?c k? ??n gi?n b?n có th? l?y nha ?am ?em g?t v?, r?a s?ch, c?o l?y l?p nh?a trong su?t trong ru?t lá và thoa ??u lên m?t tr??c khi ng? kho?ng 15 – 20 phút r?i r?a m?t v?i n??c mát. Th?c hi?n 3 l?n/tu?n b?n s? th?y làn da sáng m?n, s?ch m?n trông th?y. Ngoài ra, b?n c?ng có th? làm m?t n? nha ?am k?t h?p v?i n??c vo g?o, m?t ong… ??u có tác d?ng d??ng ?m r?t t?t cho làn da, giúp da tr?ng m?n và c?ng tràn s?c s?ng.

2. M?t n? tr?ng gà và m?t ong

?nh 2

M?t ong và lòng tr?ng tr?ng ??u là nguyên li?u mang ??n vô vàn tác d?ng làm ??p, giúp c?i thi?n nhan s?c cho phái n?. Chính vì th?, s? d?ng h?n h?p hai thành ph?n này th??ng xuyên s? giúp làm ch?m quá trình lão hóa da ??n m?c t?i ?a mang ??n cho b?n m?t làn da tr?ng h?ng r?ng r?.

Cách làm m?t n? này vô cùng ??n gi?n: B?n cho lòng tr?ng tr?ng và m?t ong vào chi?c bát nh?, dùng mu?ng tr?n ??u ??n khi t?o thành h?n h?p ??ng nh?t. R?a s?ch m?t r?i thoa ??u h?n h?p này lên da, mát xa nh? nhàng, n?m th? giãn kho?ng 20 phút sau r?i r?a l?i v?i n??c mát.

3. M?t n? ?u ??

?nh 3

?u ?? là m?t lo?i qu? r?t ph? bi?n v?a ngon mi?ng l?i v?a giúp làm ??p da r?t hi?u qu?, ??c bi?t trong vi?c ?i?u tr? làn da khô. Trong ?u ?? có ch?a các thành ph?n dinh d??ng nh? vitamin A và C, Papain, Axit alpha hydroxyl… có tác d?ng c?i thi?n v? ??p tuy?t v?i cho làn da. M?t n? ?u ?? không ch? giúp da s?n ch?c, m?m m?i mà còn làm m? các v?t thâm nám và s?o m?n trên da m?t cách c?c k? hi?u qu?.

B?n có th? nghi?n nát m?i ?u ?? ho?c k?t h?p xay ?? ?? v?i m?t qu? b? ho?c chu?i và ??p h?n h?p này lên m?t trong kho?ng th?i gian t? 15-20 phút, sau ?ó nh? nhàng g? b? l?p m?t n?, r?a m?t b?ng n??c ?m. Ph?n m?t n? th?a, b?n có th? ??p lên các ph?n da khô khác trên c? th? nh? bàn tay, cánh tay, c?ng chân…

4. M?t n? d?a chu?t

?nh 4

??n gi?n, ti?t ki?m nh?ng hi?u qu? là nh?ng gì mà m?t n? d?a chu?t mang l?i cho b?n. D?a chu?t r?t có l?i trong vi?c ?i?u tr? làn da khô. Chúng gi? ?m cho da và làm da sáng ??u màu h?n. B?n có th? c?t lát m?ng ho?c dùng dao n?o bào m?ng t?ng l?p d?a chu?t r?i ??p lên m?t. Chú ý, dù v?i b?t k? lo?i m?t n? nào, b?n c?ng ph?i r?a s?ch vùng da khô c?n ch?m sóc. ??p d?a chu?t trong kho?ng th?i gian 30 phút và sau ?ó r?a l?i b?ng n??c ?m. Tuy nhiên, b?n c?n l?u ý trong d?a chu?t c?ng có ch?a m?t s? lo?i h?p ch?t axit, nên b?n ch? nên ??p m?t n? này 2-3 l?n/tu?n là thích h?p nh?t cho làn da.

5. M?t n? d?u d?a

?nh 5

D?u d?a ?ang ngày tr? nên ph? bi?n trong nhà b?p và trong bàn trang ?i?m c?a ch? em ph? n?. Nó không ch? giàu dinh d??ng, th?m ngon mà còn ch?a nhi?u ??c tính làm ??p trên c? tuy?t v?i. D?u d?a ???c ví là m?t lo?i kem d??ng ?m t? nhiên hoàn h?o, ??c bi?t là v?i da khô. Theo các nhà nghiên c?u, lo?i d?u này còn ch?a r?t nhi?u thành ph?n dinh d??ng nh? axit lauric, axit capric, vitamin C, vitamin E,…giúp nuôi d??ng làn da.

B?n ch? c?n thoa m?t ít d?u d?a lên da, ?? kho?ng 5-10 phút r?i lau b?ng kh?n m?m, ??m b?o b?n s? không khô da mà v?n không quá nh?n bóng.

6. M?t n? b? và s?a chua

?nh 6

Trong qu? b? ch?a l??ng l?n vitamin A có tác d?ng l?t b? l?p da ch?t, thúc ??y vi?c s?n xu?t collagen giúp da ?àn h?i, k?t h?p v?i s?a chua ?em l?i s? m?m m?n cho làn da. B?n có th? xay nhuy?n qu? b?, sau ?ó tr?n ??u v?i s?a chua không ???ng và ??p lên da 15-20 phút r?i r?a s?ch. Ch? em hoàn toàn có th? t?n d?ng m?t ph?n b? và s?a chua sau khi ?n ?? làm m?t n? d??ng da.

7. M?t n? chanh t??i và m?t ong

?nh 7

Chanh và m?t ong là nh?ng lo?i nguyên li?u thiên nhiên có kh? n?ng d??ng ?m sâu và làm s?ch m?nh m?. S? d?ng m?t n? chanh – m?t ong ?úng cách không ch? giúp b?n d??ng da mà còn c?i t?o và ?i?u tr? m?nh m? các v?n ?? da ph? bi?n…

B?n có th? dùng n?a qu? chanh t??i v?t l?y n??c, sau ?ó tr?n ??u v?i m?t mu?ng canh m?t trong m?t chi?c bát s?ch. Dùng h?n h?p này bôi lên da và n?m th? giãn trong kho?ng 20 phút tr??c khi r?a s?ch b?ng n??c ?m. L?u ý, b?n nên ??p lo?i m?t n? này t?i ?a 3 l?n/tu?n và bu?i t?i tr??c khi ?i ng? ?? có tác d?ng t?t nh?t.

8. M?t n? b?t ngh? và kem t??i

?nh 8

T? tr??c ??n nay, tinh b?t ngh? luôn ???c coi là th?n d??c làm ??p c?a ch? em ph? n? vì nó c?c hi?u qu? trong vi?c làm tr?ng da, làm m? s?o thâm và tr? m?n r?t t?t. B?i trong thành ph?n c?a tinh b?t ngh? có ch?a tinh ch?t curcumin (là thành ph?n chính) có ??c tính kháng viêm, kháng khu?n, kháng n?m.

Tr?n m?t thìa cà phê kem t??i v?i 1/4 thìa cà phê tinh b?t ngh?, thêm m?t vài gi?t n??c c?t chanh, ?ánh ??u – thoa h?n h?p này lên m?t trong 15 phút. Sau ?ó, massage da m?t thêm 5 phút, r?a s?ch b?ng n??c ?m- b?n s? c?m nh?n ngay s? thay ??i tích c?c c?a làn da.

9. M?t n? y?n m?ch và s?a t??i

?nh 9

Trong b?t y?n m?ch có ch?a các lo?i vitamin A, C, E, khoáng ch?t thi?t y?u nh? k?m, s?t, kali, canxi, magie và ho?t ch?t saponin có kh? n?ng ng?n ng?a lão hóa da, gi?m n?p nh?n, giúp da tr? nên c?ng m?n h?n. ??ng th?i, b?t y?n m?ch giúp l? chân lông thông thoáng, hút nh?n, lo?i b? m?n tr?ng cá.

V?i nh?ng l?i ích tuy?t v?i này, s? d?ng m?t n? b?t y?n m?ch d??ng da có l? là bi?n pháp hi?u qu? và an toàn nh?t mà b?n có th? tham kh?o. M?t n? t? b?t y?n m?ch và s?a t??i không ???ng ???c coi là s? ph?i h?p ?n ý ch?m sóc làn da c?a b?n t?t nh?t.

10. M?t n? chu?i và d?u ôliu

?nh 10

? Vi?t Nam, chu?i là m?t trong nh?ng lo?i trái cây r? nh?t, th? nên vi?c dùng chu?i ?? làm ??p không có gì là xa x? v?i các ch? em. Chu?i ch?a nhi?u kali, vitamin A và m?t l??ng d?u t? nhiên, giúp làm m?m da,

B?n hãy nghi?n m?t qu? chu?i và thêm chút d?u ôliu, sau ?ó thoa ??u h?n h?p này lên m?t, ??i 20 phút thì r?a s?ch v?i n??c ?m. B?n th?c hi?n ??p lo?i m?t n? này 3 l?n/tu?n, ??m b?o s? nhanh chóng có m?t làn da c?ng m?n và tràn ??y s?c s?ng b?t ch?p th?i ti?t khô hanh mùa ?ông.

Theo ANTD

>> Cách dùng b? chín d??ng da tr?ng m?n su?t mùa ?ông

>> Bí quy?t giúp làm s?ch m?t t? nhiên

>> Ch?m sóc da khi ?i t?p gym

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here